osmanli ve erken cumhuriyet kadin dergileri talepler engeller mucadele cilt 7 sayi 1 13

1895-1908 yılları arasında, toplam 624 sayı olarak yayımlanan bir Osmanlı kadın dergisi olan Hanımlara Mahsûs Gazete’nin ilk 100 sayısından seçilen metinlerin bir araya getirilmesiyle hazırlanan seçki, Mustafa Çiçekler ve Fatih Andı tarafından çeviri yazımı yapılarak, 2009 yılında Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı “20. Yıl Özel Yayını” olarak Latin harfleriyle basıldı. Kadınların Belleği Dizisi 2- 30. Yıl Projesi kapsamında ise Hanımlara Mahsûs Gazete’nin çeviri yazımı ilk sayısından başlanarak yapılıyor. Bu çerçevede Cavide Pala tarafından çeviri yazımı tamamlanan ilk 13 sayı dizinin 7. cildi olarak, Libra Yayıncılık ve Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı işbirliğiyle yayımlandı. 

-Hanımlara Mahsus Gazete, Osmanlı toplumunda yayımlanmış ilk kadın dergisidir. Adı gazete olsa dahi, “gazete”, “mecmua”, “risale”, “mevkute”, “cerîde” adlandırmalarının birbirinin yerine kullanıldığı bu dönemde, önceleri (nr. 1-150) haftada iki gün, bilâhare (nr. 150-624) haftada bir gün çıkan derginin ilk nüshası 31 Ağustos 1895 (19 Ağustos 1311) tarihini taşır. Dergi, Tarîk gazetesi başmuharriri İbnülhakkı Mehmed Tahir tarafından yayımlanmıştır. Amacı ise “kemâl-i edeb ve iffet dairesinde yazılmak şartı ile kadınlara mahsus her türlü ahvâl, faydalı makaleler ve günlük havadisler neşretmek” şeklinde belirtilmiştir. (…) 

 

 

Satın Al


Künye

Kitabın Adı:

Yeni Harflerle Hanımlara Mahsus Gazete (1895-1908) Osmanlı ve Erken Cumhuriyet Kadın Dergileri – Talepler, Engeller, Mücadele – Cilt 7 (Sayı 1-13)

Yazan:

Cavide Pala

Dizi Adı:

Kültür İncelemeleri: 72

Yayın Yılı:

2022

Sayfa:

563

Ebat:

13,5 x 21 cm.

Kağıt:

Enzo 70 gr.

Kapak:

Cevdet Mehmet Kösemen

Cilt/Kapak:

250 gr. Mat, Amerikan Bristol, 4 renk

ISBN/Barkod:

978-625-8472-28-8

İÇİNDEKİLER

SUNUŞ ..........................................................................................................................................................................  15
ÖNSÖZ ..........................................................................................................................................................................  17

ÇEVİRİ YAZIDA İZLENEN METOD .........................................................................................................  21

HANIMLARA MAHSŪS GAZETE / SAYI 1

Tebrîk-i Cülûs-i Hümâyûn-i Hazret-i Hilâfet-penâhî ..............................................................................  25

Tahdîs-i ni‘met – Ta‘yîn-i meslek ....................................................................................................................  27

Ātıfet-i Seniyye-i Hazret-i Hilâfet-penâhî  ...................................................................................................  31

Şâire Hanımlar Tarafından İrsâl Olunan Manzûmeler ...........................................................................  31

Mekâtîb (Fatma Aliyye’nin gönderdiği mektup) ......................................................................................  41

Nigâr Hanımefendi Hazretleri’nin irsâl buyurdukları mektûbun sūreti .........................................  42

Dâhilî Havâdis ............................................................................................................................................................  46

Hâricî Hâvâdis ............................................................................................................................................................  50

Astra  ...............................................................................................................................................................................  51

İhtār ..................................................................................................................................................................................  54

İ‘lân ..................................................................................................................................................................................  54

HANIMLARA MAHSŪS GAZETE’NİN BİRİNCİ NÜSHASINA İLÂVE .............................  56

Moda – Nakış – Biçim ...........................................................................................................................................  56

Genç Kızlar İçin Libâs ...........................................................................................................................................  57

Örneklerin ta‘rîfâtı ....................................................................................................................................................  58

Sabahlık Esvâb ...........................................................................................................................................................  58 

Çamaşır Bohçası (Zarf Biçiminde)  .................................................................................................................  59

Eteklik ............................................................................................................................................................................  59

İki Kat son Moda Elbise  .......................................................................................................................................  60

İç Eteği ve Biçimi .....................................................................................................................................................  61

HANIMLARA MAHSŪS GAZETE / SAYI 2

Mevlid-i Hazret-i Nebevî   ...................................................................................................................................  65 

Mevlid Alay-ı Vâlâsı ...............................................................................................................................................  66

Şehrâyîn  .......................................................................................................................................................................  66

Ātıfet-i Seniyye-i Hazret-i Hilâfet-penâhî ....................................................................................................  68  

Mesnevî-hân Bir Hanımefendi - Fâtıma Aliyye  .......................................................................................  69

Seher Vakti  - Üsküdarlı Münîre .......................................................................................................................  76

Mekâtîb - Rehyâb "Zafer" nâm Roman sāhibesi .......................................................................................  77

Terbiye-i Etfâl - Çocukların Kusūrları ...........................................................................................................  84

