kadinlar dunyasi sayi 111 120 osmanli ve erken cumhuriyet kadin dergileri talepler engeller mucadele cilt 6

1913-1921 yılları arasında, toplam 209 sayı olarak yayımlanan bir Osmanlı kadın dergisi olan Kadınlar Dünyası’nın ilk 100 sayısı 2009 yılında Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı “20. Yıl Özel Yayını” olarak Latin harfleriyle iki cilt halinde basıldı. Derginin geri kalan 109 sayısının Latin harfli basımına ise önce 101-110’uncu sayıları kapsayan 5. ciltle başlanmıştı. Bu sefer 111-120’inci sayıları kapsayan 6. ciltle yayına devam etmekteyiz. 101. sayıdan itibaren ilk sayfada “Kadınlık hukuk ve menafini müdafaa eder, cumartesi günleri neşrolunur musavver gazetedir” ve “Sahaifimiz cins ve mezhep tefrik etmeksizin muhterem Osmanlı hanımları asarına küşadedir ” ibareleri yer almaktadır. Bu ifadelerden derginin bilimsel, edebî ve toplumsal konulara yer veren ve herhangi bir ayrım gözetmeden tüm kadınların eserlerine açık olan bir dergi olduğu sonucu çıkarılabilir. Dergide yer alan imza ve tartışılan konulara bakıldığında, bu yayın politikasına uygun davranıldığı görülebilir. Birçok kadın dergisinin arasında Kadınlar Dünyası, Osmanlı Müdafaa-i Hukuk-u Nisvan Cemiyeti’nin yayın organı olarak radikal söylemi ile dikkat çekmektedir.

Satın Al

Künye

Kitabın Adı:

Kadınlar Dünyası (Sayı 111-120) Osmanlı ve Erken Cumhuriyet Kadın Dergileri (Talepler, Engeller, Mücadele) Cilt 6

Yazan:

Şeyda Aysun Oğuz

Dizi Adı:

Kültür İncelemeleri: 68

Yayın Yılı:

2022

Sayfa:

624

Ebat:

15,80 x 23,50 cm.

Kağıt:

Enzo 70 gr.

Kapak:

Cevdet Mehmet Kösemen

Cilt/Kapak:

250 gr. Mat, Amerikan Bristol, 4 renk

ISBN/Barkod:

978-625-8472-17-2

İÇİNDEKİLER

SUNUŞ ...........................................................................................................................  13

ÖNSÖZ ..........................................................................................................................  15

KÜÇÜK ÖNSÖZ .........................................................................................................  17

ÇEVRİYAZIDA KULLANILAN YÖNTEM .....................................................  19

TEŞEKKÜR .................................................................................................................  21

KADINLAR DÜNYASI / SAYI 111 ..................................................................  23

Madam Odet Feldman Cenapları ..................................................................  27

Bir Rüya! .....................................................................................................................  28

Ey ulu hakan!  ...........................................................................................................  43

Osmanlı Kadınları Hakkında İki Asırdan Beri Ecanibin Efkâr ve
Muhakemesi
..............................................................................................................  47

Osmanlı Hemşirelerime .....................................................................................  50

Vaziyet-i İçtimaiyemiz ........................................................................................  53

İzdivaç ve Usul-ı İzdivaç – Mekteplerde İzdivaç ve Aile Dersleri  57

Maarif Nezareti’nin Nazar-ı Dikkatine – Darülmuallimat,
Muallimeler, Mürebbiyeler
........................................................................  59

Hayat-ı Mesai – Hüdaverdi  ..............................................................................  61

Bint-ül-Halim Seyhan Hanımefendi’ye ......................................................  63

Hiss-i Vatan, Gayret-i Milliye – Vatan ve Millet Terbiyeleri ..........  66

Zavallı Gençler – Pakize Sadri Hanımefendi hemşireme ................  69

Edebiyat – Teessür ................................................................................................  71

Dilenci ..........................................................................................................................  72

Esaretten Kaç! ..........................................................................................................  74

"Hazan Zamanı mı Gelmiş" ...............................................................................  74

