Forum Dergisi 1954-1960

Forum dergisi, 1 Nisan 1954 tarihinde yayın hayatına giren, ayda iki kez çıkan, Batı-Doğu kutuplaşmasında Türkiye'nin yerinin Batı bloğu içinde olduğunu savunan akademisyen dergiciliğinin istisnaî bir örneğidir.

Derginin 1954-1960 yılları sayılarındaki yazılarda yer alan, ülkenin siyasî, iktisadî ve toplumsal sorunlarına dair getirilmiş olan çözüm önerileri, 1961 Anayasası'nın öngördüğü Türkiye tasarımına kaynaklık etmiştir.

Elinizdeki bu çalışma, Türkiye'de üzerinde çok az konuşulmuş olan Forum dergisinin çıkış macerası, genel yapısı, savunduğu ilkeler ve bu ilkelerin daha sonraki dönemlerdeki yansımaları üzerinden derginin ve dergiyi çıkaran kadronun, Türk siyasal yaşamındaki yerini tespit etme amacını taşımaktadır.


Satın Al

Künye

Kitabın Adı:

Forum Dergisi 1954-1960

Yazar:
Diren Çakmak
Baskı Tarihi: 
2010 
Dizi Adı:

Tarih - 23

Baskı Adedi:

400

Sayfa:

624

Ebat:

13.5 x 21 cm

Kağıt:

Enso 60 gr

Kapak:

Utku Lomlu

Cilt/Kapak:

300 gr. Mat, Amerikan, 4 renk

ISBN/Barkod:

978-605-4326-22-8

İçindekiler

KISALTMALAR

ÖNSÖZ

GİRİŞ

BİRİNCİ BÖLÜM

FORUM HAKKINDA BİLGİLER

1-     Forum'un Kuruluşu, Malî Kaynakları ve Tirajı

2-     Forum Yazarları ve İşledikleri Konular

3-     Forumcuların Forum'u Anlayışları

İKİNCİ BÖLÜM

FORUM'UN TÜRK SİYASAL YAŞAMINA BAKIŞI

1-     Cumhuriyet Öncesi Dönem

2-     1923-1946 Arası Dönem

3-     Çok Partili Rejim Dönemi

4-     27 Mayıs Müdahalesi

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

FORUM: BİREY-TOPLUM

1-     Klasik Hak ve Özgürlükler

2-     Sosyal ve İktisadî Hak ve Özgürlükler

3-     Siyasal Hak ve Özgürlükler

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

FORUM: ULUS-TEMSİL

1-     Seçimler ve Seçim Sistemleri

2-     Siyasî Partiler

3-     İktidar-Muhalefet İlişkileri

BEŞİNCİ BÖLÜM

FORUM: DEVLET-İKTİDAR

1-     Devletin Nitelikleri

a-      Millî Devlet

b-     Demokratik Devlet

c-      Laik Devlet

d-     Sosyal Devlet

e-      Hukuk Devleti

2-     Egemenliği Kullanma Biçimleri

a-      Yasama

b-     Yürütme

i.                     Cumhurbaşkanlığı

ii.                   Bakanlar Kurulu

iii.                  Askerî Bürokrasi

iv.                 Sivil Bürokrasi

1.      Genel Yönetim

2.      Yerel Yönetim

c-      Yasama-Yürütme İlişkileri

ALTINCI BÖLÜM

FORUM: İKTİDARIN DENETLENMESİ

1-     Yargısal Denetim

2-     Toplumsal ve Siyasal Denetim

a-      Muhalefet Partilerinin Faaliyetleri

b-     Bağımsız Güç Odakları

i.                     Aydınlar

ii.                   Sendikalar / İşçi Örgütleri

iii.                  Özerk Kuruluşlar

1.      Radyo

2.      Üniversiteler

YEDİNCİ BÖLÜM

FORUM: EKONOMİ POLİTİKALARINA BAKIŞ

1-     Azgelişmişlik ve Kapitalizm

2-     Devletçilik ve Özel Teşebbüs

3-     Kalkınmada Planlamacılık

SEKİZİNCİ BÖLÜM

FORUM: DIŞ POLİTİKAYA BAKIŞ

1-     Türkiye-ABD İlişkileri

2-     NATO ve Türkiye

3-     Türkiye-Avrupa İlişkileri

4-     Türkiye-Sovyet Rusya İlişkileri

5-     Türkiye ve Ortadoğu

6-     Kıbrıs Meselesi

SONUÇ

EKLER

EK 1 - Mülakat: Yaşar Karayalçın

EK 2 - Mülakat: Metin And

EK 3 - Mülakat: Necat Erder

EK 4 - Mülakat: İsmail Türk

EK 5 - Mülakat: Sadun Aren

EK 6 - Mülakat: Şevki Vanlı

KAYNAKÇA

Basından