19. Yüzyıl Osmanlı Devlet Adamı Bâbânzâde Mustafa Zihni Paşa’nın Hayatı ve İlmî Kişiliği

Son dönem Osmanlı devlet adamlarından olan Mustafa Zihni Paşa, ilmi kişiliğiyle de ön plana çıkan bir isim olarak karşımıza çıkmaktadır. Zeki ve dengeci kişiliğiyle iyi bir idarecilik sergileyen Zihni Paşa, devletin önemli sorunlarını çözüme kavuşturmasında kayda değer başarılar elde etti. Batılı tarzda ıslahatların yoğun olduğu XIX. yüzyılda, gelenekselci bir tutum sergileyen Zihni Paşa, bilhassa din ve ahlak konusundaki yapıtları ile Osmanlı tarihinde farklı bir idareci portresi çizdi. Özellikle eserlerinde siyasî, dinî ve toplumsal hususlardaki fikirleriyle dönemin hükûmetleri tarafından dikkat çekmeyi başardı. Bu çalışmada, Zihni Paşa’nın hayatı, ailesi, idari görevleri ve faaliyet alanları merkeze alındı. Böylece hem siyasi anlayışı hem de fikir dünyası ortaya çıkarıldı.

Satın Al


Künye

Kitabın Adı:

19. Yüzyıl Osmanlı Devlet Adamı Bâbânzâde Mustafa Zihni Paşa’nın Hayatı ve İlmî Kişiliği

Yazar:
Edip Bukarlı
Dizi Adı:

Tarih: 289

Baskı Adedi:

100

Yayın Yılı:

2019

Sayfa:

276

Ebat:

13,5 x 21 cm.

Kağıt:

Enzo 70 gr.

Kapak:

Cevdet Mehmet Kösemen

Cilt/Kapak:

250 gr. Mat, Amerikan Bristol, 4 renk

ISBN/Barkod:

 978-605-7884-09-1

İÇİNDEKİLER

TABLOLAR

KISALTMALAR

ÖNSÖZ

GİRİŞ

PART I

BİRİNCİ BÖLÜM BÂBÂNZÂDE AİLESİ

Bâbânzâde Aşireti ve Kökleri

Bâbânzâdeler ve Yaşadıkları

19. Yüzyıl Sonlarına Kadar Bâbânzâdeler ile Merkezi Hükûmet Arasındaki İlişkiler

1806-1808 Bâbânzâde Abdurrahman Paşa İsyanı

1812 Bâbânzâde Ahmet Paşa İsyanı

II. Abdülhamid ve Bâbânzâdeler

19. Yüzyılda Bâbânzâdelerin Yaşadığı Bölgede (Süleymaniye) İktisadî Faaliyetler

İKİNCİ BÖLÜM MUSTAFA ZİHNİ PAŞA'NIN HAYATI VE AİLESİ

Hayatı ve Eğitimi

Ailesi ve Çocukları

Bâbânzâde Ahmed Naim

Bâbânzâde İsmail Hakkı

Bâbânzâde Hüseyin Şükrü

Bâbânzâde Mehmed Asım Bey

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM SİYASİ YAŞANTISI VE DEVLET HAYATI

Siyasî Hayatı

Devlet Yönetimi

İdari Görevleri

Mustafa Zihni Paşa'nın Mutasarrıflık Görevleri

Sancağı Mutasarrıflığı

Kerbela Sancağı Mutasarrıflığı

Kozan Sancağı Mutasarrıflığı

Hamidabad (Isparta) Sancağı Mutasarrıflığı

Teke Sancağı Mutasarrıflığı

Antalya Sancağı Mutasarrıflığı

Berat Sancağı Mutasarrıflığı

Trablusşam Sancağı Mutasarrıflığı

Bolu Sancağı Mutasarrıflığı

Gümüşhane Sancağı Mutasarrıflığı

Maraş Sancağı Mutasarrıflığı

Burdur Sancağı Mutasarrıflığı

Mustafa Zihni Paşa'nın Valilik Görevleri

Adana Valiliği

Yanya Valiliği

. Hicaz Valiliği

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM KÜLTÜREL FAALİYETLERİ

Mustafa Zihni Paşa'nın Kuva-yı Ma'neviyye Adlı Eseri

Mustafa Zihni Paşa'nın, Şehâbeddin Ahmed Bin Muhammed Bin Er-Rebi'den Tercüme Ettiği Mikyasü'l Ahlâk Adlı Eser

Mustafa Zihni Paşa'nın, Fahreddin Razi'den Tercüme Ettiği İlim ve İslam Adlı Eseri

Mustafa Zihni Paşa'nın Tevsî'-i Me'zûniyet Adlı Eseri

Mustafa Zihni Paşa'nın İslam'da Hilafet Adlı Eseri

Mustafa Zihni Paşa'nın, Trablusşamlı

Şeyh Hüseyin Cisr'den Tercüme Ettiği

Savâbü'l-Kelâm Fî Akaidi'l-İslâm Adlı Eseri

SONUÇ

EKLER LİSTESİ

KAYNAKÇA

DİZİN