İnkisar-ı Garam .......................................................................................................  76

İçtimaî İnkılab Lazımdır ....................................................................................  79

Kadınlık Âleminde İntibah ...............................................................................  81

Havadis-i Dünya – Telefon Meselesinin Halli ........................................  84

Osmanlı Kadınlığı Durmuyor, Çalışıyor ....................................................  84

Kız Sanayi Mektepleri .........................................................................................  85

Büyükada İnas Mektebi ......................................................................................  85

Tabîbe bir Müslime ...............................................................................................  86

Ziya-yı Elim ...............................................................................................................  86

Şimalin Cesim Bir Payitahtına Kadar .........................................................  86

KADINLAR DÜNYASI / SAYI 112 ..................................................................  95

İzdivaç ve Usul-ı İzdivaç .................................................................................  106

İzdivaçta Peçenin Mazarratı .........................................................................  106

Dakika-yı Elem .....................................................................................................  121

Bahar ..........................................................................................................................  121

Kedim .........................................................................................................................  123

Enin! ............................................................................................................................  123

İnkisar-ı Garam  ...................................................................................................  125

Kadınlar Dünyası’nın Samimi Muhitine .................................................  128

Hukuk-ı Nisvan .....................................................................................................  130

Dinî Musâhabeler ................................................................................................  131

Ulum-ı Diniye Kitap ve Dersleri .................................................................  131

Mükerrem Belkıs Hanımefendi’ye ............................................................  136

Bizde İzdivaç ..........................................................................................................  137

Havadis-i Dünya  – Süfrajetler .....................................................................  139

Mısır’da Hürriyet-i Nisvan .............................................................................  142

Suriye’de Hareket-i Nisvan ...........................................................................  142

Rusya Kadınları ....................................................................................................  142

Kız Sanayi Mektebi Muallimeleri ...............................................................  142

İlk Kadın Nutku! ...................................................................................................  143

Parkta .........................................................................................................................  143

Valide – Hu – El  ...................................................................................................  144

KADINLAR DÜNYASI / SAYI 113 ...............................................................  151

Teceddüt İnsanlar İçin Bir Gıdadır ...........................................................  153

İzdivaç ve Usul-ı İzdivaç .................................................................................  155

Tedkikatta İsabet ................................................................................................  155

İzah-ı Hakikat – "Müdafaa-yı Hukuk-ı Nisvan" Cemiyetimize ..  158

Medeniyet-i Hakikiye Nereden Doğar? ..................................................  161

Kadınlığın Talebi .................................................................................................  164

Ticaret ve Sanatta Kadın – Mükerrem Belkıs Hanım hemşireme  168

Nişantaşı Milli İnas Mektebi .........................................................................  173

Bir Haftalık Saat-ı Durus Cetveli ................................................................  174

Evkat-ı Durus Cetveli ........................................................................................  174

Birinci sene .............................................................................................................  175

Gündüz… ..................................................................................................................  178

Şarkı ............................................................................................................................  188

İnkisar-ı Garam ....................................................................................................  188

Peri-yi Leyal ...........................................................................................................  192

Mezaristan’ın Yeni Bir Çiçeği! ......................................................................  195

Anadolu Nisvanının Feryadı .........................................................................  200

Havadis-i Dünya – Kız Sanayi Mektebi ...................................................  201

Belediye Reis-i Muavini Bir Kadın  ...........................................................  202

Kadıköy Vapurunda Kadınlara Tecavüz ................................................  202

El İşleri ......................................................................................................................  202

Madam (Stoks) un Uykusu ............................................................................  202

Âvâze-yi Şükran ...................................................................................................  203

İhtar ............................................................................................................................  205

Temenni ...................................................................................................................  205

Asar-ı Münteşire ..................................................................................................  206

Açık Muhabere ......................................................................................................  206

KADINLAR DÜNYASI / SAYI 114 ...............................................................  217

Hakiki İnkılâba Doğru  .....................................................................................  221

İzah-ı Hakikat ........................................................................................................  225

Garpta Derd-i Maişet .........................................................................................  231