Dâhilî Havâdis ............................................................................................................................................................  89

ASTRA - Müellifesi: Karmen Silva ................................................................................................................  94

İhtār-ı Mahsūs .............................................................................................................................................................  96

Hâricî Havâdis ............................................................................................................................................................  96

Sulh Kongresi ve Avrupa Kadınları ................................................................................................................  97

Muhâberât-ı Aleniyye ..........................................................................................................................................  100

Astra - Müellifesi: Karmen Silva  ..................................................................................................................  101

İ‘lân ...............................................................................................................................................................................  106

HANIMLARA MAHSŪS GAZETE / SAYI 3 

Selâmlık Resm-i Ālîsi  .........................................................................................................................................  111

Ātıfet-i Seniyye-i Hazret-i Hilâfet-penâhî .................................................................................................  111

Birinci Levha ............................................................................................................................................................  112

İkinci Levha ..............................................................................................................................................................  115

Hâtime  -  Fahrünnisâ ...........................................................................................................................................  119

Çocuk Bir Cevherdir -  Āişe Rahime ...........................................................................................................  120

Bir Çocuğun Hasbihâli - Keçecizâde E. İkbâl .........................................................................................  123

Mahsūl-i Hayâtım "Sābire"ye - Hamiyyet Zehrâ ...................................................................................  126

Mekâtîb - Fahrünnisâ ...........................................................................................................................................  128

İhtār-ı Mahsūs ..........................................................................................................................................................  135

Dâhilî Havâdis .........................................................................................................................................................  135

Tashîh ...........................................................................................................................................................................  138

ASTRA - Müellifesi: Karmen Silva .............................................................................................................  139

Muhâberât-ı Aleniyye  .........................................................................................................................................  140

Çekidüzen ..................................................................................................................................................................  141

Gliserin ........................................................................................................................................................................  141

Tuvalet Sirkeleri .....................................................................................................................................................  141

Yeni Kitaplar ............................................................................................................................................................  142

Kârgîr Satılık Hâne ................................................................................................................................................  142

İ‘lân ...............................................................................................................................................................................  143

HANIMLARA MAHSŪS GAZETE / SAYI 4

Ātıfet-i Seniyye-i Hazret-i Hilâfet-penâhî .................................................................................................  147

Kızların Zamân-ı Tahsīli ....................................................................................................................................  147

Bintü’l-Fâik F. R. T. Hanımefendi’nin manzûme-i edîbâneleri ......................................................  152

Baharda Bir Sabah  ................................................................................................................................................  152

Hilvan’da idim .........................................................................................................................................................  154

Küçükçekmece Sâhilinde Bir Manzara .......................................................................................................  156

Mekâtîb .......................................................................................................................................................................  157

Bir Muharriremizle Bir Doktorurun Mükâlemesi ..................................................................................  161

Dâhilî Havâdis .........................................................................................................................................................  166

İhtār-ı Mahsūs ..........................................................................................................................................................  171

ASTRA - Müellifesi: Karmen Silva .............................................................................................................  171

Yeni Kitaplar ............................................................................................................................................................  175

Kârgîr Satılık Hâne ................................................................................................................................................  175

İ‘lân ...............................................................................................................................................................................  175

HANIMLARA MAHSŪS GAZETE’NİN DÖRDÜNCÜ NÜSHASINA İLÂVE ................  178

Son Moda Örnekler - Mes’elelerimiz ...........................................................................................................  178

Moda hakkında bir iki söz .................................................................................................................................  178

Örnekler Ta‘rîfi  ......................................................................................................................................................  182

Mevsimlik ceket ve biçimi ................................................................................................................................  183

Suallerimiz .................................................................................................................................................................  185

Bilmece .......................................................................................................................................................................  185

 ......  

HANIMLARA MAHSŪS GAZETE / SAYI 5

Selâmlık resm-i Ālîsi ............................................................................................................................................  189

Ben Böyleyim, Huyum Değişmez .................................................................................................................  189

Madam Montagu  - Fâtıma Aliyye  ...............................................................................................................  194

Bir Nümûne-i İffet .................................................................................................................................................  198

Nasīhat-i Mâderâne ...............................................................................................................................................  201

Mekâtîb - Fâtıma Mevsûme ..............................................................................................................................  202

İhtār-ı Mahsūs ..........................................................................................................................................................  204

Dâhilî Havâdis .........................................................................................................................................................  205

ASTRA - Müellifesi: Karmen Silva .............................................................................................................  209

Muhâberât-ı Aleniyye  .........................................................................................................................................  212

Mûsikī İ‘lânı .............................................................................................................................................................  218

İ‘lân ...............................................................................................................................................................................  218

HANIMLARA MAHSŪS GAZETE’NİN İLÂVESİ ...........................................................................  221

Örneklerin Ta‘rifâtı ...............................................................................................................................................  221

Son Moda Bir Kat Libâs .....................................................................................................................................  222

Dört Beş Yaşında Kız Çocuğu Libâsı  .........................................................................................................  224

Mes’elelerimiz .........................................................................................................................................................  225

Bilmece .......................................................................................................................................................................  225

Resim albümü için işleme kap .........................................................................................................................  225

Küçük çocuklar için fistolu gömlek ..............................................................................................................  226

Sarma işleme ara fistosu .....................................................................................................................................  226

