Balkanlar’da Osmanlı Mirası ve Defter-i Hakanı – Cilt 1-2

Osmanlı Devleti’nin genelde hâkim olduğu bütün topraklarda, özelde ise Balkanlar’da Osmanlı mirası yeniden tartışılması gereken bir olgu olarak karşımızda durmaktadır. Fakat bu tartışmalar, mirasın varlığı konusunda değil, neler olduğu konusunda olmalıdır. Maria Todorova’nın dediği gibi “Balkanlar’da bir Osmanlı mirası aramak anlamsız bir çabadır; çünkü Balkanlar, Osmanlı mirasının bizatihi kendisidir.” Bugün bünyesinde bulundurduğu doğrudan ya da dolaylı olarak sadece Balkanlar’ı ilgilendiren milyonlarca belge ve binlerce defterle arşivler, hem Türkiye için hem de Balkan devletleri için son derece önemli ve değerli bir hazine özelliğini taşımaktadır. Bu arşivlerin, Balkanlar’daki tarihsel ve kültürel Osmanlı mirasının boyutlarını ortaya koyacak zenginliğe sahip oldukları çok açıktır. Günümüzde Balkanlarda barış ve istikrarın yakalanmasının, tarihten elde edilecek tecrübelerin eksiksiz ve doğru bir biçimde yorumlanarak günümüz meselelerinin adapte edilmesine bağlı olduğu düşünülürse, bu hazinelerin ehemmiyeti bir kat daha iyi anlaşılacaktır. Fakat Balkan tarihi araştırmalarında bu kayıtların, hak ettikleri seviyede bilinip değerlendirildiğini söyleyebilmek ne yazık ki mümkün değildir. Söz konusu arşivlerin sadece Türkiye için değil aynı zamanda Balkan devletleri için, kendi tarihlerini araştırmada, geleceğe yönelik politikalar belirlemelerinde belirleyici bir unsur olacağı gözlerden ırak tutulmamalıdır. Bu nedenle Balkanlar’daki Osmanlı mirasına ışık tutacağına inandığımız 40 makaleyle Balkan tarihi araştırmalarında arşivlerin önemine değinmek ve bu arşivlerde tutulan belgelerin araştırmacılar tarafından bilinip tanınmasına katkı sağlamak, bu kitabın hazırlanmasında temel çıkış noktası olmuştur.


Satın Al

Künye

Kitabin Adi:

Balkanlar’da Osmanlı Mirası Ve Defter-i Hâkânî – Cilt 1-2

Yazar:

Dr. Abidin Temizer - Doç. Dr. Uğur Özcan

Baski tarihi

2015

Dizi Adı:

Tarih: 109

Baskı Adedi:

100

Sayfa:

C. 1 - XVI+426 / C. 2 - XIV+440

Ebat:

13.5 x 21 cm.

Kagit:

Enso 60gr.

Kapak:

Lom Tasarım Ofisi

Cilt/Kapak:

300 gr. Mat, Amerikan, 4 Renk

ISBN/Barkod:

978-605-9022-25-2

İçindekiler (I.Cilt)

Kısaltmalar / Abbreviations

Önsöz / Prafece

I. Bölüm / Chapter I

Balkanlar'da Osmanlı Mirasının Tespitinde Defter-i Hâkânî'nın Önemi / The Importance of the Ottoman Tax Registers for the Ottoman Legacy in the Balkans

Zafer GÖLEN

Defter-i Hâkânîlerde Sıra Dışı Bir Kayıt: Dâsitân-ı Mehmed Ali Paşa ve Vehhâbiyye / An Unusual Record in Defter-i Hakani: Dâsıtân-ı Mehmed Ali Pasha and Vehhâbiyye

Mustafa IŞIK & Zeki ÇEVİK

17 Numaralı, H.890/M.1485-1486 Tarihli Tapu Tahrir Defterine Göre Nefs-i İpek / Nefs-i Ipek (Peć) as Recorded on the Land Registry Book Number 17 of Hijri Year 890 (1485-1486 A.D)

Ahmet KÖÇ

15. Yüzyıl Sonlarına Doğru İskenderiye Sancak Beyinin Hasları / The Hasses/Large Land Grants of the Sanjak-Bey of Shkodra Towards the end of Fifteenth Century

Ema MILJKOVIĆ

Ottoman Census Books as Sources for Historical Demography: Research Possibilities, Exactness and Methodological Doubts / Tarihi Demografi kaynağı olarak Osmanlı Nüfus Sayımı Defterleri: Araştırma Olasılıkları, Kesinlik ve Metodolojik Kuşkular

Kujtim NURO

The Ottoman Cadastre In Albania (Permanent and Inspection Registers: 1872-1912) / Arnavutluk'ta Osmanlı Kadastrosu: Daimi ve Yoklama Kayıtları (1872-1912)

Marijan PREMOVIĆ

Settlements and Population of the middle and Lower Polimlje in the Summary List of The Bosnian Sanjak From 1468/69 / 1468/69 Yılındaki Bosna Sancağı'nın Özet Sayımında Orta ve Aşağı Polimye'nin Yerleşimi ve Nüfusu

