Osmanlı Coğrafyasındaki Hintli Mutasavvıflar ve Tekkeleri

Bu eser, asırlar boyunca kalabalık kitleler halinde Yakındoğu’ya gelen Hintli mutsavvvıfları, barındıkları ve faaliyetlerini yürüttükleri tekkeler bağlamında ve Osmanlı döneminde özelinde irdelemektedir. Daha önce birkaç araştırmacının İstanbul, Konya, Bursa ve Kudüs özelindeki incelemelerine konu olan Hintli mutasavvıflar ve tekkeleri bu eserde Osmanlı coğrafyası genelinde irdelenmiştir. Farklı arşivlerdeki belgeler ve kayıtlar yığını içerisinde yoğun bir emeğin verilmesi suretiyle meydana çıkan bu eserde Osmanlı dönemi tasavvuf tarihi çalışmalarında önemi anlaşılan fakat bir bütün halinde ele alınamamış olan önemli bir mesele teferruatlı bir biçimde aydınlatılmıştır. Müracaat edilen kaynakların insani ilişkilere, tekkelerdeki erkân ve adâba dair kırıntı kabilinden verileri içermeleri sebebiyle eserde anlatım tekkelerin merkezinde şekillenmiş olsa da dikkatli bir gözün satır aralarında bahsedilen bu hususlara dair kıymetli veriler elde edileceği aşikardır.

Satın Al


Künye

Kitabın Adı:

Osmanlı Coğrafyasındaki Hintli Mutasavvıflar ve Tekkeleri

Yazar:

Ali Emre İşlek

Dizi Adı:

Tarih: 399

Yayın Yılı:

2021

Sayfa:

405

Ebat:

13.5 x 21 cm

Kağıt:

Enzo 70 gr.

Kapak:

Cevdet Mehmet Kösemen

Cilt/Kapak:

250 gr. Mat, Amerikan Bristol, 4 renk

ISBN/Barkod:

978-625-7900-64-5

İçindekiler

HARİTALAR VE TABLOLAR LİSTESİ

KISALTMALAR

ÖNSÖZ

GİRİŞ

 • Hindî Tekkelerinin İnşa Edilme Sebepleri
 • Literatür Değerlendirmesi
 • Anadolu Ve Rumeli'de "Hindî" İbaresi İle Adlandırılan Türbe Ve Zâviyeler

1. BÖLÜM 15.-16. YÜZYILLARDAN İTİBAREN FAALİYET GÖSTEREN HİNDÎ TEKKELERİ

 • Bursa Hindîler Tekkesi
  • Tekkede Görev Yapan Şeyhler
  • Tekkenin Gelirleri
  • Tekkenin Geçirdiği Tamirat ve Onarımlar
  • Bursa'daki Diğer Tekkelerde Görev Yapan Hintli Şeyhler
 • Harameyn'deki Hindî Ribatları
  • Mekke'deki Hindî Ribatları
  • Medine'deki Hindî Ribatları
  • Ribatların Yönetimine Dair Hintlilerle Özbekler Arasında Yaşanan Anlaşmazlıklar
 • İstanbul (Horhor) Hindîler Âsitânesi
  • Tekkede Görev Yapan Şeyhler
  • Tekkenin Gelirleri
  • Tekkenin Geçirdiği Tamirat ve Onarımlar
 • Kudüs Hindîler Tekkesi
  • Tekkkede Görev Yapan Şeyhler
  • Tekkenin Gelirleri
  • Tekkenin Geçirdiği Tamirat ve Onarımlar
 • Şam Hindîler Tekkesi
  • Tekkede Görev Yapan Şeyhler
  • Tekkenin Gelirleri
  • Tekkenin Geçirdiği Tamirat ve Onarımlar
  • Şam'daki Diğer Tekkelerde Görev Yapan Hintli Şeyhler

2. BÖLÜM 17. YÜZYILDAN İTİBAREN FAALİYET GÖSTEREN HİNDÎ TEKKELERİ

 • Adana Hindîler Tekkesi
  • Tekkede Görev Yapan Şeyhler
  • Tekkenin Gelirleri
  • Tekkenin Geçirdiği Tamirat ve Onarımlar
 • Bağdat'ta Bulunan Hindî Tekkeleri
  • Abdülkerim (Mehmed Refi'i Hindî) Tekkesi ve Tekkede Görev Yapan Şeyhleri
   • Tekkenin Gelirleri
  • Abdulhak Turabî Tekkesi ve Tekkede Görev Yapan Şeyhler
   • Tekkenin Gelirleri
 • Edirne Hindîler Tekkesi
  • Tekkede Görev Yapan Şeyhler
  • Tekkenin Gelirleri
  • Tekkenin Geçirdiği Tamirat ve Onarımlar
 • Halep Hindîler Tekkesi
  • Tekkede Görev Yapan Şeyhler
  • Tekkenin Gelirleri
  • Tekkenin Geçirdiği Tamirat ve Onarımlar
 • Tarsus Hindîler Tekkesi
  • Danyal Aleyhisselam Türbesinde Görev Alan Hintli Şeyhler
  • Abdulkayyum'un Danyal Aleyhisselam Türbesi Bitişiğinde Hintliler İçin Tesis Ettiği Tekke
   • Tekkede Görev Yapan Şeyhler
   • Tekkenin Gelirleri
   • Tekkenin Geçirdiği Tamirat ve Onarımlar
 • Urfa Hindîler Tekkesi
  • Tekkede Görev yapan Şeyhler
  • Tekkenin Gelirleri
  • Tekkenin Geçirdiği Tamirat ve Onarımlar