İfâde-i Mahsūsa .......................................................................................................................................................  227

HANIMLARA MAHSŪS GAZETE / SAYI 6

Ātıfet-i Seniyye-i Hazret-i Hilâfet-penâhî .................................................................................................  231

Madalya ......................................................................................................................................................................  231

Gazetemizin Hayırlı Bir Teşebbüsü Ve Râbıta-i Āile ..........................................................................  231

Madam Montagu - Fâtıma Aliyye ..................................................................................................................  237

Sabî - Nigâr bint-i Osmân ..................................................................................................................................  241

Ninni Bir Vâlide Lisânından .............................................................................................................................  242

Bir Nutuk ....................................................................................................................................................................  243

Hanımlarımız ve Ev İdâresi ..............................................................................................................................  245

Mekâtîb - Fâtıma Fahrünnisâ ...........................................................................................................................  247

Dâhilî Havâdis .........................................................................................................................................................  250

İhtār-ı Mahsūs ..........................................................................................................................................................  252

ASTRA - Müellifesi: Karmen Silva .............................................................................................................  253

İ‘lân ...............................................................................................................................................................................  258

Hereke Fabrikası Ma‘mûlâtı .............................................................................................................................  259

Mûsikī İ‘lânı .............................................................................................................................................................  259

HANIMLARA MAHSŪS GAZETE’NİN ilâvesi ...........................................................................  262

Ey felek bari bırak yanayım ağlayayım - Astik Ağa - Şarkı-i karciğar .......................................  262

HANIMLARA MAHSŪS GAZETE / SAYI 7

Selâmlık Resm-i Ālîsi ..........................................................................................................................................  267

Ātıfet-i seniyye-i hazret-i hilâfet-penâhî .....................................................................................................  267

Terbiyede Mükâfât ve Mücâzât .......................................................................................................................  268

Fâzıl-ı meşhûr Merhûm Ahmed Cevdet Paşa-zâde Se‘ādetlü Sedad Beyefendi Hazretleri’nin kerîme-i iffet-vesîmeleri ismetlü Zeyneb Hanımefendi Hazretleri’nin
makāle-i aliyyeleri
.........................................................................................................................................  271

Şâ‘ire-i şöhret-şi‘ār ısmetlü Leylâ Hanımefendi Hazretleri’nin manzûme-i dil-ârâları .......  278

Aksaraylı Nemîre Hanımefendi’nin manzûme-i bedî‘aları ...............................................................  279

Şebâb ............................................................................................................................................................................  280

Kanâ‘at bitmez tükenmez bir hazînedir – Keçecizâde E. İkbâl .......................................................  282

Mekâtîb - Merhûm Hekim İsmâil Paşa Kerîmesi Leylâ .....................................................................  283

Dâhilî Havâdis .........................................................................................................................................................  286

Selanik’te Tevzî-‘i Mükâfât ..............................................................................................................................  287

İhtār-ı Mahsūs ..........................................................................................................................................................  290

ASTRA - Müellifesi: Karmen Silva .............................................................................................................  290

Muhâberât-ı Aleniyye ..........................................................................................................................................  293

Yeni Kitaplar ............................................................................................................................................................  297

Bir Kadının Tedbîri ...............................................................................................................................................  297

İ‘lân ...............................................................................................................................................................................  297

Mûsikī İ‘lânı .............................................................................................................................................................  298

HANIMLARA MAHSŪS GAZETE’NİN İLÂVESİ ...........................................................................  301

Küçük kızlar için ve erkek çocuklar için libâslar ...................................................................................  301

On yaşında kızlar için ceket ..............................................................................................................................  302

İnce kurdelâlarla sarma işleme yasdık .........................................................................................................  302

Mes’elelerimiz .........................................................................................................................................................  305

Bilmece .......................................................................................................................................................................  305

İhtār ...............................................................................................................................................................................  306

        

HANIMLARA MAHSŪS GAZETE / SAYI 8

Ātıfet-i Seniyye-i Hazret-i Hilâfet-penâhî .................................................................................................  309

Āile ve Se‘ādet-i Beşeriyye ...............................................................................................................................  309

Vazîfe-i Mâderâne .................................................................................................................................................  314

Meşâhîr-i nisvân-ı islâmiyye’den biri Fâtıma bint-i Abbâs - Fâtıma Aliyye ............................  305

Annemi Pek Severim - Şûrâ-yı Bahriyye Hey’et-i Tahrîriyye’sinden Âgâh Bey-zâde
Ömer Fahri Bey’in Kerîmesi Mevhibe
................................................................................................  320

Levha-i Tabî‘at - Hamiyyet Zehrâ .................................................................................................................  321

Bir islâm kadınındaki zekâ yâhud bir muhteri‘a .....................................................................................  324

Dâhilî Havâdis .........................................................................................................................................................  328

Hâricî Havâdis .........................................................................................................................................................  330

ASTRA - Müellifesi: Karmen Silva .............................................................................................................  331

Yeni Kitaplar ............................................................................................................................................................  336

Bir Kadının Tedbîri ...............................................................................................................................................  336

İ‘lân

HANIMLARA MAHSŪS GAZETE’NİN İLÂVESİ ...........................................................................  339

İfâde-i Mahsūsa .......................................................................................................................................................  340

Moda resimleri ta‘rîfâtı .......................................................................................................................................  340

Genç kızlar için gömlek biçimi ceket ...........................................................................................................  340

