AKP'nin Neoliberal Politikaları Bağlamında Kadın İstihdam Politikası

Türkiye'de 1980'li yıllarla birlikte başlayan neoliberal dönüşüm ve küreselleşme süreci; devletin toplum, siyaset, ekonomi, güvenlik, insan hakları, laiklik, kimlik vb. alanlardaki işlevlerinin yeniden tanımlanması sürecini oluşturmuştur. Bu sürecin devamında hızla yükselen AKP,  3 Kasım 2002 yılında seçimle işbaşına gelerek, liberallerin desteğini almış ve neoliberalizmi tüm gücüyle hayata geçirme çalışmalarını başlatmıştır.

Sanayi Devriminden bu yana kadın, hızla, üretim sürecinin her aşamasında yer almaya başlamış,  ancak sömürü odağı olmaktan kendini kurtaramamıştır. Her zaman ucuz işgücü olarak görülmüş, esnek çalışma, kısmi zamanlı çalışma, evden çalışma adı altında sömürülmeye de devam etmiştir. Günümüzde ne yazık ki belli bir sosyal güvenlik kurumu çatısı altında toplanan kadınların sosyal haklarından bahsedilebilmektedir. AKP tarafından çıkarılan ‘'Kadın İstihdam Paketi''doğum izni, süt izni gibi uygulamaları içermekte ve çalışan kadını iş hayatında tutabilmeyi hedeflemektedir.

Elinizdeki çalışma AKP'nin neoliberal politikalarının bir neticesi olan ‘'kadın istihdam paketi''nin yasal düzenlemelerle hayata nasıl geçirildiği ve medyaya nasıl yansıtıldığının belirlenmesi doğrultusunda hazırlanmıştır. Çalışmanın ikinci ayağında ise gerek özel sektör, gerekse devlet sektöründe çalışan kadınlar tarafından bu düzenlenmenin nasıl algılanıp, değerlendirdikleri sorusunun belirlenmesinden oluşmaktadır. Bir sosyal güvenlik çatısı altında çalışan ve çocuklu kadın deneklerle yapılan değerlenme neticesinde hayli ilginç bulgulara rastlanılmıştır.


Satın Al

Künye

Kitabın Adı:

AKP'nin Neoliberal Politikaları Bağlamında Kadın İstihdam Politikası

Yazan:

Serpil Tuncer

Baskı tarihi

2016

Dizi Adı:

Kültür İncelemeleri - 18

Baskı Adedi:

100

Sayfa:

219

Ebat:

13.5 x 21 cm.

Kağıt:

Enso 70gr.

Kapak:

Bora Gürsoy

Cilt/Kapak:

300 gr. Mat, Amerikan Bristol, 4 Renk

ISBN/Barkod:

978-605-9022-55-2

İçindekiler

KISALTMALAR LİSTESİ

TABLOLAR LİSTESİ

ÖNSÖZ

I. BÖLÜM

1.1. Giriş

1.2. Çalışmanın Amacı

1.3. Araştırma Metodolojisi

II. BÖLÜM

TARİHSEL SÜREÇTE KADIN HAKLARI VE KADININ ÇALIŞMA HAYATINDAKİ YERİ

2.1. Sanayi Devrimi Öncesi Kadın

2.1.1. Anaerkil Dönem

2.1.2. Yerleşik Düzen (Ataerkil Dönem)

2.1.3. Feodal Düzen

2.2. Sanayi Devriminde Kadın

2.3. Cumhuriyet Öncesi Dönem

2.4. Cumhuriyet Döneminde Kadının Durumu ve Hakları

2.4.1 Aile Hukukuna ve Eğitime İlişkin Hak ve Özgürlükler

2.4.2. Siyasi Haklar ve Özgürlükler

2.4.3. Çalışma Hakkı ve Özgürlüğü

III. BÖLÜM

AKP VE NEOLİBERAL POLİTİKALARININ ANALİZİ

3.1. Giriş

3.2. AKP ve Neoliberal Politikaları

3.2.1. Neoliberal Dönüşüm Süreci ve AKP .

 3.2.2. Neoliberal Otorite Anlayışı Bağlamında AKP

3.2.3. AKP'nin Neoliberal Popülizm Söylemleri

3.2.4. Sosyal Siyaset ve Sosyal Politika Anlayışı BağlamındaAKP

3.2.5. AKP İktidarı'nın Türkiye Ekonomisine Etkileri

3.2.6. AKP ve İktisat Politikaları

3.2.7. Sermeye Birikiminin Siyasal Dönüşüme Etkisi Bağlamında AKP

3.2.8. AKP ve Özelleştirme Politikası

3.2.9. Neoliberal ve Muhafazakâr Eğitim Anlayışı Bağlamında AKP

IV BÖLÜM

AKP'NİN NEOLİBERAL POLİTİKALARI BAĞLAMINDA KADIN İSTİHDAM POLİTİKASI

4.1. Giriş

4.2. AKP'nin Neoliberal Politikaları Bağlamında Kadın İstihdamPolitikası

4.2.1. Muhafazakârlık Algısı Kapsamında AKP ve Kadın

4.2.2. AKP ve "İdeal Kadın Projesi"

4.3. Sosyal Politikada Değişim ve Sosyal Güvenlik Reformu Kapsamında Kadın-Erkek Algısı

4.3.1. Türkiye'de Kadın-Erkek İstihdam Verileri:İşgücüne Katılım Oranı

4.3.2. Türkiye'de Kadın-Erkek İstihdam Verileri

4.3.3. Türkiye'de Kadın-Erkek İstihdam Verileri:Kayıt Dışı Çalışma Oranı

4.3.4. Türkiye'de Kadın-Erkek İstihdam Verileri: Ücret Ortalaması

4.4. AKP ve "Yeni İstihdam Paketi"

4.5. AKP ve "Kutsal Anne ve Kutsal Aile" İmajı Kapsamındaki Kadın İstihdam Politikası

4.5.1. Doğum İzni Süreleri

4.5.2. Kreş Sorunu

4.5.3. Evden Çalışma

4.5.4. Kısmi Zamanlı Çalışma

4.5.5. Özel İstihdam Büroları

4.5.6. Mobbing

4.5.7. Vergi Muafiyeti

4.5.8. Erken Emeklilik

4.6. AKP'nin "Kadın İstihdam Paketi"nin Kamuoyunda Değerlendirilmesi

4.7. Sonuç ve Özet

V. BÖLÜM

YÖNTEM

5.1. Araştırma Modeli

5.2. Evren ve Örneklem

5.3. Veri Toplama Aracı

5.4. Veri Analizi

5.5. Bulgular ve Yorumlar

VI. BÖLÜM

SONUÇ

6.1. Çalışmanın Literatüre Katkısı

6.2. Araştırma Kısıtları

6.3. Geleceğe Yönelik Çalışma Alanları

ANKET

EKLER

KONU İLE İLGİLİ OLARAK YAPILMIŞ ANKET DEĞERLENDİRME TABLOLARI

KAYNAKLAR

DİZİN