CHP Yönetiminin Dünya Partileriyle İlişkileri (1923-1950)

Birinci Dünya Savaşı’nın sonu ile İkinci Dünya Savaşı’nın başlangıcı arasında kalan zaman dilimi, siyasi tarihte iki savaş arası dönem olarak tanımlanır. Bu yıllarda dünyada gelişen anti-liberal sistemin bir yansıması olarak bütün rejimler içe kapanmaya ve kendi güçlerine dayanmaya başladı. Özellikle de 1930’lardan itibaren Avrupa’nın birçok yerinde otoriter ve totaliter yönetimler kuruldu. Bunun bir neticesi olarak uluslararası siyasetin temel özellikleri değişti ve farklı ülkelerdeki siyasal partilerin yakınlaşmasını sağlayacak şartlar zorlaştı. İki savaş arası dönem, Türkiye’de tek parti yönetiminin var olduğu yıllardı. CHP yönetimi bu süreçte toplumu topyekûn dönüştüren ve yeni kimliğin içeriğini belirleyen bir teşkilattı. Parti kadrosu bir taraftan toplumsal dönüşümü gerçekleştirmekte diğer taraftan da modern dünyanın siyasal partiler konusunda elde ettiği birikimleri Türkiye’ye aktarmaya çalışmaktadır. Tek parti yönetimi belli açılardan birçok çalışmanın temel konusu olsa da, partinin yurtdışıyla olan ilişkileri kapsamlı biçimde ele alınıp incelenmedi. CHP Yönetiminin Dünya Partileriyle İlişkileri adlı eser, bu konuda hazırlanmış ilk ve tek çalışmadır. Dr. Murat Turan bu eserinde CHP kadrosunun dünya siyasetine nasıl yaklaştığı, yurtdışındaki siyasal partileri hangi yöntemlerle takip edebildiği ve ne tür tercihlerde bulunduğu gibi birçok soruya yanıt veriyor. Tek partili yıllar sadece CHP’nin değil aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti Tarihi’nin önemli bir parçasıdır. Bu çalışma hem yakın dönem Türkiye Tarihi’yle hem de siyaset bilimi ile ilgilenen okurlar için bir başvuru kaynağı niteliğindedir.


Satın Al

Künye

Kitabın Adı:

CHP Yönetiminin Dünya Partileriyle İlişkileri (1923-1950)

Yazan:

Murat Turan

Dizi Adı:

Tarih - 179

Baskı Adedi:

100

Yayın Yılı:

2017

Sayfa:

489

Ebat:

13.5 x 21 cm.

Kağıt:

Enzo 70 gr.

Kapak:

Bora Gürsoy

Cilt/Kapak:

250 gr. Mat, Amerikan Bristol, 4 renk

ISBN/Barkod:

978-605-2380-01-7

İÇİNDEKİLER

KISALTMALAR

ÖNSÖZ

GİRİŞ

I. BÖLÜM

DÖNEM PARTİLERİ İÇERİSİNDE CHP'NİN KONUMU

İki Savaş Arası Dönem: Avrupa'da Totalitarizmin ve Militarizmin Yerleşmesi

CHP Kadrosunun Siyasal Kültürünü Belirleyen Alt Yapılar

Liderin Dünya Siyasetini Algılayış Biçimi

Üçüncü Fransız Cumhuriyeti'nin Entelektüel Birikimi

Toplumsal Dayanışma İdealizmi: Solidarizm

Siyasi Partiler Kategorisinde CHP'nin Yeri

Dünya Partilerinin Genel Özellikleri

CHP'yi Tanımlama Biçimleri, Eleştiri ve Yaklaşımlar

Dönem Kuşağına Göre CHP'nin Farklılığı

Bir Siyasal Parti Olarak CHP'nin İdeolojik Yapısı

II. BÖLÜM

CHP KADROSUNUN DÜNYA PARTİLERİNİ İZLEME YÖNTEMİ VE TERCİHLERİ

Yurtdışındaki Partilere Ait Bilgileri Elde Etme Yöntemleri

Dışişleri Bakanlığı'ndan CHP Genel Sekreterliği'ne Gelen Raporlar

İçişleri Bakanlığı'ndan CHP Genel Sekreterliği'ne Gelen Raporlar

Milletvekillerinin CHP Genel Sekreterliği'ne Sunduğu Raporlar

CHP Yönetiminin Avrupa'daki Sosyalist ve Sosyal Demokrat Partilerle Olan Yazışmaları (1926-1938)

CHP Kadrosunun Fransız Radikal-Sosyalist Partisi Lideri Édouard Herriot İle Yakınlaşması

III. BÖLÜM

CHP'NİN DEVLETLE BÜTÜNLEŞMESİ VE BU ÖZELLİĞİN AVRUPA'DAKİ PARTİ-DEVLET MODELLERİNDEN FARKLILIĞI

Avrupa'da Totaliter Partilerin Devlet Teşkilatını Ele Geçirme Süreci

Türkiye'de Parti-Devlet Beraberliğinin Temel Özellikleri

Devlet Bürokrasisinin CHP Teşkilatını Kontrol Etme Gücü

Bazı Partililerin Devlet Teşkilatına Baskı Kurma Girişimleri ve Neticesi: CHP Genel Sekreteri Recep Peker Örneği

IV. BÖLÜM CHP GENEL SEKRETERLİĞİ'NİN MODERN TÜRKİYE'NİN TEMSİLİNDEKİ ETKİSİ

Yurtdışındaki Basında Kemalist Türkiye Algısı ve Bu Konudaki Yayınlar

Dışişleri Bakanlığı'nın CHP Genel Sekreterliği'ne Gönderdiği Yazılar

İçişleri Bakanlığı'nın CHP Genel Sekreterliği'ne Gönderdiği Yazılar

Parti Teşkilatının CHP Genel Sekreterliği'ne Gönderdiği Yazılar

CHP Genel Sekreterliği'nin Batılı/Modern Türkiye İzlenimini Oluşturma Girişimleri

Türkiye'nin Tanıtımında CHP Genel Sekreterliği'nin Belirleyiciliği: Avrupa Parlamentolar Birliği ve Milletler Cemiyeti Örnekleri

CHP'nin Avrupa Teşkilatı: Londra Halkevi (1942-1950)

SONUÇ

EKLER

Londra Halkevi'ne Ait Fotoğraflar (1942-1950)

Demokratik Partiler Birliği'ne Ait Fotoğraflar (1926-1938)

TBMM'nin Yayınladığı Yurtdışındaki Partilere Ait Programlar ve Tüzükler (1931)

KAYNAKÇA

DİZİN