Kadifeden yapılmış mevsimlik son moda libas .......................................................................................  342

Gecelik libas .............................................................................................................................................................  343

Mes’elelerimiz .........................................................................................................................................................  343

Bilmece  ......................................................................................................................................................................  343

HANIMLARA MAHSŪS GAZETE / SAYI 9

Selâmlık Resm-i Ālîsi ..........................................................................................................................................  347

Ātıfet-i Seniyye-i Hazret-i Hilâfet-penâhî .................................................................................................  347

İdâre-i Beytiyye Hakkında Bir İki Söz ........................................................................................................  347

Meşâhîr-i nisvân-ı İslâmiyye’den biri Fâtıma bint-i Abbâs - Fâtıma Aliyye ............................  352

Evkāf-ı Hümâyûn Vâridât-ı Umûmiyye Müdîri Merhûm
İsmâil Hakkı Bey’in kerîme-i ısmet-vesîmeleri Ismetlü
Fâtıma Fahrünnisâ Hanımefendi Hazretleri’nin ebeveyn için gâyet
ibret-âmîz bir makāle-i hikmet-perverâneleri - Fâtıma Fahrünnisâ
.......................................  355

Çocuk - Taş Kasabalı F. Şâdiye ......................................................................................................................  362

Bir zevce-i dakīka-bîn ..........................................................................................................................................  363

Dâhilî Havâdis .........................................................................................................................................................  365

İzdivac .........................................................................................................................................................................  366

Gelinlik Kızlara Mu‘āvenet-i İnsâniyet-kârâne .......................................................................................  367

İfâde-i Mahsūsa .......................................................................................................................................................  368

Hâricî Hâvâdis .........................................................................................................................................................  369

Yine Kadınların Yaşı ............................................................................................................................................  369

Derece-i nihâye Fakīr Bir Kızcağız ...............................................................................................................  370

Bir Muharrirenin Sebâtı ......................................................................................................................................  370

ASTRA - Müellifesi: Karmen Silva .............................................................................................................  371

Yeni Kitaplar ............................................................................................................................................................  376

Bir Kadının Tedbîri ...............................................................................................................................................  376

İ‘lân ...............................................................................................................................................................................  376

HANIMLARA MAHSŪS GAZETE’NİN DOKUZUNCU NÜSHASINA İLÂVE .............  378

Moda hakkında bir iki söz .................................................................................................................................  378

Genç kızlar yâhud kadınlar için libâs ...........................................................................................................  379

Moda örneklerinin ta‘rîfâtı son moda bir örnek ......................................................................................  383

Küçük kız için manto ...........................................................................................................................................  383

Genç kızlar yâhud kadınlar için libas ...........................................................................................................  384

Güzel bir gecelik esvâbı ......................................................................................................................................  384

Mes’elelerimiz .........................................................................................................................................................  384

Bilmece  ......................................................................................................................................................................  384

Yedinci nüshamızdaki mes’elelerin halli ve halledenler ....................................................................  386

Bilmeceleri kısmen halleden hanımlar ........................................................................................................  387

Bilmecelerin yalnız birini halleden hanımlar ...........................................................................................  388

Muhâberât-ı Aleniyye ..........................................................................................................................................  389

Havâdis-i fenniye ve medeniyye ....................................................................................................................  392

HANIMLARA MAHSŪS GAZETE / SAYI 10

Letāfet-i tabî‘iyye – Letāfet-i sanâ‘iyye ......................................................................................................  397

Hukūk-i zevciyyet - Hamiyyet Zehrâ  ..........................................................................................................  402

Emel ..............................................................................................................................................................................  404

Hikâye - Ş. Makbûle  ............................................................................................................................................  405

Dâhilî Havâdis .........................................................................................................................................................  409

Gelinlik Kızlara Muʻāvenet-i İnsâniyet-kârâne .......................................................................................  411

İhtār ...............................................................................................................................................................................  412

Hâricî Havâdis .........................................................................................................................................................  413

Muhâberât-ı Aleniyye......................................................................................................... 416

ASTRA - Müellifesi: Karmen Silva .............................................................................................................  417

Sekiz Numaralı Nüshamızda Münderic Bilmecelerin Halli ve Halledenler ..............................  422

Sekizinci Nüshamızdaki Bilmeceleri Kısmen Halleden Hanımefendiler ...................................  422

Yeni Kitaplar ............................................................................................................................................................  423

İ‘lân ...............................................................................................................................................................................  423

HANIMLARA MAHSŪS GAZETE’NİN ONUNCU NÜSHASINA İLÂVE ........................  427

Örnekler - Mes’eleler - Şuûnât ........................................................................................................................  427

İfâde-i Mahsūsa .......................................................................................................................................................  428

Moda örnekleri ta‘rifâtı iki kat son moda libâs ve arkadan görünüşleri ......................................  428

Mes’elelerimiz .........................................................................................................................................................  431

Bilmece  ......................................................................................................................................................................  431

İhtār ...............................................................................................................................................................................  432

HANIMLARA MAHSŪS GAZETE / SAYI 11

Selâmlık Resm-i Ālîsi ..........................................................................................................................................  436

Tanzîm-i hareket - teklîf ve külfet .................................................................................................................  436

Dîn ve islâmiyet ve vâlideler! ..........................................................................................................................  442

