Hakkari Vilayetinin Sosyo-İktisadi ve Siyasi Yapısı (1923-1960)

Farklı kültürlerin kesişim noktasında bulunan ve İran ve Irak gibi iki ülkeye sınır olan Hakkari, her dönem önemini koruyan bir ilimiz olmuştur. Coğrafi özellikleri sayesinde Türkiye’nin batı bölgeleriyle entegre olamayıp kapalı bir kutu şeklinde kalması nedeniyle diğer kültürlerden etkilenmemiş ve bu durum Hakkari’nin kültürel özelliklerini günümüze kadar korumasını sağlamıştır. Yol yapımını güçleştiren yüksek dağları Hakkari halkına ekonomi, eğitim, sağlık ve bayındırlık alanlarında büyük sıkıntılar ve acılar yaşatmıştır. Farklı etnik unsurları yüzyıllarca içinde barındıran Hakkari, XIX. yüzyılın ortalarından itibaren emperyalizmin kışkırtmasıyla kaosların ve çatışmaların yaşandığı bölge haline gelmiştir. Kurulan yeni devletin yenilikçi hamleleri, Devlet kurumlarının hiçbir zaman tam olarak çalışmadığı Hakkari’de, eğitimli kadroların da eksikliği nedeniyle ne yazık ki gerçekleştirilememiştir. Tabi bunda devletin Hakkari’yi memurların sürgün edilebilecek en ideal vilayet olarak görmesi de temel sebeplerden birisidir.

Satın Al

Künye

Kitabın Adı:

Hakkari Vilayetinin Sosyo-İktisadi ve Siyasi Yapısı (1923-1960)

Yazar:
Özden Özgen
Dizi Adı:

Tarih: 297

Yayın Yılı:

2019

Sayfa:

524

Ebat:

13,5 x 21 cm.

Kağıt:

Enzo 70 gr.

Kapak:

Cevdet Mehmet Kösemen

Cilt/Kapak:

250 gr. Mat, Amerikan Bristol, 4 renk

ISBN/Barkod:

 978-605-7884-18-3

İÇİNDEKİLER

TABLOLAR LİSTESİ

KISALTMALAR

TEŞEKKÜR

GİRİŞ

Hakkari Vilayetinin Coğrafi Özellikleri

Hakkari Vilayetinin Tarihi

Bİ̇Rİ̇NCİ̇ BÖLÜM HAKKARİ VİLAYETİNİN DEMOGRAFİK YAPISI

İÇ OĞLANLIĞININ İHDASI, NEFER KAYNAĞI VE TEŞKİLAT YAPISI

Kürtler

Nasturiler

Ermeniler

Yezidiler/Ezidiler

Yahudiler

2. BÖLÜM HAKKARİ VİLAYETİNİN MÜLKİ İDARİ YAPISI VE SİYASİ HAYATI

Vilayetin Mülki İdari Yapısı

Tanzimat Öncesi İdari Yapılanma

Tanzimat Sonrası İdari Yapılanma

Cumhuriyet Döneminde Hakkari İdari Yapılanması

Hakkari Vilayetinin İlçeleri

Çölemerik

Beytüşşebap

Çukurca

Şemdinli

Uludere

Yüksekova

Memur Durumu

1923-1960 Dönemi Hakkari Valileri

Hakkari Vilayetinin Siyasi Hayatı

Cumhuriyet Öncesi Dönem

Tek Parti Dönemi

Demokrat Parti Dönemi

1960 İhtilalinin Hakkari'deki Yansımaları

Hakkari Belediyesi

3. BÖLÜM HAKKARİ VİLAYETİNİN SOSYAL VE KÜLTÜREL YAPISI

Toplum Yapısı

Aşiret Yapısı

Kültürel Yaşam

İmar Yapısı

Adli Teşkilatlanma

Asayiş Durumu

Hakkari Bölgesindeki Ayaklanmalar

Nasturi Ayaklanması

Şemdinli Olayı

Çatak İsyanı (Lezgin Ağa İsyanı)

Jirkili Ehya (Yahya) Ağa İsyanı

Giravili İsmail Ağa (Özbek) İsyanı

Hakkari Olayı

Oramar Ayaklanması (16 Temmuz-10 Ekim 1930)

Göç ve İskân

Eğitim

Cumhuriyet Öncesi Hakkari'de Eğitim

İptidai Mektepleri

Rüşdiyeler

Medreseler

Gayrimüslim Mektepler

Yabancı Okullar

Kütüphaneler

Matbaa

Cumhuriyet Döneminde Hakkari'de Eğitim

Örgün Eğitim

Yaygın Eğitim

<Ulaşım, Haberleşme, Su ve Enerji Durumu

Ulaşım Durumu

Yol ve Köprü Islah Çalışmaları

İlçe Yolları

Uluslararası Antlaşmalarda Hakkari'de Yol Yapımı

Ulaşım Araçlarının Durumu

Haberleşme Durumu

Posta-Telgraf

Telefon

Gazete

Radyo

Elektrik Durumu

Su Durumu

Nüfus Yapılanması

Sayım Yılları İtibariyle Nüfus, Yüzölçümü ve Yoğunluk

4. BÖLÜM HAKKARİ VİLAYETİNİN İKTİSADİ YAPISI

İktisadi Yapısı

Gelir Gider Bütçe Durumu

Kamu Harcamaları

Bankacılık

Sınır Kapısı

Halkın Geçim Kaynakları

Tarım

Tütün

Çiftçiyi Topraklandırma

Zirai Alet ve Makineleri

Hayvancılık

Arıcılık

Zoma Hayatı ve Yaylacılık

Kaçakçılık

Yer Altı Zenginlikleri

Metalik Madenler

Titan

Krom

Kurşun-Çinko

Endüstriyel Hammaddeler

Mermer

Kükürt

Enerji Kaynakları

SONUÇ

EKLER

KAYNAKÇA

DİZİN