Siyasi İstikrar ve İçtimai Sıhhat Bağlamında Osmanlı Devleti'nde Geleneksel Eğitim Kurumları

Geleneksel eğitim kurumları ile Osmanlı siyasi ve içtimaiçevreleri arasındaki karşılıklı etkiyi konu alan bu eser, her ne kadar Osmanlı ıslahat asrının ayak seslerine odaklanmış ise de konunun daha anlaşılabilir olması için devletin kuruluşundan hatta mirasçısı olduğu dünyadan da alıntılar yapılarak hazırlanmıştır. Çalışmada Osmanlı’nın kuruluşundan itibaren aktif rol alan geleneksel eğitim kurumlarının hem muhatap kitlelerinin hem de müfredatlarının belirli oranlarda farklı olmalarından dolayı mektep/medrese, saray okulu ve tarikatlar şeklinde tasnif edilmişlerdir. Saray okulu doğrudan doğruya devletin yönetim tabakasını dikkate almış, mektepler ile medreseler siyasi ve içtimai hayata nazari ve ameli planda katkı sunmuş, tarikatlar ise bu planı yaşanılır kılmak üzere faaliyette bulunmuşlardır. Dolayısıyla devletin müessisleri Osmanoğulları, müsteşar ve memurları medrese ve Enderun mezunları, mürebbileri ise tarikat meşayihi olmuşdur.


Satın Al

Künye

Kitabın Adı:

Siyasi İstikrar ve İçtimai Sıhhat Bağlamında Osmanlı Devleti'nde Geleneksel Eğitim Kurumları

Yayına Hazırlayan:
Ercüment Topuz
Dizi Adı:

Tarih: 272

Yayın Yılı:

2019

Sayfa:

389

Ebat:

13,5 x 21 cm.

Kağıt:

Enzo 70 gr.

Kapak:

Cevdet Mehmet Kösemen

Cilt/Kapak:

250 gr. Mat, Amerikan Bristol, 4 renk

ISBN/Barkod:

 978-605-2380-92-5

İÇİNDEKİLER

KISALTMALAR

ÖNSÖZ

<pGİRİŞ

BİRİNCİ BÖLÜM GELENEKSEL OSMANLI EĞİTİM SİSTEMİ

Osmanlı Devleti'nde Mektep, Medrese ve Saray Okulu

Sıbyan Mektepleri

Muallim

Halife (Kalfa)

Medreseler

Müderris

Muid

Talebe

Enderun Mektebi (Saray Okulu)

Osmanlı' da Tarikatlar

Tekke ve Zaviyelerde Şeyh

Tekke ve Zaviyelerde Derviş

İKİNCİ BÖLÜM SİYASAL VE TOPLUMSAL HAYATTA GELENEKSEL EĞİTİM KURUMLARI

Toplumsal Hayatta Geleneksel Eğitim Kurumları

Toplumsal Temessülün Temeli: Sıbyan Mektepleri

Temeddün Tandanslı Toplum Tasavvurunun Temsilcileri: Medreseler

Tedeyyün Terkipli Örfi Din Telakkisinin Telkincileri: Tarikatlar

Siyasal Hayatta Geleneksel Eğitim Kurumları

Enderun Mektebi ve Hanedan-ı Al-i Osman

Muteber Tebaa ve Müdebbir Devlet Denkleminde Tarikat Kültürü

Bilgiden Kudrete, Kudretten Tahakküme: Medreseliler

İlahi Takdirden Beşeri Taksime Osmanlı'da Suhte Olayları

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM GELENEKSEL EĞİTİM KURUMLARI

III. Selim Dönemi Merkez- Çevre Ayrışmasından

II. Mahmud Devri Merkezi İktidarına

Siyasi ve İçtimai Hayatta Medreseler ve Mektepler

Medreseliler ve Meşruiyet Problemi

. Siyasi İstikrar, İçtimai Sıhhat Denkleminde Medreseler ve Mektepler

Cerr Sistemi ve İçtimai Alanın Osmanlı Siyasasına Entegresi

Siyasi ve İçtimai Hayatta Tarikatlar

Merkez-Çevre Denkleminde Tarikatlar

Fert, Toplum ve Devlet Denkleminde Tarikatlar

Osmanlı Siyasi Hayatının Tanziminde Tarikatlar

Nakşibendîlik

Mevlevilik

Halvetilik

Bektaşilik

SONUÇ

KAYNAKÇA

DİZİN