Sabâvet ........................................................................................................................................................................  448

Tulûʻī temâşâ ............................................................................................................................................................  449

Bir vâlidenin oğluna nasīhat-âmîz mektûbu - Üsküdar’dan Lemʻān bint-i Ali Nâmık .......  450

Dâhilî Havâdis .........................................................................................................................................................  452

Bî-kes Gelinlik Kızlara Muʻāvenet Eden Erbâb-ı Mürüvvet ............................................................  453

İhtār ...............................................................................................................................................................................  455

Hâricî Havâdis .........................................................................................................................................................  455

Astra .............................................................................................................................................................................  459

İ‘lân ...............................................................................................................................................................................  463

HANIMLARA MAHSŪS GAZETE’NİN ON BİRİNCİ NÜSHASINA İLÂVE ..................  465

Son moda, Örnekler, Mes’elelerimiz ............................................................................................................  465

Moda örneklerinin tarîfâtı son moda zarîf bir örnek .............................................................................  466

İki çocuk libası ........................................................................................................................................................  466

Moda bir kat libâs ..................................................................................................................................................  469

Hesab Mes’elesi ......................................................................................................................................................  469

Dokuzuncu nüshamızdaki bilmecelerin halli ve halledenler ............................................................  470

İhtār ...............................................................................................................................................................................  472

Muhâberât-ı Aleniyye ..........................................................................................................................................  474

HANIMLARA MAHSŪS GAZETE / SAYI 12

Çocukların merâkı ve maʻlûmât-ı eşyâ ........................................................................................................  479

Bîçâre çocuk! Zavallı mâder! ...........................................................................................................................  483

Müteverrime .............................................................................................................................................................  485

Bir seyrângâh ...........................................................................................................................................................  487

Kadınların para kesesi ..........................................................................................................................................  488

Dâhilî Havâdis .........................................................................................................................................................  491

Bî-kes ve gelinlik kızlara mu‘āvenet-i insâniyet-kârâne .....................................................................  493

Vâlidelere ibret ........................................................................................................................................................  496

Hâricî Havâdis .........................................................................................................................................................  497

Astra .............................................................................................................................................................................  499

Onuncu nüshamızda münderic bilmecelerin halli ve halleden hanımefendiler .......................  505

Bilmeceleri kısmen halleden hanımefendiler ...........................................................................................  506

İ‘lân ...............................................................................................................................................................................  507

HANIMLARA MAHSŪS GAZETE’NİN ON İKİNCİ NÜSHASINA İLÂVE .....................  509

Son moda, Örnekler, Mes’elelerimiz ............................................................................................................  509

Moda örneklerinin ta‘rîfâtı son moda bir kat libâs ................................................................................  510

Son moda mevsimlik elbise ..............................................................................................................................  510

Zarîf bir önlük ..........................................................................................................................................................  512

Bilmece .......................................................................................................................................................................  512

Muhâberât-ı Aleniyye ..........................................................................................................................................  514

HANIMLARA MAHSŪS GAZETE / SAYI 13

Selâmlık Resm-i Ālîsi ..........................................................................................................................................  519

Çocuklarda teşebbüs – zevcelerde kābiliyet .............................................................................................  519

Bir mütehassisenin tefekkürâtı ........................................................................................................................  522

Dedikodu ....................................................................................................................................................................  531

Dâhilî Havâdis .........................................................................................................................................................  533

Bî-kes kızlara mu‘āvenet-i insâniyet-kârâne ............................................................................................  534

Kılık kıyâfete i‘timâd etmemeli ......................................................................................................................  536

Manzûm ilm-i hâl ...................................................................................................................................................  536

Hâricî Havâdis .........................................................................................................................................................  537

Astra .............................................................................................................................................................................  539

On birinci nüshamızın ilâvesindeki bilmecelerin halli ve halledenler .........................................  544

Bilmeceleri kısmen halleden hanımefendiler ...........................................................................................  546

Bilmeceleri taşrada halleden hanımefendiler ............................................................................................  546

Evvelki bilmeceleri hallettikleri hâlde mektûbları vaktiyle yetişemeyen
hanımefendiler
.................................................................................................................................................  546

İ‘lân ...............................................................................................................................................................................  547

HANIMLARA MAHSŪS GAZETE’NİN ON ÜÇÜNCÜ NÜSHASINA İLÂVE ...............  549

Son moda, Örnekler, Mes’elelerimiz ............................................................................................................  549

Moda örneklerinin ta‘rîfâtı  ...............................................................................................................................  549

Küçük kızlar için işlemeli robalar ..................................................................................................................  550

Bilmece  ......................................................................................................................................................................  551

Muhâberât-ı Aleniyye ..........................................................................................................................................  551

DİZİN ...........................................................................................................................................................................  555

