Arafta Kalmak: Euro -Türk Gençliğinde İslami Yaşam ve Entegrasyon

II. Dünya Savaşı’nın Avrupa’da yol açtığı tahribattan sonra hızlı bir kalkınma sürecine giren Batı Avrupa ülkeleri, kendi işgücü arzlarındaki eksiklikleri, daha az gelişmiş olan ülkelerden karşılamaya çalıştılar. 1 Eylül 1961’de Türk- Alman işgücü sözleşmesinin ardından süreç hız kazanmıştı. 1974 yılında gerçekleştirilen aile birleşmeleriyle birlikte, Türkiyeli göçmenlerin yaşamını Almanya’da bu tarihten sonra daha kalıcı bir niteliğe dönüştürmüştür. Alman toplumuyla birinci kuşaktan başlayan kısmi sosyal-kültürel etkileşim sonraki kuşaklarda daha da artmıştır. Bu çalışmamızda din sosyolojinin din ve toplum etkileşiminden hareketle Almanya’da doğan Türkiyeli göçmen gençlerin dini inançları, pratikleri, gündelik hayattaki dini değerlerin, kuralların yeri ve önemi, değişen sosyal koşullar bağlamında çözümlenmeye çalışılmıştır. 1960’lı yıllarda başlayan dış göç sonucunda bugün Almanya doğumlu çok sayıda genç bulunmaktadır. Bu gençlerin sosyalleşmeleri hem kendi hem de farklı mekânlarda gerçekleşmektedir. Bu etkileşim sonucunda Türkiyeli göçmen gençlerin dini tutum, davranışları dönüşmektedir. Çalışmamızda bu dönüşüm, cinsiyet, yaş, eğitim, medeni durum ve gelir değişkenleri çerçevesinde irdelenmeye çalışılmıştır.

Satın Al

Künye

Kitabın Adı:

Arafta Kalmak: Euro - Türk Gençliğinde İslami Yaşam ve Entegrasyon

Yazan:
Cengiz Kanık
Dizi Adı:

Kültür İncelemeleri: 25

Baskı Adedi:

100

Yayın Yılı:

2018

Sayfa:

391

Ebat:

13,5 x 21 cm.

Kağıt:

Enzo 70 gr.

Kapak:

Cevdet Mehmet Kösemen

Cilt/Kapak:

250 gr. Mat, Amerikan Bristol, 4 renk

ISBN/Barkod:

 978-605-2380-80-2

İÇİNDEKİLER

KISALTMALAR

TABLOLAR

GİRİŞ

Araştırmanın Konusu, Amacı ve Önemi

Araştırmanın Metodu

Araştırmanın Hipotezleri

Evren ve Örneklem

Kapsam ve Sınırlılıklar

I. BÖLÜM

KAVRAMSAL ÇERÇEVE

Göç

Göçmen ve Göçmenlik

Göç Çeşitleri

Göçün Nedenleri ve Sonuçları

Din

Gençlik

Gençlik ve Din

Dindarlık Tipolojileri

Tutum

Değişim

Değişim ve Din

II. BÖLÜM

ALMANYA VE TÜRKİYELİ GÖÇMENLER

Almanya'nın Coğrafi Yapısı ve İklimi

Almanya'nın Nüfusu

Almanya'nın Sosyo-Ekonomik ve Politik Yapısı

Almanya'nın Sosyal ve Politik Yapısı

Almanya'nın Ekonomik Yapısı

Alman Kültürü ve Nitelikleri

Almanya'da Dinler ve Dini Hayat

Almanya'ya Göçün Tarihçesi

Almanya'daki Türkiyeli Toplumun Gelişimi

Birinci Kuşak Türkiyeli Göçmenler

İkinci Kuşak Türkiyeli Göçmenler

Üçüncü Kuşak Türkiyeli Göçmenler

Almanyalı Türkiyelilerin Sosyal ve Kültürel Hayatı

Paralel Toplum

Türkiyeli Göçmenlerin Ekonomik Durumu

Türkiyeli Toplumun Aile Yapısı

Almanya'da Din Eğitimi

Alman Okullarında Din Eğitimi

Sivil Toplum Derneklerinde Verilen Din Eğitimi

Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu

Diyanet İşleri Türk-İslam Birliği (DİTİB)

İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG)

İslam Kültür Merkezleri Birliği (VIKZ)

Avrupa Demokratik Ülkücü Dernekleri Federasyonu

Avrupa Türk İslam Birliği (ATİB)

Avrupa Türk-Kültür Dernekleri Birliği (ATB)

İslam Cemaatleri ve Cemiyetleri Birliği (ICCB)

Şeyh Nazım Kıbrısi Cemaati

Ehl-i Beyt Vakfı (ABAF)

Adıyaman Menzil Cemaati

Nurculuk Hareketi

Müslüman Kadınlar Danışma ve Eğitim Merkezi (BFmF e. V.)

Almanya Müslüman Gençliği (Muslimische Jugend Deutschland: MJD)

III. BÖLÜM

ARAŞTIRMANIN BULGULARI, ANALİZ VE YORUM

Katılımcıların Olgusal Durumları İle İlgili Bulgular

Yaş

Medeni Durum

Meslek Durumu

İkamet Ettiği Yerleşim Yeri

Katılımcının Kaldığı Mesken

Eğitim Durumu

Anne- Baba Eğitim Düzeyi

Ailenin Ekonomik Gelir Düzeyi

İnanç Boyutu

Allah İnancı

Kader İnancı

Peygamber İnancı

Ahiret İnancı

Melek İnancı

Kur'an Ayetlerinin Bütün Zamanlar İçin Geçerliliği

Dini Pratikler ve İbadet Boyutu ile İlgili Bulgular

Namaz

Oruç

Zekât

Hac

Kur'an Okuma

Dua

Vaaz Dinleme

Kandil Gecesi Yapılan Dini Pratikler

Dini Bilgi Düzeyi

Dini Bilgi Kaynağı

Evde Bulunan Dini Kitap veya Materyaller

Kur'an-ı Kerim'i Arapçasından Okuyabilme

İslam ve Gündelik Hayat

Helal-Haram

Alkol

Faiz

Domuz Eti

Kumar

Zina

Evlilik ve Eş Seçimi

Partikülarizm

İslam ve Hıristiyan Dinlerinin Aynı Değerde Oluşu

Hıristiyanların Cennete Girmesi

Müslüman Kadınların Müslüman Olmayan
Erkeklerle Evlenmesi

Bilim-Din Çatışması

Eşcinselliğin Toplumun Ahlakına Olumsuz Etkisi

Kürtaj

Doğum Kontrol Yöntemlerinin Kullanılması

Flört

Evlilik Öncesi Cinsel Birliktelik

Dinin Giyim Kuşama Etkisi

Entegrasyon Bağlamında Dini Kurallara Bakış

Müslümanların Almanya'da Kendi Dini Kurallarıyla Yaşaması

Başörtülü Kadınların Kamusal Alanda Görünümü

Devletin Dini Kurallarla Yönetilmesi

Cami Mimarisi

Güncel Temel Kavramlarla İlgili Tutum

Trafik Kurallarına Uyma İle İlgili Tutum

Noel Kutlaması

Dini-Siyasi Politik Tutum

Gençlik ve Serbest Zaman Etkinlikleri

Gençlerin Kendi Aralarında Konuştukları Konular

Kitle İletişim Araçlarında İzlenen Programlar

Dinlenilen Müzik Türü

Etkinliklerine Katılınan Dernekler (Sosyalleşme Alanları)

Türkiyeli Göçmen Gençlerin Dini Sorunları

İnanç Alanında Yaşanan Sorunlar

İbadetlerin Yapılması Esnasında Yaşanan Zorluklar

Helal-Haramlar Noktasında Yaşanan Sorunlar

Dini Eğitim Veren Kurumların ve İnsanların Yetersizliği

Dine İlgisizlik Sorunu

Dini Hak ve Özgürlüklerle İlgili Sorunlar

Dini Bilginin Yetersizliğinden Kaynaklanan Sorunlar /p>

Kimlik Bunalımı

SONUÇ DEĞERLENDİRME

EKLER

KAYNAKÇA

DİZİN