İçtimaî Dertlerimizden ....................................................................................  234

Fatma Mükerrem Hanımefendi hemşireme ........................................  237

Daima Düşünebildiğim! ...................................................................................  237

İnkisar-ı Hayat ......................................................................................................  247

Hakikatli Bir Zevc ...............................................................................................  247

Kadınlıkta İnkılâb-ı Fikrî ................................................................................  250

Perihan Arif Hanımefendi’ye ........................................................................  252

Çocukları Hayata Hazırlamak ......................................................................  254

Havadis-i Dünya – Süfrajetler Faaliyette ..............................................  257

Nezihe Muhittin Hanımefendi .....................................................................  257

Kadın Gazetesi ......................................................................................................  258

Fransa’da Bir Talak ............................................................................................  258

Süfrajetlerin Faaliyetleri .................................................................................  259

Nişantaşı Millî İnas Mektebi .........................................................................  259

İkinci Sene  ..............................................................................................................  259

Üçüncü Sene ...........................................................................................................  261

KADINLAR DÜNYASI / SAYI 115 ...............................................................  273

Kadınların Tahsil-i Âlîye İhtiyacı ...............................................................  275

Mekteplerde İnkilab-ı Fikrî ...........................................................................  277

Mektepli hemşirelerime ..................................................................................  277

İzah-ı Hakikat  .......................................................................................................  279

Hayat ve Kitaplar .................................................................................................  284

Kadınlık – Erkeklik .............................................................................................  286

Edebiyat ....................................................................................................................  294

Telehhüf ...................................................................................................................  296

Yüksel! .......................................................................................................................  297

Hazan Akşamları .................................................................................................  300

İnkisar-ı Hayat ......................................................................................................  301

Hikâye - Esaret .....................................................................................................  304

Havadis-i Dünya – Kız Sanayi Mektebi’nin Resm-i Küşadı .........  308

Namertlik .................................................................................................................  309

İsveç "Süfrajet"leri .............................................................................................  310

Hereke Fabrikası .................................................................................................  311

Prenses Bismark’ın Endişeleri ....................................................................  311

Musiki Mekteb-i Âlisi’nde Bir Hanım ......................................................  312

Muhterem ve Sevgili (Kadınlar Dünyası)na ........................................  312

KADINLAR DÜNYASI / SAYI 116 ...............................................................  333

Kadın ve Kadınlık Karşısındakilere ..........................................................  334

Ashab-ı Hayrın Kadınlara Muaveneti ......................................................  336

İzah-ı Hakikat ........................................................................................................  338

Teceddüd Nasıl Olmalı! ...................................................................................  344

Kadınlığın Feryadı ..............................................................................................  347

Bir Leylak .................................................................................................................  352

Beni İkaz Eden Bülbüle ....................................................................................  353

Hazan .........................................................................................................................  354

Hediye-yi Mah .......................................................................................................  355

Bir Yetimin Feryadı ...........................................................................................  355

Bir Şehit Hareminin Ninni Lisan-ı Suziş-nâkinden .........................  356

İnkisar-ı Hayat ......................................................................................................  357

Hakikatli Bir Zevc ...............................................................................................  357

İntizar-ı Muhal ......................................................................................................  362

Hikâye - Müz’ic .....................................................................................................  366

Ticaret-i Bahriyemiz  ........................................................................................  371

Havadis-i Dünya – Bayram ............................................................................  374

Galata Tüneli’nde ................................................................................................  374

Konferanslar Münasebetiyle ........................................................................  375

Kadınlar Mebus Oluyor ...................................................................................  375

Şimalin Cesîm Bir Payitahtına Kadar ......................................................  376

Açık Muhabere ......................................................................................................  379

Paris’ten Diplomalı Diş Tabibi Mehmet Rıfat .....................................  382

Hıfzıssıhha-yı Hüsn Müessesesi .................................................................  382

Huri Korseleri .......................................................................................................  383

Madam Ferdinand ..............................................................................................  383

Madam Fotika Ranido ......................................................................................  383

Diş Tabibi Hoşyan ...............................................................................................  384

