İkinci Meşrutiyetin Tabip Örgütleri

İkinci Meşrutiyetin ilanından Birinci Dünya Savaşına kadar geçen altı olaylı yıl içinde, her milletten sivil ve asker hekim ‘uhuvvet, müsavat ve adalet’ ideallerini somutlaştıran dernek ve birlikler kurarak ‘sendikalaşma’ gayretine girdi. Tabipler, payitahtta ve taşrada – Bursa ve İzmir’den Kudüs’e kadar – örgütlenerek dayanışma, yeni özlük haklarıyla sosyal güvenceler kazanma ve mesleki  düzeylerini yükseltme hedeflerine doğru ilerlediler.

İkinci Meşrutiyetin Tabip Örgütleri çalışması, bu derneklere ait tüzük, rapor ve bildirilerin ilk kez topluca yayımlandığı bir kaynak kitap niteliğindedir. Türkçe dışındaki belgelerin çevirileri yanında özgün metinlerin tıpkıbasımları ile geniş (ve sansürsüz) bir tarih okumasının olanağı sunulmuştur. Ayrıca, dernek kurucularının kimlikleri ve siyasal yönelimleri; hekim toplulukları içindeki sosyal ayrımlar; tabip örgütlerine karşı tutumlar ve derneklerin toplumsal uyanışa katkıları ile günümüzdeki izleri ele alınmıştır. Kitabın son bölümünde geçerliğini büyük ölçüde koruyan tıbbi deontoloji ve etik metinlerine yer verilmiştir.
Satın Al

Künye

Kitabın Adı:

İkinci Meşrutiyetin Tabip Örgütleri

Yazan:

Şeref Etker

Dizi Adı:

History - 174

Baskı Adedi:

100

Yayın Yılı:

2016

Sayfa:

511

Ebat:

13.5 x 21 cm.

Kağıt:

Enzo 70 gr.

Kapak:

Bora Gürsoy

Cilt/Kapak:

250 gr. Mat, Amerikan Bristol, 4 renk

ISBN/Barkod:

978-605-9022-96-5

İÇİNDEKİLER

KISALTMALAR

GİRİŞ

'Tabipler, Birleşiniz!'

DERSAADET RUM TABİBLERİ

Dersaadet Rum Tabibleri Cemiyeti Nizamnamesi

ETİBBA-YI MÜLKİYE CEMİYETİ

Etibba-yı Mülkiye Cemiyeti Beyannamesi

Etibba-yı Mülkiye Cemiyeti Nizamname-i Esasisi

ETİBBA-YI MÜLKİYE-İ OSMANİYE CEMİYET-İ İTTIHADİYESİ

Etibba-yı Mülkiye-i Osmaniye Cemiyet-i İttihadiyesi

Nizamnamesi

ETİBBA-YI ASKERİYE-İ OSMANİYE İTTİHAD CEMİYETİ

Etibba-yı Askeriye-i Osmaniye İttihad Cemiyeti

Nizamname-i Dahilisi

CEMİYET-İ TIBBİYE-İ OSMANİYE

Cemiyet-i Tıbbiye-i Osmaniye Nizamnamesi (1912)

ERMENİ ETİBBA CEMİYETİ

Ermeni Etibba Cemiyeti Nizamnamesi

Ermeni Etibba Cemiyeti'nin kurucuları

Ermeni Etibba Cemiyeti'nin I. Yıl Faaliyet Raporu, 1912-1913

Ermeni Etibba Cemiyeti'nin II. Yıl Faaliyet Raporu, 1913-1914

Ermeni Etibba Cemiyeti Başkanının konuşması

ERMENİ KIZILHAÇI(1909)

ERMENİ ETİBBA CEMİYETİ DEONTOLOJİ NİZAMNAMESİ

Tıbbi Deontoloji İlkeleri (Principes de Déontologie Médicale)

MEMALİK-İ OSMANİYE MUSEVİ ETİBBA CEMİYETİ

İstanbul Musevi Etibba Cemiyeti Nizamnamesi

Memalik-i Osmaniye Musevi Etibba Cemiyeti'nin Kurucuları

MEDICAL MISSIONARY ASSOCIATION OF TURKEY (TÜRKİYE MİSYONER TABİPLER BİRLİĞİ)

Türkiye Misyoner Tabipler Birliği Tüzüğü

Misyoner Tabipler Birliği Doğu Türkiye Dalı Tüzüğü

HÜDAVENDİGÂR ETİBBA CEMİYETİ

Hüdavendigâr Etibba Cemiyeti Nizamnamesi

Hüdavendigâr Etibba Cemiyeti Talimatnamesi

İSTANBUL VEREM SAVAŞI ULUSLARARASI DERNEĞİ

İstanbul Verem Savaşı Uluslararası Derneği Tüzüğü

Règlement de la Société Internationale Contre la Tuberculose de Constantinople

EKLER

Tıbbi Deontoloji Metinleri

İzmir Türk Etibba Cemiyeti Hall-i Müşkilat Komisyonu Mukarreratı

İzmir Türk Etibba Cemiyeti Hall-i Müşkilat Komisyonunun Nizamname-i Dahilisi

İstanbul Etibba Muhadenet ve Teavün Cemiyeti Hall-i Müşkilat Komisyonu Mukarreratı [Hall-i Müşkilat Nizamnamesi]

İstanbul Etibba Muhadenet ve Teavün Cemiyeti Hall-i Müşkilat Komisyonunun Nizamname-i Dahilisi

İstanbul Etibba Muhadenet Cemiyeti Anketi (1919)

İstanbul Etibba Muhadenet Cemiyeti'nin Çağrısı (1920)

Dr. Hovsep Efendi Nurican Tıbbi Deontoloji İlkeleri (özet)

Dr. J. Nouridjan, Leçon d'Introduction du Cours de Déontologie Médicale à l'École Impérial de Médecine de Constantinople [extrait]

Tıbbiyenin Öğrenci Dernekleri

Darülfünun-i Osmani Tıb Fakültesi Talebe Cemiyeti

Nizamname-i Esasisi ve Dahilisi Haydarpaşa Tıbbiyeliler Kulübü Nizamname-i Esasi ve Dahilisi)

SAPTAMA

SONSÖZ

KAYNAKÇA

DİZİN