Tanin Gazetesine Göre Osmanlı-Alman İlişkileri (1910-1912)

Osmanlı Devleti, II. Abdülhamit’in uzun saltanat dönemi içerisinde, Almanya ile yakınlaşma politikası izlemiştir. Gerek Almanya’dan askeri misyonların gelmesi gerek Bağdat Demiryolu imtiyazının Almanlara verilmesi bu yakınlaşmayı pekiştiren gelişmeler olmuştur. Ancak 1908’de II. Meşrutiyet’in ilan edilmesi ve İttihatçıların yönetime geçmesi, dış politikada farklı bir strateji izlenmesine yol açmıştır. İttihat ve Terakki Fırkası’nın ileri gelenleri, II. Abdülhamit’in Alman yanlısı dış politikasını devam ettirmeyerek, İngiltere ve Fransa ile dostluk ilişkilerini arttırmaya çalışacaklardır. Almanların, Osmanlı Devleti üzerindeki nüfuzlarını yavaş yavaş kaybettikleri bu dönemde, İngiltere ve Fransa’nın izlediği yanlış politikalar Osmanlıların tekrar Almanya safına kaymasına sebep olmuştur. Bu kitabın amacı, Osmanlı-Alman ilişkilerinin 1910-1911 yıllarında nasıl bir gelişme gösterdiğini, Tanin gazetesinin bakış açısından aktarmaya çalışmaktır. Tanin gazetesinin, İttihat ve Terakki Fırkası’nın yarı resmi yayın organı olması, gazetenin önemini bir kat daha arttırmakta, gazetede çıkan haberlerin ve yazılan makalelerin Jön Türklerin politikalarıyla örtüşüyor olması, resmi söylemin nasıl bir biçimde olduğunu göstermektedir. Kitapta Tanin gazetesinin önemli yazarları Hüseyin Cahit ve Babanzade İsmail Hakkı’nın dış politika konuları hakkında yazdıkları makaleler kullanılmıştır. Bunların dışında, olayların önemine göre, gündemi meşgul eden dış politika haberlerinden de kitap hazırlanırken yararlanılmıştır.


Satın Al

Künye

Kitabın Adı:

Tanin Gazetesine Göre Osmanlı-Alman İlişkileri (1910-1912)

Yazan:

Faysal Mayak

Dizi Adı:

Tarih - 152

Baskı Adedi:

100

Yayın Yılı:
2016
Sayfa:

278

Ebat:

13.5 x 21 cm.

Kağıt:

Enzo 70gr.

Kapak:

Bora Gürsoy

Cilt/Kapak:

250 gr. Mat, Amerikan Bristrol, 4 renk

ISBN/Barkod:

978-605-9022-73-6

 

İçindekiler

KISALTMALAR

ÖNSÖZ

GİRİŞ

I. BÖLÜM

1910 BORÇLANMASI VE ALMANYA İLE YAKINLAŞMA

1.1.      Osmanlı Devleti'nin Borçlanma Yapmasını Gerektiren Sebepler

1.2.      Maliye Nazırı Cavit Bey'in İstikraz Çalışmaları ve Bununla İlgili Tanin'de Çıkan Haber ve Makaleler

1.3.      Maliye Nazırı Cavit Bey'in Fransa'dan Borç Alma Girişimleri

1.4.      Fransa'nın, Cavit Bey'in Fransız Bankerleriyle Yaptığı Anlaşmayı Paris Borsasına Kabul Etmemesi

1.5.      Maliye Nazırı Cavit Bey'in İstikraz İçin İngiltere Finans Çevreleriyle Temasları

1.6.      Osmanlı Devleti ile Almanya Arasında Yapılan Borçlanma Antlaşması (9 Teşrinisani 1910)

1.7.      1910 Borçlanmasının Osmanlı Devleti ve Avrupa Üzerine Etkileri

1.7.1. Osmanlı Mebusan Meclisi'nde 1910 Borçlanmasına İlişkin Yorumlar ve Dış Politikaya Yönelik Eleştiriler

1.7.2. 1910 Borçlanmasının Osmanlı Dış Politikasına Etkileri

II. BÖLÜM

BAĞDAT DEMİRYOLU PROJESİNİN OSMANLI DEVLETİ İLE AVRUPA DEVLETLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLERE ETKİLERİ

2.1.      Potsdam Mülakatı ve Osmanlı-Alman İlişkilerine Etkileri

2.2.      Osmanlı Mebusan Meclisi'nde Potsdam Tartışmaları ve Hariciye Nazırı Rıfat Paşa'nın Açıklamaları

2.3.      Basra Körfezi'nde İngiltere-Osmanlı Devleti Anlaşmazlığı

2.4.      İngiltere'nin Basra Körfezi Sorununun Çözümüne Yönelik İzlediği Politikalar

2.5.      Osmanlı Devleti ile Almanya Arasında İmzalanan Demiryolu Anlaşması

2.6.      Osmanlı Devleti'nin Demiryolları Politikasında Fransa'nın Oynadığı Rol

III. BÖLÜM

OSMANLI DEVLETİ'NİN AVRUPA BÜYÜK GÜÇLERİYLE İLİŞKİLERİ

3.1.      Girit Sorununun Çözümünde Almanya ve Diğer Devletler

3.2.      Veliaht Yusuf İzzettin Efendi'nin Almanya Seyahati ve Türk-Alman İlişkilerine Etkileri

3.3.      Fas Buhranı (Agadir Krizi) ve Trablusgarp Savaşı'nın Osmanlı-Alman İlişkilerine Etkileri

3.4.      Üçlü İttifak ve Üçlü İtilaf Devletleri Karşısında Osmanlı Devleti

SONUÇ

EKLER

KAYNAKÇA

DİZİN