3. BÖLÜM 18. YÜZYILDAN İTİBAREN FAALİYET GÖSTEREN HİNDÎ TEKKELERİ

 • Antep Hindîler Tekkesi
  • Tekkede Görev Yapan Şeyhler
  • Tekkenin Gelirleri
  • Tekkenin Geçirdiği Tamirat ve Onarımlar
 • Antakya Hindîler Tekkesi
  • Tekkede Görev Yapan Şeyhler
  • Tekkenin Gelirleri
 • Bursa Harmancık Turabî Baba (Hindîler) Tekkesi
  • Tekkede Görev Yapan Şeyhler
  • Tekkenin Gelirleri
 • Kasımpaşa Turabî Efendi Tekkesi
  • Tekkede Görev Yapan Şeyhler
  • Tekkenin Gelirleri
 • Tosya Hamza Baba Zâviyesi
  • Hindî Şeyh Mehmed Dede'nin Meşihat Vazifesinde Karşılaştığı Güçlükler ve Tekkenin Daha Sonraki Şeyhleri
  • 19. Yüzyıl Ortalarında Tekkenin Yönetiminde Karşılaşılan Güçlükler
 • Üsküdar Hindîler Tekkesi
  • Tekkede Görev Yapan Şeyhler
  • Tekkenin Gelirleri
  • Tekkenin Geçirdiği Tamirat ve Onarımlar

4. BÖLÜM 19. YÜZYILDAN İTİBAREN FAALİYET GÖSTEREN HİNDÎ TEKKELERİ

 • Aydın Hindîler Tekkesi (İsmail Rûmî Hanikahı)
  • Tekkede Görev Yapan Şeyhler ve Tekkenin Gelirleri
 • Karahisar-ı Sahib (Afyon) Hindîler Tekkesi
  • Tekkede Görev Yapan Şeyhler
  • Tekkenin Gelirleri
 • Kütahya Hindîler Tekkesi (Ahi Mustafa Zâviyesi)
  • Tekkede Görev Yapan Şeyhler
  • Tekkenin Gelirleri
  • Tekkenin Geçirdiği Tamirat ve Onarımlar
 • Konya Hindîler Tekkesi (Söylemez Zâviyesi)
  • Tekkede Görev Yapan Şeyhler
  • Tekkenin Gelirleri
 • Süleymaniye Hindîler Tekkesi (Ahmed Lahorî Tekkesi)
  • Tekkede Görev Yapan Şeyhler
  • Tekkenin Gelirleri
  • Tekkenin Geçirdiği Tamirat ve Onarımlar
 • Van Hindîler Tekkesi
  • Tekkede Görev Yapan Şeyhler
  • Tekkenin Gelirleri

5. BÖLÜM HİNDÎ TEKKELERİ ARASINDAKİ İLİŞKİYE DAİR TESPİT EDİLEN HUSUSLAR

 • Tekkeler Arasındaki Hiyerarşiye Dair Tespitler
  • Bir Tekke Ağının Parçası Olarak Hindî Tekkeleri
  • Merkez Tekke (Âsitâne) Usulü
  • Kâdirî Âsitânesi (İsmail Rûmî Tekkesi) İle İlişkiler
 • Hindî Tekkelerinin Şeyhlik Görevlerine Yapılan Tevcihatlarla İlgili Kâideler
  • Şart-ı Vâkıf Gereğince Görev Tercihi
  • Evlâdiyet Üzere Görev Tevcihi
  • Hint Asıllı Olma Gereğince Görev Tercihi
 • Tekkelerin Yönetimlerinde Karşılaşılan Güçlükler
  • Tekke Şeyhlerinin Vazifelerinde Gösterdikleri İhmaller
  • Tekkelerin Yönetimini Ele Geçirmeye Yönelik Teşebbüsler
  • Tekkelerinin Gelir Kaynaklarının Korunmasında Karşılaşılan Güçlükler
  • Tekkelerin Ta'mir ve Onarımlarında Yaşanan Gecikmeler
  • Özbek ve Afgan Tekkeleri Mensuplarının Hindî Tekkelerine Müdahaleleri
 • Tekkelerde Hâkim Olan Tasavvufî Düşünce ve Telakkiler
  • Hindî Tekkelerinde Hâkim Olan Tasavvufî Meşrep: Kâdirîlik
  • Hint Asıllı Şeyhlerden Tanınmış Kimseler ve Eser Telif Edenler
  • Eser Sahibi Diğer Hintli Müellifler

SONUÇ

EKLER

KAYNAKÇA

DİZİN