Mahmud Nedim ...................................................................................................  384

Ahmet Şevki Diş Mütehassısı .......................................................................  384

Tabib-i Müvellid Doktor Hafız Hilmi Bey ..............................................  384

Diş Tabibi Mıgırdiç Apkaryan Efendi ......................................................  385

KADINLAR DÜNYASI / SAYI 117 ...............................................................  387

Cesaret-i Medeniye ............................................................................................  388

Kadının Hakkı Müsavat-ı Tammedir .......................................................  390

Aile Konseri ............................................................................................................  394

Merhamet İstememeliyiz ................................................................................  396

Büyük Sözü  ............................................................................................................  398

El Hünerlerinin Mebadisi {Başlangıcı} ...................................................  401

Dikişe İlk Başlayan Bir Kızcağız veya Bir Hanımın Vaziyeti ......  402

Kadınlık Hakkında Akval-i Hükema .........................................................  403

İnkisar-ı Hayat ......................................................................................................  408

Hikâye - Lanet olsun! ........................................................................................  413

Hayatımdan Bir Yaprak ...................................................................................  416

-Hemşirem F. A. Hanım’a- ..............................................................................  416

-Sevgili Belkıs Şevket Hemşireme- ...........................................................  420

Mazide Bir Hatıra ................................................................................................  420

-Kızım Refia'ya- ....................................................................................................  420

Havadis-i Dünya – Hürriyet-i Itlak ............................................................  422

Fahrü’l-benat Hanım .........................................................................................  422

Haklarının Kabulü Yolunda ...........................................................................  423

Kadın İsterse… ......................................................................................................  423

İzdivaç Ahit-namesi ...........................................................................................  423

Bir İstatistik ............................................................................................................  424

Fünun-ı Felsefeden ............................................................................................  424

Ticaret-i Bahriyemiz .........................................................................................  424

Şimalin Cesim Bir Payitahtına Kadar ......................................................  427

Açık Muhabere ......................................................................................................  430

İhtar ............................................................................................................................  430

Asar-ı Münteşire ..................................................................................................  431

Delilü’l-Asitane .....................................................................................................  431

Lem’a ..........................................................................................................................  431

Avrupa'da Zulm-ı Siyasî ..................................................................................  432

Müneccim ................................................................................................................  432

Zarafet-i Nisvan ....................................................................................................  432

Şehzade Şehit Mustafa .....................................................................................  432

Diş Tabibi Mehmet Rıfat .................................................................................  435

Mehmet Hüdaverdi ............................................................................................  435

Yervant Kasabyan ...............................................................................................  436

Doktor Cezveciyan .............................................................................................  436

Madam Mariya Gabriyel ..................................................................................  436

Doktor Mıhcıyan ..................................................................................................  437

Dava Vekili ..............................................................................................................  437

Doktor Ahmet Hamdi ........................................................................................  437

Operatör Doktor Nazım Hamdi ...................................................................  437

Doktor Salih Said .................................................................................................  438

Basri Nurettin .......................................................................................................  438

KADINLAR DÜNYASI / SAYI 118 ...............................................................  439

Büyük Karlman Mağazası ...............................................................................  441

Hanımlara Mahsus Terzihane ......................................................................  442

Çocuk Esvabı Dairesi .........................................................................................  443

Belkıs Şevket Hanımefendi’nin Tayeranı ..............................................  444

Müsavat-ı Tamme ...............................................................................................  447

Düşüncelerim ........................................................................................................  451

Müfid Tedbirler ....................................................................................................  454

Kardeşim Leman Hanım’a ..............................................................................  458

Kadınların Temayüzü  ......................................................................................  460

Tayyare  ....................................................................................................................  462

Feryad ........................................................................................................................  467

"Feryat" .....................................................................................................................  470

Seng-i Aşk! ...............................................................................................................  471

-Riya- ..........................................................................................................................  475

Sıhhiye Müdüriyet-i Umumiyesi neşriyatından: Vereme Karşı Nasihatlar  478

Verem nedir? .........................................................................................................  478