İÇİNDEKİLER   SUNUŞ 15 ÖNSÖZ 17 ÇEVİRİ YAZIDA İZLENEN METOD 21 HANIMLARA MAHSŪS GAZETE / SAYI 1 Tebrîk-i Cülûs-i Hümâyûn-i Hazret-i Hilâfet-penâhî 25 Tahdîs-i ni‘met – Ta‘yîn-i meslek 27 Ātıfet-i Seniyye-i Hazret-i Hilâfet-penâhî  31 Şâire Hanımlar Tarafından İrsâl Olunan Manzûmeler 31 Mekâtîb (Fatma Aliyye’nin gönderdiği mektup) 41 Nigâr Hanımefendi Hazretleri’nin irsâl buyurdukları mektûbun sūreti 42 Dâhilî Havâdis 46 Hâricî Hâvâdis 50 Astra  51 İhtār 54 İ‘lân 54 HANIMLARA MAHSŪS GAZETE’NİN BİRİNCİ NÜSHASINA İLÂVE 56 Moda – Nakış – Biçim 56 Genç Kızlar İçin Libâs 57 Örneklerin ta‘rîfâtı 58 Sabahlık Esvâb 58   Çamaşır Bohçası (Zarf Biçiminde)  59 Eteklik 59 İki Kat son Moda Elbise  60 İç Eteği ve Biçimi 61     HANIMLARA MAHSŪS GAZETE / SAYI 2 Mevlid-i Hazret-i Nebevî    65   Mevlid Alay-ı Vâlâsı 66 Şehrâyîn  66 Ātıfet-i Seniyye-i Hazret-i Hilâfet-penâhî 68    Mesnevî-hân Bir Hanımefendi - Fâtıma Aliyye  69 Seher Vakti  - Üsküdarlı Münîre 76 Mekâtîb - Rehyâb "Zafer" nâm Roman sāhibesi 77 Terbiye-i Etfâl - Çocukların Kusūrları 84 Dâhilî Havâdis 89 ASTRA - Müellifesi: Karmen Silva 94 İhtār-ı Mahsūs 96 Hâricî Havâdis 96 Sulh Kongresi ve Avrupa Kadınları 97 Muhâberât-ı Aleniyye 100 Astra - Müellifesi: Karmen Silva  101 İ‘lân 106  HANIMLARA MAHSŪS GAZETE / SAYI 3   Selâmlık Resm-i Ālîsi  111 Ātıfet-i Seniyye-i Hazret-i Hilâfet-penâhî 111 Birinci Levha 112 İkinci Levha 115 Hâtime  -  Fahrünnisâ 119 Çocuk Bir Cevherdir -  Āişe Rahime 120 Bir Çocuğun Hasbihâli - Keçecizâde E. İkbâl 123 Mahsūl-i Hayâtım "Sābire"ye - Hamiyyet Zehrâ 126 Mekâtîb - Fahrünnisâ 128 İhtār-ı Mahsūs 135 Dâhilî Havâdis 135 Tashîh 138 ASTRA - Müellifesi: Karmen Silva 139 Muhâberât-ı Aleniyye  140 Çekidüzen 141 Gliserin 141 Tuvalet Sirkeleri 141 Yeni Kitaplar 142 Kârgîr Satılık Hâne 142 İ‘lân 143   HANIMLARA MAHSŪS GAZETE / SAYI 4 Ātıfet-i Seniyye-i Hazret-i Hilâfet-penâhî 147 Kızların Zamân-ı Tahsīli 147 Bintü’l-Fâik F. R. T. Hanımefendi’nin manzûme-i edîbâneleri 152 Baharda Bir Sabah  152 Hilvan’da idim 154 Küçükçekmece Sâhilinde Bir Manzara 156 Mekâtîb 157 Bir Muharriremizle Bir Doktorurun Mükâlemesi 161 Dâhilî Havâdis 166 İhtār-ı Mahsūs 171 ASTRA - Müellifesi: Karmen Silva 171 Yeni Kitaplar 175 Kârgîr Satılık Hâne 175 İ‘lân 175 HANIMLARA MAHSŪS GAZETE’NİN DÖRDÜNCÜ NÜSHASINA İLÂVE 178 Son Moda Örnekler - Mes’elelerimiz 178 Moda hakkında bir iki söz 178 Örnekler Ta‘rîfi  182 Mevsimlik ceket ve biçimi 183 Suallerimiz 185 Bilmece 185     HANIMLARA MAHSŪS GAZETE / SAYI 5 Selâmlık resm-i Ālîsi 189 Ben Böyleyim, Huyum Değişmez 189 Madam Montagu  - Fâtıma Aliyye  194 Bir Nümûne-i İffet 198 Nasīhat-i Mâderâne 201 Mekâtîb - Fâtıma Mevsûme 202 İhtār-ı Mahsūs 204 Dâhilî Havâdis 205 ASTRA - Müellifesi: Karmen Silva 209 Muhâberât-ı Aleniyye  212 Mûsikī İ‘lânı 218 İ‘lân 218 HANIMLARA MAHSŪS GAZETE’NİN İLÂVESİ 221 Örneklerin Ta‘rifâtı 221 Son Moda Bir Kat Libâs 222 Dört Beş Yaşında Kız Çocuğu Libâsı  224 Mes’elelerimiz 225 Bilmece 225 Resim albümü için işleme kap 225 Küçük çocuklar için fistolu gömlek 226 Sarma işleme ara fistosu 226 İfâde-i Mahsūsa 227   HANIMLARA MAHSŪS GAZETE / SAYI 6 Ātıfet-i Seniyye-i Hazret-i Hilâfet-penâhî 231 Madalya 231 Gazetemizin Hayırlı Bir Teşebbüsü Ve Râbıta-i Āile 231 Madam