Tüm Kitaplar

Toplu Makaleler V – Sosyal, Kültürel, Siyasi Yönleriyle Türk YahudileriSon yirmi yıl zarfında Türk Yahudileri hakkında çok sayıda popüler ve akademik evsaflı inceleme yayınlanmışsa da, araştırılması gereken daha çok sayıda bakir alanının mevcut olduğu aşikardır. Bu kitapta geç Osmanlı dönemi, Cumhuriyet’in Tek Parti dönemi, çağdaş Türkiye’de antisemitizm, Siyonizm, ve İsrail’e göç gibi değişik alanları kapsayan, çoğu daha önce yayınlanmamış makaleler bir araya getirilmekte. Türk Yahudi toplumunun tarihi, kültürü ve Devlet ile olan ilişkilerini mercek altına alan bu kitap bu alandaki akademik literatüre mütevazı bir katkı sağlamakta.

Satın Al


Künye

Kitabın Adı:

Toplu Makaleler V – Sosyal, Kültürel, Siyasi Yönleriyle Türk Yahudileri

Yazar:
Rıfat N. Bali
Dizi Adı:

Tarih: 338

Yayın Yılı:

2019

Sayfa:

460

Ebat:

13.5 x 21 cm.

Kağıt:

Enzo 70 gr.

Kapak:

Cevdet Mehmet Kösemen

Cilt/Kapak:

250 gr. Mat, Amerikan Bristol, 4 renk

ISBN/Barkod:

 978-605-7884-39-8

İÇİNDEKİLER

KISALTMALAR

ÖZEL TERİMLER

ÖNSÖZ

BİRİNCİ BÖLÜM: GEÇ OSMANLI DÖNEMİ

Hasköy Yangını (13 Mart 1908)

Bir Yahudi Dayanışma ve Yardımlaşma Kurumu Béné Bérith

XI. Bölge Büyük Locası'nın Tarihçesi ve Yayın Organı Hamenora Dergisi

Béné Bérith Cemiyeti'nin Kütüphanesi

Edirne Béné Bérith Acharon Locası'nın "Danon" Kütüphanesi

Bir Yahudi Malî ve Sosyal Yardımlaşma Kurumu: Dersaadet Küçük İstikrazat Sandığı T.A.Ş.

İKİNCİ BÖLÜM: CUMHURİYET'İN TEK PARTİ DÖNEMİ

1930 Yılı Belediye Seçimleri ve Serbest Fırka'nın Azınlık Adayları

Nazilerin İktidara Gelmeleri ve İstanbul'da Nazilere Karşı Bir Boykot Teşebbüsü

1938 Yılı İtibariyle Türkiye Yahudilerinin İktisadi Durumu

Nazi Almanyası'nın Türkiye'de Yandaş Hükümet Kurma Planı: Orient Stern (Şark Yıldızı) Harekâtı

Nazi Almanyası Yabancı İstihbarat Şefi Walter Schellenberg ve Türkiye Hakkındaki İfadesi

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: ANTİSEMİTİZM VE TÜRKİYE

Türkiye'de Antisemitizm

Türkiye'de Antisemitizm – Yeni Bir Fenomen mi, Yoksa Bir Tekrar mı?

Türkiye'deki Olumsuz İsrail Devleti Algısı ve Sebepleri

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: SİYONİZM VE TÜRK YAHUDİLERİNİN İSRAİL'E GÖÇLERİ

Siyonist Şiirler ve Halk Şarkıları

"Aprontaremos Las Validjas" - "Valizleri Hazırlayalım [mı?]"

Türk Yahudilerinin İkilemi

BEŞİNCİ BÖLÜM: İKİ BİYOGRAFİ

Türk Havacılık ve Tıp Tarihi ile İlgili Bir Belge: Dr. Bohor Aleksandro Israel (1887-1967)

Edirne Yahudi Cemaati Başkanı Yuda Romano (1901-1988)

ALTINCI BÖLÜM: BİR TOPLUMSAL MESELE

Kısa Süren Bir Tartışma: Yahudi Genç Kızlar ve Drahoma Meselesi

YEDİNCİ BÖLÜM: BİR HATIRATIN MEÇHUL AKIBETİ

Diş Hekimi Sami Günzberg'in Hatıratı

SEKİZİNCİ BÖLÜM: KAMUSAL ALANDA TEMSİLİYET

"Kendimizi Geniş Topluma Tanıtmamız Lazım"

DOZUNCU BÖLÜM: ÜÇ "AYKIRI" PORTRE

Hasköylü Mordehay Yanni (Mordi)

Hamal Roberto Hatemo (Beto)