Havadis-i Dünya – Tayeran ...........................................................................  481

Madamın Kırbacı .................................................................................................  481

Çirkin Bir Taarruz ...............................................................................................  482

Zevce ve Zevc Kavgası ......................................................................................  483

Ticaret-i Bahriyemiz .........................................................................................  484

Doktor Hayri Kemal ...........................................................................................  491

Diş Tabibi Mehmed Rıfat ................................................................................  491

Diş Tabibi Mehmet Hüdaverdi ....................................................................  491

Yervant Kasabyan ...............................................................................................  492

Diş tabibi Nikola Nikolaidis ..........................................................................  493

Diş tabibi Madam Mariya Gabriyel ...........................................................  493

Doktor Mıhcıyan ..................................................................................................  493

Doktor Pol Emirze ..............................................................................................  493

Filibeli Doktor Ahmed Hamdi ......................................................................  494

İdeal Korseler - Corset Ideal .........................................................................  494

Madam Dellasuda ...............................................................................................  494

Doktor Salih Said .................................................................................................  495

Diş Tabibi Basri Nurettin .........................................................................................  

Diş Mütehassısı Ahmet Şevki .......................................................................  495

KADINLAR DÜNYASI / SAYI 119 ...............................................................  499

Belkıs Şevket Hanım Kızımız Uçtu ............................................................  501

Beyoğlu’nda Cadde-yi Kebir’de Kâin Büyük Karlman Mağazası  504

Hanımlara Mahsus Terzihane ......................................................................  505

Çocuk Esvabı Dairesi .........................................................................................  507

Kadınlığın Yeni Devresi ...................................................................................  510

Tayeran Münasebetiyle İki Cereyan ........................................................  512

Ahmed Şevki Diş Mütehassısı ......................................................................  516

Huri Korseleri .......................................................................................................  517

Madam Ferdinand ..............................................................................................  517

Diş Tabibi Diran Kalemkâryân ....................................................................  517

Operatör Naim Nusret ......................................................................................  517

Madam Fotika Ranido ......................................................................................  518

Diş Tabibi Hoşyan ...............................................................................................  518

Diş Tabibi Müftü-zade Âkif ............................................................................  518

Diş Tabibi Nikola Nikolaidis .........................................................................  519

Diş Tabibi Haçik Jamgoçyan .........................................................................  519

Kadınlık  ...................................................................................................................  519

El İşleri ......................................................................................................................  522

Şeci’ Belkıs ..............................................................................................................  525

Leyal-i Pür Melal ..................................................................................................  525

Fecir ............................................................................................................................  528

Kadın. . . .....................................................................................................................  530

Sıhhiye Müdiriyet-i Umumiyesi Neşriyatından: Vereme Karşı Nasihatlar  542

Verem Olanlara Nasihat ..................................................................................  544

Şimalin Cesim Bir Payitahtına Kadar ......................................................  545

KADINLAR DÜNYASI / SAYI 120 ...............................................................  555

Uçarken. . . ...............................................................................................................  559

Çalışan Kadınlar ...................................................................................................  564

Etfalimiz Nasıl Yetişecek ................................................................................  568

Bedeviyette Medeniyet ....................................................................................  571

Bunu mu Beklerdik ............................................................................................  573

Tenkid ........................................................................................................................  576

Meyyal-i Hatırat… ...............................................................................................  582

Anneciğime! ...........................................................................................................  584

Yüksel Kadın! .........................................................................................................  585

İstikbal Validelerine ..........................................................................................  585

Belkıs Şevket Hanımefendi’ye .....................................................................  586

Sukut ..........................................................................................................................  588

Hakikat Olsa İdi! ..................................................................................................  590

Allah Kahretsin .....................................................................................................  593

Siz Yükselirken .....................................................................................................  598

Ticaret-i Bahriyemiz .........................................................................................  600

İane Cetveli  ...........................................................................................................   602

 

DİZİN ..........................................................................................................................  613

Kültür İncelemeleri: 68

Şeyda Aysun Oğuz

Anahtar kelimeler: Kadın Eserleri Kütüphanesi