Montagu - Fâtıma Aliyye 237 Sabî - Nigâr bint-i Osmân 241 Ninni Bir Vâlide Lisânından 242 Bir Nutuk 243 Hanımlarımız ve Ev İdâresi 245 Mekâtîb - Fâtıma Fahrünnisâ 247 Dâhilî Havâdis 250 İhtār-ı Mahsūs 252 ASTRA - Müellifesi: Karmen Silva 253 İ‘lân 258  Hereke Fabrikası Ma‘mûlâtı 259 Mûsikī İ‘lânı 259 HANIMLARA MAHSŪS GAZETE’NİN İLÂVESİ 262 Ey felek bari bırak yanayım ağlayayım - Astik Ağa - Şarkı-i karciğar 262   HANIMLARA MAHSŪS GAZETE / SAYI 7 Selâmlık Resm-i Ālîsi 267 Ātıfet-i seniyye-i hazret-i hilâfet-penâhî 267 Terbiyede Mükâfât ve Mücâzât 268 Fâzıl-ı meşhûr Merhûm Ahmed Cevdet Paşa-zâde Se‘ādetlü Sedad Beyefendi Hazretleri’nin kerîme-i iffet-vesîmeleri ismetlü Zeyneb Hanımefendi Hazretleri’nin  makāle-i aliyyeleri 271 Şâ‘ire-i şöhret-şi‘ār ısmetlü Leylâ Hanımefendi Hazretleri’nin manzûme-i dil-ârâları 278 Aksaraylı Nemîre Hanımefendi’nin manzûme-i bedî‘aları 279 Şebâb 280 Kanâ‘at bitmez tükenmez bir hazînedir – Keçecizâde E. İkbâl 282 Mekâtîb - Merhûm Hekim İsmâil Paşa Kerîmesi Leylâ 283 Dâhilî Havâdis 286 Selanik’te Tevzî-‘i Mükâfât 287 İhtār-ı Mahsūs 290 ASTRA - Müellifesi: Karmen Silva 290 Muhâberât-ı Aleniyye 293 Yeni Kitaplar 297 Bir Kadının Tedbîri 297 İ‘lân 297 Mûsikī İ‘lânı 298 HANIMLARA MAHSŪS GAZETE’NİN İLÂVESİ 301 Küçük kızlar için ve erkek çocuklar için libâslar 301 On yaşında kızlar için ceket 302 İnce kurdelâlarla sarma işleme yasdık 302 Mes’elelerimiz 305 Bilmece 305 İhtār 306         HANIMLARA MAHSŪS GAZETE / SAYI 8 Ātıfet-i Seniyye-i Hazret-i Hilâfet-penâhî 309 Āile ve Se‘ādet-i Beşeriyye 309 Vazîfe-i Mâderâne 314 Meşâhîr-i nisvân-ı islâmiyye’den biri Fâtıma bint-i Abbâs - Fâtıma Aliyye 305 Annemi Pek Severim - Şûrâ-yı Bahriyye Hey’et-i Tahrîriyye’sinden Âgâh Bey-zâde  Ömer Fahri Bey’in Kerîmesi Mevhibe 320 Levha-i Tabî‘at - Hamiyyet Zehrâ 321 Bir islâm kadınındaki zekâ yâhud bir muhteri‘a 324 Dâhilî Havâdis 328 Hâricî Havâdis 330 ASTRA - Müellifesi: Karmen Silva 331 Yeni Kitaplar 336 Bir Kadının Tedbîri 336 İ‘lân HANIMLARA MAHSŪS GAZETE’NİN İLÂVESİ 339 İfâde-i Mahsūsa 340 Moda resimleri ta‘rîfâtı 340 Genç kızlar için gömlek biçimi ceket 340 Kadifeden yapılmış mevsimlik son moda libas 342 Gecelik libas 343 Mes’elelerimiz 343 Bilmece  343   HANIMLARA MAHSŪS GAZETE / SAYI 9 Selâmlık Resm-i Ālîsi 347 Ātıfet-i Seniyye-i Hazret-i Hilâfet-penâhî 347 İdâre-i Beytiyye Hakkında Bir İki Söz 347 Meşâhîr-i nisvân-ı İslâmiyye’den biri Fâtıma bint-i Abbâs - Fâtıma Aliyye 352 Evkāf-ı Hümâyûn Vâridât-ı Umûmiyye Müdîri Merhûm  İsmâil Hakkı Bey’in kerîme-i ısmet-vesîmeleri Ismetlü  Fâtıma Fahrünnisâ Hanımefendi Hazretleri’nin ebeveyn için gâyet  ibret-âmîz bir makāle-i hikmet-perverâneleri - Fâtıma Fahrünnisâ 355 Çocuk - Taş Kasabalı F. Şâdiye 362 Bir zevce-i dakīka-bîn 363 Dâhilî Havâdis 365 İzdivac 366 Gelinlik Kızlara Mu‘āvenet-i İnsâniyet-kârâne 367 İfâde-i Mahsūsa 368 Hâricî Hâvâdis 369 Yine Kadınların Yaşı 369 Derece-i nihâye Fakīr Bir Kızcağız 370 Bir Muharrirenin Sebâtı 370 ASTRA - Müellifesi: Karmen Silva 371 Yeni Kitaplar 376 Bir Kadının Tedbîri 376 İ‘lân 376     HANIMLARA MAHSŪS GAZETE’NİN DOKUZUNCU NÜSHASINA İLÂVE 378 Moda hakkında bir iki söz 378 Genç kızlar yâhud kadınlar için libâs 379 Moda örneklerinin ta‘rîfâtı son moda bir örnek 383 