Eskici Jak Yanni

ONUNCU BÖLÜM: ÇOK PARTİLİ DEMOKRASİ DÖNEMİ

Varlık Vergi̇si Tartışmaları

Salkım Hanım'ın Taneleri Filmi ve Varlık Vergisi Tartışmaları

Türk Yahudi Gençliği Üzerine Bir Değerlendirme

Türkiye Yahudileri ve İspanya ve/veya Portekiz Vatandaşlığı Meselesi

KAYNAKÇA

DİZİN

Cinsiyet, Dükkân ve Semt - Moda’nın Esnaf KadınlarıKadınların dükkânlarının kamusal alanın dönüşümündeki rolü neredeyse hiç incelenmemiştir. Kadınların dükkânları, kamusal/özel ilişkisini en fazla görebileceğimiz yerlerin başında gelir. Bu kitap, sosyal bilimleri uzun bir zamandır uğraştıran kamusal/özel ayrımına, kadınların dükkânlarını merkeze alarak bakıyor. Kamusal alan ile cinsiyetin karşılıklı inşasında dükkân işleten kadınların deneyimlerinin ne kadar etkili olduğunu tartışıyor. Gündelik yaşamda esnaf deyince tarihi çarşılar, pazarlar, kentin kenar mahalleleri ile erkeklerin ekonomik faaliyetleri akla gelir. Moda’yı İstanbul’un başka semtlerinden ayıran özelliği ise ihmal edilemeyecek sayıda kadın esnafı barındırmasıdır. Kitapta, Moda’da (Caferağa Mahallesi’nde) dükkân işleten 38 kadınla yapılan derinlemesine görüşmeler ve uzun zaman diliminde yürütülen etnografik gözlemlerden hareketle cinsiyet, dükkân işletmeciliği ve semt birlikte anlamlandırılmaya çalışılıyor.

Satın Al


Künye

Kitabın Adı:

Cinsiyet, Dükkân ve Semt - Moda’nın Esnaf Kadınları

Yazar:
Gül Özsan
Dizi Adı:

Tarih: 337

Yayın Yılı:

2019

Sayfa:

223

Ebat:

13.5 x 21 cm.

Kağıt:

Enzo 70 gr.

Kapak:

Cevdet Mehmet Kösemen

Cilt/Kapak:

250 gr. Mat, Amerikan Bristol, 4 renk

ISBN/Barkod:

 978-605-7884-40-4

İÇİNDEKİLER

TEŞEKKÜR

GİRİŞ

Konu ve Amaçlar

Adlandırma ve Zihinsel Kategoriler

Cinsiyeti Adlandırmak

Dükkân İşleten Kadınların Sınıf Konumu

Moda'daki Kamusal Alanı Nasıl Anlamalı?

BİRİNCİ BÖLÜM

KENTİ, ESNAFI VE MEKÂNI CİNSİYETLENDİRMEK

Kadınların Ekonomik Faaliyetleri ve Kentsel Kamusal Alanın İnşası

Kamusal Alan-Özel Alan Ayrımı

Çalışma Hayatı ve Cinsiyet

Cinsiyet ve Kentsel Mekân

Küçük İşletmeler, Cinsiyet ve Sosyal Ağlar

Küçük İşletmelerde Aile, Akrabalık ve Cinsiyet

İstanbul, Tabakalaşma ve Emek İncelemelerinde Kadınların Ekonomik Faaliyetleri ve Kadın Esnaf

İstanbul Çalışmaları, Meslekler ve Kadınların Ekonomik Faaliyetleri

Kadın Emeği ve "Girişimci Kadınlar" Kurgusu

İşkolları, Meslekler ve Esnafın Sınıf Konumu

Esnaf-Zanaatkâr Araştırmalarında Hazır Düşünme Kalıplarının ve İkili Karşıtlıkların Ötesine Geçebilmek

Osmanlı Esnaf ve Zanaatkârı Çalışmalarında Yaygın Bakış Açıları

Osmanlı'da Kadın Esnaf ve Zanaatkârlara Farklı Bir Noktadan Bakabilmek

Günümüz Esnaf-Zanaatkârı ve Meslek Çalışmalarında Nostalji, Gelenek Kurgusu ve Gelenek/Modern Karşıtlığı

İKİNCİ BÖLÜM

KADINLARIN DÜKKÂNLARINI VE SEMTİ KATMANLI BİRER METİN OLARAK OKUMAK

Araştırma Hakkında

Esnafın ve Dükkân İşleten Kadınların Deneyimlerini Yorumlamak

Kadınların Demografik ve Sosyal Sınıf Özellikleri

İşlettikleri Dükkânların Özellikleri ve Dükkân Açma Nedenleri

Daha Önceki İş Deneyimleri/Eğitimlerinin İşleri Üzerindeki Etkisi

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

MODA SEMTİ VE ESNAFI

Semte İlişkin Genel Veriler

Semtin Modernlik ve Seçkinlik İmgesi

"Modalı" Olmanın Önündeki Engel Nedir?

Semtte "Köklü Esnaf" Kim ve Olmak İçin Ne Yapmak Gerekir?

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

MODA'DA "KADIN ESNAF" OLMAK

Kadınların Bakış Açısından Moda'da "Kadın Esnaf" Olmak

Kadınların Semtteki Kişilerle Kurdukları Sosyal İlişkiler

Kadın Dükkânlarındaki Kamusal ve Özel Alan

BEŞİNCİ BÖLÜM

AİLEDE KAYNAK AKTARIMI VE CİNSİYET GERİLİMİ

Kadınların Dükkân Açma Süreci

Kadınların Sermayesi ve Erkeklerin Sermayesi

Annelere ve Sermayelere Bakışlar

Ailede Kaynak Aktarımı: Kızlar, Oğullar ve Damatlar

SONUÇ

Neden Moda Semti?

Kamusal/Özel Çerçevesinde Kadınların Dükkânları

Gelenek ve Modernlik Kurgularını Aşmak

EKLER

KAYNAKÇA

DİZİN