Ayniyat Defterleri Işığında Aydın Vilayetinin İdari, İktisadi ve Sosyal Durumu (1866-1880)

Osmanlı Devleti’nde önemli reform çalışmaları III. Selim ve II. Mahmut döneminde gerçekleştirilmişse de bu husustaki asıl ivme Tanzimat’ın ilanından sonra yaşanmış, devletin idari, mali, askeri ve adli yapısında, maarif teşkilatında ve arazi rejiminde önemli değişiklikler yapılmıştır. Yapılan bu yenilikler taşrada nasıl uygulanmış ve ne tür zorluklarla karşılaşılmış ve taşranın modernleşmesi için başka ne tür çalışmalar yapılmıştır? Bu tür soruların cevaplarının büyük kısmı merkezi hükümetin taşra ile yaptığı yazışmalarda gizlidir. XIX. yüzyıl başlarından itibaren merkezi idarenin taşra, bakanlıklar ve diğer resmi kurumlarla yaptığı her türlü yazışma Ayniyat adı verilen defterlere kaydedilmiştir. Bu kayıtlar XIX. yüzyılın ikinci yarısından itibaren vilayetler düzeyinde de tutulmaya başlanmıştır. Çalışmamıza konu olan Aydın Vilayeti’ne ait 1866-1880 yılları arasını kapsayan iki defter bulunmaktadır. Bu iki defterde yer alan bilgiler doğrultusunda çalışmada, vergilerin toplanması, vakıfların idaresi, yatırımlara dair verilen imtiyazlar ve ruhsatlar, vilayetin asayiş ve güvenliği, kamu yatırımları, doğal afetler, haksızlığa uğradığını düşünen kişilerin talepleri, vilayete tayin edilen idareciler, 1877-1878 Osmanlı Rus Savaşı sebebiyle Anadolu’ya göç etmek zorunda kalan muhacirlerden Aydın vilayetine sevk edilenlerin iskânı, bu hususta yaşanan sıkıntılar ve alınan önlemler, resmi bir görevi bulunan muhacirlerin uygun kadrolara yerleştirilmesi gibi çeşitli konular ele alınmıştır. Ayniyat defterleri ışığında Aydın vilayetini konu alan bu çalışma, vilayet merkezi olan İzmir ile mülhakatından olan Aydın, Saruhan, Denizli ve Menteşe sancaklarının ve bu sancaklara bağlı kazaların 1866-1880 tarihleri arasındaki durumu ile ilgili okuyucularına bir kesit sunmaktadır.

Satın Al


Künye

Kitabın Adı:

Ayniyat Defterleri Işığında Aydın Vilayetinin İdari, İktisadi ve Sosyal Durumu (1866-1880)

Yazan:
Ertan Gökmen & Ömür Yazıcı Özdemir
Dizi Adı:

Tarih: 264

Yayın Yılı:

2018

Sayfa:

444

Ebat:

13,5 x 21 cm.

Kağıt:

Enzo 70 gr.

Kapak:

Cevdet Mehmet Kösemen

Cilt/Kapak:

250 gr. Mat, Amerikan Bristol, 4 renk

ISBN/Barkod:

 978-605-2380-84-0

İÇİNDEKİLER

KISALTMALAR

ARAPÇA AYLAR VE KISALTMALARI

TABLOLAR

ÖNSÖZ

GİRİŞ

GİRİŞ

BİRİNCİ BÖLÜM AYNİYAT DEFTERLERİ IŞIĞINDA AYDIN VİLAYETİ'NİN İDARİ, İKTİSADİ VE SOSYAL DURUMU (1866-1880)

İdari Durum

Aydın Vilayetinin Osmanlı İdari Teşkilatındaki Yeri

Devlet Otoritesinin Vilayet Dâhilindeki Temsilcileri: Valiler, Kaymakamlar, Müdürler

Sosyal Durum

XIX. Yüzyılda Vilayetin Nüfusu

Müslimler ve Gayrimüslimler

Aşiretler

Muhacirler

Vilayet Halkının Talep ve Şikâyetleri

İktisadi Durum

Vakıflara Dair Gelişmeler

Vergiler

Tamirat ve İnşaat

Mal Sandıkları

İltizam ve Mültezimler

Vilayet Dâhiline ve Haricine Yapılan İktisadi Yardımlar

Doğal Afetler

Aydın Vilayeti'nde Yabancı Sermaye: İmtiyazlar ve Ruhsatnameler

İnşaat İmtiyazları

Gazete Basımı İçin Verilen Ruhsatlar

Gayrimenkul İmtiyazı

Maden İmtiyazları

Kazı Ruhsatları

DEĞERLENDİRME

İKİNCİ BÖLÜM AYDIN AYNİYAT DEFTERLERİNDEKİ İDARİ, İKTİSADİ VE SOSYAL KONULARA İLİŞKİN KAYITLARIN ÖZETLERİ VE TRANSKRİPSİYONLARI

İdari Konulara Dair Kayıtlar

Yeni İdari Yapıların Oluşturulması

İdareci Tayin ve Azilleri

- Kamu Görevlilerine ve Özel Kişilere Rütbe ve Nişan Verilmesi

Sosyal Konulara Dair Kayıtlar

Aşiretlerin Durumu

Muhacirlerin Durumu

Halkın Muhtelif Konulara Dair Talep ve Şikâyetleri

Asayişi Sağlamak İçin Alınan Tedbirler

Şahıslar Arasındaki Meseleler

İktisadi Konulara Dair Kayıtlar

Vakıf Gelirlerine Dair Gelişmeler

Vergilere Dair Şikâyetler ve Yapılan Düzenlemeler

Vilayet Dahiline ve Haricine Yapılan İktisadi Yardımlar

Doğal Afetlerden Kaynaklanan Zararları Gidermek İçin Yapılan Harcamalar

Kamu Binalarının Tamiri ve İnşası İçin Yapılan Harcamalar

Vilayet Dahilindeki Mal Sandıklarına Dair Gelişmeler

İltizamlara Dair Yaşanan Gelişmeler

İmtiyazlara ve Ruhsatnamelere Dair Kayıtlar

İnşa Faaliyetleri İçin Verilen İmtiyazlar

İzmir'de Gazete Neşri İçin Verilen Ruhsatlar

Madenlere Dair Verilen İmtiyazlar

Arkeolojik Kazı Çalışmaları İçin Verilen Ruhsatlar

Fabrika Açma İmtiyazı

Banka Şubesi Açma İmtiyazı

Geçersiz Bir Gayrimenkul Satışı

Müteferrik Konulara Dair Kayıtlar

KAYNAKÇA

DİZİN