Kızıl Acaristan Salnamesi (1922) Güneybatı Kafkasya’da Tarih Kimlik ve İdeoloji

Bolşeviklerin “Ulusların Kendi Kaderini Tayin Hakkı” prensibi doğrultusunda Rusya’da ulus, din, kültür temelli olarak birçok Şûra Cumhuriyeti ve bunlara bağlı olarak Şûra Muhtariyetleri ortaya çıktı. Bunlardan birisi de Güneybatı Kafkasya’da kurulan ve merkezi Batum olan Sosyalist Acaristan Muhtariyetiydi.

Bu çalışmada Acara’da kurulan muhtariyette; Sosyalist devlet yapısı içine İslami devlet geleneğinin nasıl entegre edildiğinin aşamaları incelenecektir. Acaralı entelektüellerin kurulan muhtariyetin legalliğini ispat için mevcut siyasi ortamı gözeterek özellikle Lenin’in sınıf temelli teorilerine yaptıkları atıfları göreceğiz. Bunun yanında Acaralıların bir millet olarak kendilerini nasıl tanımladıkları, üzerinde yaşadıkları toprakların tarihini inşa etme biçimleri ve bunu hangi siyasal düzleme oturtmaya çalıştıkları özellikle Acara Kızıl Meclisi’nde geçen konuşmalardan kayıt altına alınan tutanaklar marifetiyle izah edilecektir.

Satın Al

Künye

Kitabın Adı:

Kızıl Acaristan Salnamesi (1922) Güneybatı Kafkasya’da Tarih Kimlik ve İdeoloji

Yazar:
Taner Gökdemir
Dizi Adı:

Tarih: 281

Yayın Yılı:

2019

Sayfa:

296

Ebat:

13,5 x 21 cm.

Kağıt:

Enzo 70 gr.

Kapak:

Cevdet Mehmet Kösemen

Cilt/Kapak:

250 gr. Mat, Amerikan Bristol, 4 renk

ISBN/Barkod:

 978-605-7884-01-5

İÇİNDEKİLER

KISALTMALAR

GİRİŞ

Kızıl Acaristan Salnamesi Hakkında

Kızıl Acaristan Salnamesi Transliterasyonu Hakkında Açıklamalar

Tarihi Arka Plan

I. BÖLÜM

KIZIL ACARİSTAN SALNAMESİ'NDE SEMBOL, BİYOGRAFİLER VE TARİH YAZIMI

Sembol ve Biyografiler

Kızıl Bayrak ve Kızıl Yıldız

Karl Marx

Bolşevik Lider Lenin

Friedrich Engels

Fransız Devrimi ve Jean Paul Marat

Kızıl Acaristan Salnamesi'nde Tarih Yazımı

Bolşevik Devrimi Öncesi Rusya'da Genel Durum ve Bolşevik Devrimi

Acaristan Tarihi

Acaristan ve Acaralılar

Batum Tarihi

II. BÖLÜM

KIZIL ACARİSTAN SALNAMESİ'NDE SOSYALİST YÖNETİMİN KURULMASI VE ULUS SÖYLEMİ

Acaristanda Sosyalist İdarenin Kurulması

Acaristan Fukara Rençber Ahalisinin Birinci Kurultayı

Kurultayın Ele Aldığı Temel Meseleler

Acaristan Kızıl Meclisi ve Merkezî İcraiye Komitesi

Kızıl Acaristan Salnamesi'nde Acara Ulusu Söyleminin Dinamikleri

Emperyalist Devletler ve Acaristan

Acara Ulusu Söylemi

İslamiyet ve Sosyalizm

Acaristan'a Özgürlük, Acaralılara İse Eşit Yurttaşlık

BÖLÜM III

KIZIL ACARİSTAN SALNAMESİ TRANSLİTERASYONU

Teşekkür

Bir İki Söz

Enternasyonal Marşı

Amele ve Köylü Kızıl İnkılâbımızın Büyük Rehberleri

Karl Marx

N. Lenin (V.Y. Ulyanof)

Frederik Engels

Jean Paul Marat

Acaristan Tarihi

Acaristan ve Acaralılar

Acaristan Sosyalist Şûra Cumhuriyeti Merkezî İcraiye Komitesi

Batum'un Tarihi

Acaristan Fukara Rençber Ahalisi Vekilleri Birinci Kongresi

Acaristan Fukara Kâsibesinin Birinci Kurultayı

İctima [Birinci]

