Tanzimat'tan Meşrutiyet'e Osmanlı Tarih Yazımında Dünya Algısının Dönüşümü

Altı asrı aşan tarihi boyunca Osmanlı Devleti’nde çeşitli isimlerde ve çok sayıda dünya tarihi yazılmıştır. Kendisini genellikle Tarih-i Umumi şeklinde gösteren bu eserlerin Tanzimat öncesinde yazılanlarıyla sonrasındakiler karşılaştırıldığında farklı bir dünya ve Osmanlı resmi çizildiği görülmektedir. Aslında söz konusu farklılık Batı ile temasların arttığı, dünya sistemiyle bütünleşmeye başlandığı bir dönemde, Osmanlı dışındaki dünyayı özellikle de Batı’yı tanıma ve tanıtma gerekliliğinin yansımasıydı; yani bir ihtiyaçtı. Ayrıca Osmanlı tarihçiliği bu süreçte yeni yöntemlerle, anlayışlarla tanışmış, tarih ayrı bir bilimsel disiplin olarak gelişmeye başlamıştır. Özellikle Avrupamerkezci ve pozitivist yaklaşımlar Osmanlı dünya tarihlerini etkilerken, buna alternatif görüşler de sergilenmiş, bazı yazarlar dünya tarihçiliği hakkında farkındalık yaratmaya çalışmışlardır. Elinizdeki kitap, Tanzimat sonrası yazılan dünya tarihlerinden hareketle Osmanlı tarihçiliğinin dünya algısında yaşadığı söz konusu dönüşümü incelemeye çalışmıştır. Eserde, çalışmaya konu olan yazarların tarihsel süreçleri ve olayları değerlendirme tarzlarını, nelere dikkat çekip neleri görmezden geldiklerini, Osmanlı’yı ve diğer toplumları tarihin akışında nereye konumladıkları ve tasvir ettiklerini, dünyanın geleceğine ilişkin öngörülerini, tarih bilimi ve Osmanlı tarihçiliğine yönelik fikirlerini, eleştirilerini, önerilerini, onları daha önceki dönemden ve yazarlardan ayıran özellikleri bulabilirsiniz.


Satın Al

Künye

Kitabın Adı:

Tanzimat'tan Meşrutiyet'e Osmanlı Tarih Yazımında Dünya Algısının Dönüşümü

Yazan:

Emrah Yıldız

Dizi Adı:

Tarih - 181

Baskı Adedi:

100

Yayın Yılı:

2017

Sayfa:

463

Ebat:

13.5 x 21 cm.

Kağıt:

Enzo 70 gr.

Kapak:

Bora Gürsoy

Cilt/Kapak:

250 gr. Mat, Amerikan Bristol, 4 renk

ISBN/Barkod:

978-605-2380-03-1

İÇİNDEKİLER

KISALTMALAR

GİRİŞ

DÜNYA TARİHÇİLİĞİ

Dünya Tarihi Nedir, Ne Değildir?

Farklı Bir Yol Olarak Dünya Tarihi Yaklaşımı

Bir İhtiyaç Olarak Dünya Tarihçiliği

Dünya Tarihçiliğinin Tarihi Üzerine

Klasik Dönem Dünya Tarihçiliği

Pre-Modern Dönem Dünya Tarihçiliği

Modern Dönem: Avrupa Merkezli Dünya Tarihçiliği

Dünya Tarihçiliğinde Yeni Yaklaşımlar

İSLAM DÜNYASINDA TARİHÇİLİK

Zaman ve Tarih Algısı

İslam Tarih yazıcılığının Ortaya Çıkışı

İslami Dünya Tarihçiliği

Haritanın Merkezi ve Mekânın Tasviri

OSMANLI TARİHÇİLİĞİNDE DÜNYA VE GÖRÜNÜMLERİ

İlk Dönem Osmanlı Metinlerinde Dünya

Vekayinamelerle Devam Eden Gelenek

Osmanlı'da Dünya Tarihi Yazıcılığı

Coğrafi Dünya Algısı ve Haritacılık Bilgisi

On Sekizinci Yüzyıl Osmanlı Tarihçiliğinin Dünyası

TANZİMAT'TAN MEŞRUTİYET'E OSMANLI'DA DÜNYA TARİHÇİLİĞİ VE ALGISI

Osmanlı Tarihçiliğinin Değişen Yüzü

Geleneksel Tarihçilikten Modern Tarihçiliğe

Bir Muasırlaşma Çabası Olarak Eğitim-Öğretimde Modernleşme: Umumi Tarih Dersleri

Dünya Tasvirinde Yeni Yaklaşımlar

Ahmed Midhat Efendi ve Dünya Tarihçiliği

Dünya Tarihi Girişimi

Tarih İlmi ve Dünya Tarihçiliği Hakkındaki Görüşleri

Hilkat-i Alem ve İnsanlık Tarihi

Tarihlendirme ve Dünya Tarihinin Taksimi

Tarihte İlk Zamanlar ve Medeniyetin Eskiliği

Orta Çağ: "Koyu Bir Cehalet ve Dini Taassup Dönemi"