II. Bölüm / Chapter II

Anadolu'dan Balkanlar'a, Balkanlar'dan Anadolu'ya: Göç / Migration from the Anatolia to the Balkans and from Balkans to Anatolia

İbrahim ERDOĞAN

Türk-Yunan İlişkilerinin Geleceğinde Potansiyel Bir "Softpower" Unsuru Olarak Mübadiller / Immigrants as a Potential "Soft-Power" Source in the Future of Turkish-Greek Relations

Feyza KURNAZ ŞAHİN

Balkan Savaşları Sonrasında Osmanlı Devleti'nin Kaybettiği Topraklardaki Müslümanları Korumaya Yönelik Hukuki Düzenlemeler / Legal Efforts to Protect Muslims in the Former Balkan Territories of the Ottoman Empire After the Balkan Wars

Turan DEMİROĞLU

1923 Nüfus Mübadelesinin Kültürel Sonuçları / Cultural Effects of the 1923 Population Exchange

III. Bölüm / Chapter III

Balkanlar'da Osmanlı'nın İzleri / The Traces of the Ottomans in The Balkans

Bajro AGOVIĆ

Karadağ'da Vakıflar (İstimlak ve Kamulaştırma) / Waqfs in Montenegro (Expropriation and Nationalization)

Reyhan ŞAHİN ALLAHVERDİ

Kanijeli Siyavuş Paşa'nın Bulgaristan'da Bulunan Vakıf ve Eserleri / The Foundation (Waqf) and Buildings of Kanijeli Siyavush Pasha in Bulgaria

Abdülmecit MUTAF

Tarihî ve Kültürel Mirasın Sessiz Sahipleri: Tuzi Nizam Camiindeki Mezar Taşları / Silent Landlords of the Historical and Cultural Heritage: Headstones of Tuzi Nizam Mosque

A. Şevki DUYMAZ

II. Abdülhamit Dönemi Balkanlar'da Eğitim Yapıları / The Educational Buildings in the Balkans from the Period of Abdulhamit II

Ali BARDHI

Ana E Malit (Dağ Kenarı) Nahiyesindeki Osmanlı Dönemi'ne Ait Arap-Osmanlı Harfleriyle Yazılan Mezar Taşlarının Araştırma Neticelerinden Kısa Bir Rapor / A Brief Report on the Research Result of Tombstones Inscriptions (epitaph) written with Arabic letters at the Nahiye of ‘Ana e Malit' (Dağ Kenarı) from the Ottoman Period

Selim Hilmi ÖZKAN

Bir İlim ve Kültür Şehri: Sofya / Sofia, A Scientific and Cultural City

IV. Bölüm / Chapter IV

 

Osmanlı Balkanlar'ında Sosyal Yapı / Social Structure in the Ottoman Balkans

Metin AYIŞIĞI

Osmanlı Devleti'nin Son Döneminde Rum ve Bulgar Kiliseleri Arasındaki Anlaşmazlıklar ve Çözüm Önerileri / Conflict and Resolution Between the Greek and Bulgarian Churches in the Last Period of the Ottoman Empire

Gürsoy ŞAHİN

İngiliz Gazeteci Sir Edwin Pears'a Göre XX. Yüzyılın Başlarında Balkanlar'da Sosyal Yapı ve Birlikte Yaşama Tecrübesi / According to British Journalist Sir Edwin Pears Social Structure and Experience of Coexistence in the Balkans

Kenan MORTAN

Ortak Hafızadan Yansıyanlar / Reflections from Common Memory

Ioan SCURTU &Ionuț COJOCARU

Aspects from the Lives of Turko-Tatars in Romania / Romanya'daki Türk-Tatarların Yaşamlarından Kesitler

Maksut Dž. HADŽIBRAHIMOVIĆ

The History of Ulqin Piracy Under the Ottoman Rule / Osmanlı Hâkimiyetinde Ülgün Korsanlığı Tarihi

Eyüp KUL

Priştine-Üsküp Yolu Üzerinde Bir Derbent: Kaçanik / Kachanik: A Derbent on the way of Pristina-Skopje Anđelko VLAŠIĆ& Janja KOVAČ Elements of Ottoman Legacy in the Alka of Sinj (Croatia) / Sinj'in (Hırvatistan) "Alka"sında Osmanlı Mirası Unsurları

İçindekiler (II.Cilt)

Kısaltmalar / Abbreviations

V. Bölüm / Chapter V

Balkanlar'da Tasavvuf ve Tasavvuf Kültürü / Sufism and Sufi Culture in the Balkans

Bayram YILDIZ

"Derviş ve Ölüm"de Osmanlı Mirası / Ottoman Heritage in "Dervish and Death"

