Tarihçi ve Asi: 16. Yüzyıl Anadolu Celali İsyanları’nın Osmanlı Tarih Yazımına Yansıması

XVI. yüzyıl, Osmanlı tarihçiliğinin temel ve örnek eserlerinin yazıldığı bir zaman dilimidir. Bu dönemdeki müverrihler veyahut vakanüvisler, eserlerini ya bizzat padişahın emriyle ya da beğenilme arzusuyla kaleme almışlardır. Bu dönemin meşhur kronik yazarları İdris-i Bidlisî, Kemal Paşazade, Şükrî, Hadidî, Lütfi Paşa, Celalzade Mustafa Efendi, Hoca Sadettin Efendi, Gelibolulu Mustafa Âlî, Selanikî Mustafa Efendi ve Peçevî İbrahim Efendi’dir.

XVI. yüzyılda Anadolu’da birbiriyle bağlantılı birçok ‘isyan’ın vuku bulduğu bilinmektedir. Bahsi geçen ‘isyanlar’ın en önemlileri arasında Şah Kulu, Celal, Süklün Koca ve Baba Zünnun, Kalender, Kara Yazıcı ‘isyan’ları yer almaktadır. İmparatorluğun en güçlü zamanlarında Osmanlı iktidarını uzun bir süre meşgul eden ‘isyan’ların devlet için ciddi tehditler oluşturduğu tarihin tescilindedir. Dönemin Osmanlı tarihçilerinin, XVI. yüzyılda Anadolu’nun farklı coğrafyalarında vuku bulan ‘isyan’ları belli bir perspektifle kaleme aldıkları sır götürmez bir gerçektir. Bu perspektifin, ekseriyetle, eseri ısmarlayanların görmek istediği ile sınırlandırıldığını söylemek mümkündür. Ercan Gümüş’ün büyük bir çaba ve titizlikle kaleme aldığı Tarihçi ve Asi isimli çalışması, anakronizme düşmeden, çağdaş analiz ve yorumları da göz önünde tutarak, XVI. yüzyılda Anadolu’da meydana gelen muhalif nitelikli hareketlerin Osmanlı tarihyazıcılığındaki yansımalarının izini sürmektedir.


Künye

Kitabın Adı:

Tarihçi ve Asi: 16. Yüzyıl Celali İsyanları’nın Osmanlı Tarih Yazımına Yansıması

Yazan:
Ercan Gümüş
Dizi Adı:

Tarih: 265

Baskı Adedi:

100

Yayın Yılı:

2018

Sayfa:

212

Ebat:

13,5 x 21 cm.

Kağıt:

Enzo 70 gr.

Kapak:

Cevdet Mehmet Kösemen

Cilt/Kapak:

250 gr. Mat, Amerikan Bristol, 4 renk

ISBN/Barkod:

 978-605-2380-86-4

İÇİNDEKİLER

KISALTMALAR CETVELİ

ÖNSÖZ

GİRİŞ

OSMANLI TARİH YAZICILIĞI

XVI. Yüzyıla Kadar Osmanlı Tarih Yazıcılığı

XVI. Yüzyıl Osmanlı Tarih Yazıcılığı

BİRİNCİ BÖLÜM

     XVI. YÜZYIL OSMANLI TARİHÇİLERİ VE ESERLERİ

İdris-i Bitlisî ve Eseri Selim Şah-Name

Hadîdî ve Eseri Tevârih-i Âl-i Osman

Ibn-i Kemal ve Eseri Tevârih-i Âl-i Osman

Şükrî-i Bitlisî ve Eseri Selimname

Lütfi Paşa ve Eseri Tevârih-i Âl-i Osman

Celal-zade Mustafa Efendi ve Eseri Selimname

Hoca Sadettin Efendi ve Eseri Tacü't-Tevârih

Gelibolulu Mustafa Âlî ve Eseri Künhü'l- Ahbar

Selânikî Mustafa Efendi ve Eseri Tarih-i Selânikî

Peçevî İbrahim Efendi ve Eseri Tarih-i Peçevî

İKİNCİ BÖLÜM

OSMANLI DEVLETİ'NDE XVI. YÜZYILDA ANADOLU'DA MEYDANA GELEN MUHALİF NİTELİKLİ HAREKETLERE DAİR YENİ (ÇAĞDAŞ) ANALİZ VE YORUMLAR

XVI. Yüzyılda Anadolu'da Celalı İsyanları

Şah Kulu İsyanı

Bozoklu Celal İsyanı

Süklün Koca ve Baba Zünnun İsyanları

Kalenderoğlu İsyanı

Kara Yazıcı ve Kardeşi Deli Hasan İsyanı

XVI. Yüzyılda Anadolu'da Görülen Başlıca Muhalif Nitelikli Hareketler Hakkında Genel Bir Değerlendirme

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

OSMANLI DEVLETİ'NDE XVI. YÜZYILDA ANADOLU'DA MEYDANA GELEN MUHALİF NİTELİKLİ HAREKETLERİN OSMANLI TARİH YAZARLARI VE ESERLERİNE YANSIMALARI

Şah Kulu İsyanı

İsyanın Tarihi ve Sebepleri

İsyanın Geli̇şi̇mi̇ ve Sonu

Bozoklu Celal İsyanı

İsyanın Tari̇hi̇ ve Sebepler

Süklün Koca ve Baba Zünnun İsyanları

Kalenderoğlu İsyanı

Kara Yazıcı ve Kardeşi Deli Hasan İsyanı

İsyanın Tari̇hi̇ ve Sebepleri

Kara Yazıcı İle Hüseyi̇n Paşa'nın Sonu ve Deli̇ Hasan

SONUÇ

KAYNAKÇA

DİZİN