Yeni Çağ: Dünyanın Yeni Görünümü

Gelişen Dünya Karşısında Osmanlı Devleti

Süleyman Hüsnü Paşa ve Tarih-i Alem

İslam Akaidi ve Milli Ahlak Yolunda Bir Tarih Tasarımı

Doğa Bilimlerine Yanıt:"İnsan Büyük Maymından Gelmez"

Tarih-i Alem'e Bir Nazar

Mizancı Mehmed Murad ve Dünya Tarihçiliği

Tarih-i Umumi'ye Giriş

Medeniyetin Kökleri: Yunan ve Roma'nın hâkimiyeti

İki Dünya İki Millet

Avrupa'nın Değişen Dinamikleri

Zincirin Eksik Halkası: İslam Medeniyeti

Dönüşüm Başlıyor: İnkılablar Devri

Madalyonun Öteki Yüzü: Sömürgecilik

Avrupa Dengesi Meselesi

Yeniçağ Avrupa Medeniyeti ve Büyük İhtilal

Haritanın Bütünü ve Medeniyet-i Hazıra

Mizancı Etkisinde İki Yazar, İki Eser

İbrahim Hakkı Paşa ve Umumi Tarih'i

Mehmed Şükrü ve Tarih-i Umumi'si

Diyarbakırlı Said Paşa

Tarihin Anlamı: İbretler Aynası

Avrupamerkezci Irkçı Yaklaşımın Kabulü

Tarihe Yardımcı Bilimler

Medeni Tarihin Gelişimine Organizmacı Yaklaşım

İbretler Aynası'ndaki Tarih

Ali Tevfik ve Fezleke-i Tarih-i Umumi

Abdurrahman Şeref Efendi: Hikâyelerin Özü

Sabri Cemil: Küçük Tarih-i Umumi

Milli Menfaatler Yolunda Dünya Tarihinin Gerekliliği

Kutsal Tarih'ten Medeni Tarih'e

Tarih-i Asr-ı Hazır ve Osmanlı Devleti

Ahmed Refik ve Dünya Tarihçiliği

Mükemmel Bir Dünya Tarihi Girişimi Büyük Tarih-i Umumi

Büyük Tarih-i Umumi'ye Küçük Bir Bakış

Bir Fenn Olarak Tarih ve Dünya Tarihçiliği Tartışması

Tarihin Devirlere Taksimi

Arz ve Beşer: Bilimsel Gerçeklerin Zaferi

İlkçağ Asya Medeniyetinin Dünya Tarihindeki Konumu

Medeniyete Şekil Verenler

Doğu Medeniyetinin hâkimiyeti

Bizans'ın Yükselişi

Karanlık / Vahşete Karşı İlim / İrfan Işığı

Türk Tarihi'ne Yaklaşım

Avrupa İlerlemesinde Büyük Bir Dinamik: Ticaret

Midhat Sadullah ve Mücmel Tari-i Umumi Dersleri

İstibdadın Reddi, Meşrutiyetin Savunusu

Tarih-i Asr-ı Hazır: İlerleme Yüzyılı ve Büyük Savaş Tehlikesi

Ali Razi ve Hülasetü't-Tevarih

Şark'ı Aydınlatan Işık

Ezmine-i Cedide: Avrupa'ya Ait Bir Tarih

Cihan İmparatorluğu Algısının Sonu

Ali Reşad'ın Dünyası

Tarihin Tarifi ve Önemi

Tarihin Taksimi ve Kaynakları

Beyaz Irkın Tarihi

Yeni Bir Dünyaya Yolculuk

On Sekizinci Yüzyıl: Mutlakiyetin Reddi

"Tebaa"dan "Vatandaş"a

Avrupa Medeniyetinin Zaferi

Dünya Tasavvurunda Osmanlı Tarihi

On Yedinci Yüzyıl'a Kadar Osmanlı Devleti

"Kadim"den "Cedid"e

SONUÇ, TARTIŞMA VE ÖNERİLER

KAYNAKÇA

DİZİN