Söz Söyleyenler

Kurultay Heyeti ve Riyaseti

Reisin Nutku

İkinci İctima

Üçüncü İctima

Dördüncü İctima

Beşinci İctima

Beyanname

Acaristan Fukara Köylü ve Rençber Halkı İlmiye Siyezdi

Birinci İctima

İkinci İctima

Beyanname

Merkezî İcraiye Komitesi Riyasetinin Beyannâmesi

Merkezî İcraiye Komitesi

Divan-ı Riyaset

Acaristan Muhtariyeti Sosyalist Cumhuriyeti Halk Komiserler Şûrası

Acarsitan Muhtariyeti Sosyalist Şûra Cumhuriyeti Halk Dâhiliye Komiserliği

Halk Ziraat Komiserliği

Halk Ziraat Komiserliği'nin Bir Senelik Mesaisi

Acaristan Muhtariyeti Sosyalist Şûra Cumhuriyeti Halk Harbiye Komiserliği

Acaristan Muhtariyeti Sosyalist Şûra Cumhuriyeti Halk İaşe Komiserliği

Acaristan Muhtariyeti Sosyalist Şûra Cumhuriyeti Halk Sıhhyue Sıhhıye Komiserliği

Acaristan Sosyalist Şûra Cumhuriyeti Halk Adliye Komiserliği

Acaristan Muhtariyeti Sosyalist Şûra Cumhuriyeti Halk Maarif Komiserliği

Acaristan Muhtariyeti Sosyalist Şûra Cumhuriyeti Halk Maliye Komiserliği

Acaristan Fukara Komiteleri

Amele Teşkilatları İttifakı (Sovprof)

Kızıl Acaristan Salnamesi Malumat-ı Mütenevvia Sahifeleri

Kızıl Acaristan Salnamesi Hekimi

Devair-i Resmiye Adresleri

Kulüpler

Şûra Tiyatroları

Şûra Sinemaları

Batum ve Havalisi Nüfus-ı Umumîye Yekününü Gösteren Cetvel

Acaristan Gazeteleri

Posta ve Telgraf

Cihan Muharebesi Neye Mal Oldu?

Ziraat Malûmatı

Gündüzlerin Uzaması Gecelerin Kısalması

Gecelerin Uzaması Gündüzlerin Kısalması

Sene-i Hicriye-i Kameriyeden Sene-i Milâdiyeyi Bulmak

Sene-i Milâdiyeden Sene-i Hicriye-i Kameriyeyi Bulmak

Vasatî (Zevalî) Saatin Ezanî Saate Tahvili

Ezâni Saatin Vasatî (Zevâlî) Saate Tahvîli

Mayıs Bayramı'nın Tarihçesi

1 Mayıs Bayramı

18 Mart Batum'da Şûra İdaresinin Tesisi

18 Mart 1871 İlk Proleterya Cumhuriyeti – Paris Komünası

Kanlı Gün 9 (22) Kanunusani

Şiirler

Dünyayı Taşıyan Adam

İhtilâl Türküsü

Karl Marx Türküsü

7 Teşrinisani Kurtuluş Bayramı

Kim İnkılâb İstemez

Burjuvaziye İdam Kararı

Kızıl Ordu

Bütün Dünya Şairlerine

Senelik Takvim

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

EKLER

KAYNAKÇA

DİZİN