Küçük kız için manto 383 Genç kızlar yâhud kadınlar için libas 384 Güzel bir gecelik esvâbı 384 Mes’elelerimiz 384 Bilmece  384 Yedinci nüshamızdaki mes’elelerin halli ve halledenler 386 Bilmeceleri kısmen halleden hanımlar 387 Bilmecelerin yalnız birini halleden hanımlar 388 Muhâberât-ı Aleniyye 389 Havâdis-i fenniye ve medeniyye 392   HANIMLARA MAHSŪS GAZETE / SAYI 10 Letāfet-i tabî‘iyye – Letāfet-i sanâ‘iyye 397 Hukūk-i zevciyyet - Hamiyyet Zehrâ  402 Emel 404 Hikâye - Ş. Makbûle  405 Dâhilî Havâdis 409 Gelinlik Kızlara Muʻāvenet-i İnsâniyet-kârâne 411 İhtār 412 Hâricî Havâdis 413 Muhâberât-ı Aleniyye 416 ASTRA - Müellifesi: Karmen Silva 417 Sekiz Numaralı Nüshamızda Münderic Bilmecelerin Halli ve Halledenler 422 Sekizinci Nüshamızdaki Bilmeceleri Kısmen Halleden Hanımefendiler 422 Yeni Kitaplar 423 İ‘lân 423 HANIMLARA MAHSŪS GAZETE’NİN ONUNCU NÜSHASINA İLÂVE 427 Örnekler - Mes’eleler - Şuûnât 427 İfâde-i Mahsūsa 428 Moda örnekleri ta‘rifâtı iki kat son moda libâs ve arkadan görünüşleri 428 Mes’elelerimiz 431 Bilmece  431 İhtār 432 HANIMLARA MAHSŪS GAZETE / SAYI 11 Selâmlık Resm-i Ālîsi 436 Tanzîm-i hareket - teklîf ve külfet 436 Dîn ve islâmiyet ve vâlideler! 442 Sabâvet 448 Tulûʻī temâşâ 449 Bir vâlidenin oğluna nasīhat-âmîz mektûbu - Üsküdar’dan Lemʻān bint-i Ali Nâmık 450 Dâhilî Havâdis 452 Bî-kes Gelinlik Kızlara Muʻāvenet Eden Erbâb-ı Mürüvvet 453 İhtār 455 Hâricî Havâdis 455 Astra 459 İ‘lân 463 HANIMLARA MAHSŪS GAZETE’NİN ON BİRİNCİ NÜSHASINA İLÂVE 465 Son moda, Örnekler, Mes’elelerimiz 465 Moda örneklerinin tarîfâtı son moda zarîf bir örnek 466 İki çocuk libası 466 Moda bir kat libâs 469 Hesab Mes’elesi 469 Dokuzuncu nüshamızdaki bilmecelerin halli ve halledenler 470 İhtār 472 Muhâberât-ı Aleniyye 474   HANIMLARA MAHSŪS GAZETE / SAYI 12 Çocukların merâkı ve maʻlûmât-ı eşyâ 479 Bîçâre çocuk! Zavallı mâder! 483 Müteverrime 485 Bir seyrângâh 487 Kadınların para kesesi 488 Dâhilî Havâdis 491 Bî-kes ve gelinlik kızlara mu‘āvenet-i insâniyet-kârâne 493 Vâlidelere ibret 496 Hâricî Havâdis 497 Astra 499 Onuncu nüshamızda münderic bilmecelerin halli ve halleden hanımefendiler 505 Bilmeceleri kısmen halleden hanımefendiler 506 İ‘lân 507 HANIMLARA MAHSŪS GAZETE’NİN ON İKİNCİ NÜSHASINA İLÂVE 509 Son moda, Örnekler, Mes’elelerimiz 509 Moda örneklerinin ta‘rîfâtı son moda bir kat libâs 510 Son moda mevsimlik elbise 510 Zarîf bir önlük 512 Bilmece 512 Muhâberât-ı Aleniyye 514   HANIMLARA MAHSŪS GAZETE / SAYI 13 Selâmlık Resm-i Ālîsi 519 Çocuklarda teşebbüs – zevcelerde kābiliyet 519 Bir mütehassisenin tefekkürâtı 522 Dedikodu 531 Dâhilî Havâdis 533 Bî-kes kızlara mu‘āvenet-i insâniyet-kârâne 534 Kılık kıyâfete i‘timâd etmemeli 536 Manzûm ilm-i hâl 536 Hâricî Havâdis 537 Astra 539 On birinci nüshamızın ilâvesindeki bilmecelerin halli ve halledenler 544 Bilmeceleri kısmen halleden hanımefendiler 546 Bilmeceleri taşrada halleden hanımefendiler 546 Evvelki bilmeceleri hallettikleri hâlde mektûbları vaktiyle yetişemeyen  hanımefendiler 546 İ‘lân 547 HANIMLARA MAHSŪS GAZETE’NİN ON ÜÇÜNCÜ NÜSHASINA İLÂVE 549 Son moda, Örnekler, Mes’elelerimiz 549 Moda örneklerinin ta‘rîfâtı  549 Küçük kızlar için işlemeli robalar 550 Bilmece  551 Muhâberât-ı Aleniyye 551   DİZİN 555