Suat ZEYREK

Arnavutluk'taki İslam Anlayışı ve Şeyhülislâm Üryanizâde Ahmet Esad Efendi'nin Balkanlar'da Arnavutluk Dışındaki İslâm Cemaatleri İle İlgili 1886 Tarihli Tebligatı / 1886 Dated Notification of Shaykh al-Islam Üryanizâde Ahmet Esad Efendi on the Islamic Brotherhoods in the Balkans, Except Albania

Behlul KANAQI & Sadik PELINKOVIÇ

Bir Sözlü Tarih Çalışması: Karadağ'da Rufai Tarikatı / An Oral History Study: The Rufai Sufi Order in Montenegro

VI. Bölüm / Chapter VI

Tematik / Thematic

Gülara AĞASIYEVA

Osmanlı Döneminde Türk-Güney Slavların Kültürel İlişkilerinin Bazı Yönleri Üzerine / On Some Aspects of Turk-South Slavic Cultural Relationships in the Ottoman Period

Šerbo RASTODER

Istraživanja Osmanske Istorijske Ikulturne Baštine Na Balkanu, S Posebnim Osvrtom Na Crnu Goru U Drugoj Polovini XX I Početkom XXI Vijeka. / The Studies on Ottoman Historical and Cultural Heritage in the Balkans, With Particular Reference to Montenegro in the Second Half of the Twentieth and Early Twenty-First Century.

Bilgin ÇELİK

Osmanlı Avrupası'nda Seçim Deneyimleri: 1908 ve 1912 Osmanlı Mebusan Meclisi Seçimleri / Election Experiences in the Ottoman Europe: Elections of the Ottoman Chamber of Deputies in 1908 and 1912

Uğur ÖZCAN

Osmanlı Adalet Mekanizmasının Balkanlar'da İşleyişi ve Podgorica'da Bir Cinayet Davasının Serencamı (1874-1875) / Functioning of the Ottoman Justice Mechanism in the Balkans and the course of a Murder Case in Podgorica (1874-1875)

Abidin TEMİZER & Andreea STOIAN KARADELİ

Karadağ Ekonomisine Farklı Bir Bakış ve Osmanlı Mirası / An Alternative Approach to Montenegro Economy and the Ottoman Heritage

Tuğrul ÖZCAN

Prens Aleksander Döneminde Bulgar Parlamentosu (1879-1885) / The Bulgarian Parliament during the Reign of Prince Alexander 661

Mehmet Ali KARAMAN

Osmanlı Zabitleri Nazarından Karadağ Ordusu / The Army of Montenegro from the Perspective of Ottoman Officers 649

Jędrzej PASZKIEWICZ

The Ottoman Islam Heritage in Organization and Identity of the Greek Muslim Minority During the 1923-1941 Period / 1923-1941 Periyodunda Organizasyonlarda Osmanlı İslam Mirası ve Yunanistan Müslüman Azınlığının Kimliği 665

Mustafa öğe

İşkodra Vilayetinin Ekonomik Yapısı (19. Yüzyılın son çeyreği) / The Economic Structure of the Vilayet of Shkoder in the Last Quarter of 19th Century 685

Ivan TEPAVČEVIĆ

The Montenegrin-Turkish Relations Before the Great Eastern Crisis as Reflected in Publications Crnogorac and Glas Crnogorca / Büyük Doğu Krizi Öcesi Karadağ-Türkiye İlişkilerinin Cnogorac ve Glas Crnogorca Gazetelerine Yansıması 709

VII. Bölüm / Chapter VII

 

Tarihî Coğrafya / Historical Geography 727

Süleyman SÖNMEZ & Recep EFE & İsa CÜREBAL & Abdullah SOYKAN

XVII. Yüzyılda Karadağ'ın Coğrafi, Sosyal ve Kültürel Özellikleri Üzerine Evliya Çelebi'nin Notları / Geographical, Social and Cultural Characteristics of Montenegro in the Seventeenth Century, As Reflected in Evliya Çelebi's Travelbook 729

Yıldırım ATAYETER

Tarihî Coğrafya Açısından Tarihî Balkan Haritalarının Anlamı Üzerine Bir Not / A Note on the Significance of Historical Balkan Maps in Terms of Historical Geography 757

VIII. Bölüm / Chapter VIII

 

Edebiyatta Balkanlar / Balkans in the Literature 771

Mustafa ÖZSARI

Cumhuriyet'in Onuncu Yılında Balıkesirli Bir Seyyahın Bulgaristan İzlenimleri / The Bulgaria Impressions of a Voyager from Balikesir in
the Tenth Anniversary of Turkish Republic 773

İsmail AVCI

Hudavendigâr Meşhedi Önünde Bir Tahassüs: Hüseyin Şevket Efendi'nin Kosova Sahrâsı Adlı Eseri / An Emotional Reflection Towarsds the Tomb of the Hudavendigar (Murad I.), The Piece of Hüseyin Şevket Efendi : Kosova Sahrası (Kosovo Field) 785

Reyhan ÖZSARI

Ömer Seyfettin'in Hikâyelerinde Balkanlar'da Yaşayan Milletlere Mensup Şahıslar / The Characters from the Nations of Balkans in the Stories of Ömer Seyfettin 809