osmanli ve erken cumhuriyet kadin dergileri talepler engeller mucadele cilt 8 sayi 14 25

1895-1908 yılları arasında, toplam 624 sayı olarak yayımlanan bir Osmanlı kadın dergisi olan Hanımlara Mahsûs Gazete’nin ilk 100 sayısından seçilen metinlerin bir araya getirilmesiyle hazırlanan seçki, Mustafa Çiçekler ve Fatih Andı tarafından çeviri yazımı yapılarak, 2009 yılında Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı “20. Yıl Özel Yayını” olarak Latin harfleriyle basıldı. Kadınların Belleği Dizisi 2- 30. Yıl Projesi kapsamında ise Hanımlara Mahsûs Gazete’nin çeviri yazımı ilk sayısından başlanarak yapılıyor. Bu çerçevede Cavide Pala tarafından çeviri yazımı tamamlanan 14-25. sayılar dizinin 8. cildi olarak, Libra Yayıncılık ve Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı işbirliğiyle yayımlandı. (1-13. sayılar için bkz. dizinin 7. cildi.)
-Hanımlara Mahsus Gazete, Osmanlı toplumunda yayımlanmış ilk kadın dergisidir. Adı gazete olsa dahi, “gazete”, “mecmua”, “risale”, “mevkute”, “cerîde” adlandırmalarının birbirinin yerine kullanıldığı bu dönemde, önceleri (nr. 1-150) haftada iki gün, bilâhare (nr. 150-624) haftada bir gün çıkan derginin ilk nüshası 31 Ağustos 1895 (19 Ağustos 1311) tarihini taşır. Dergi, Tarîk gazetesi başmuharriri İbnülhakkı Mehmed Tahir tarafından yayımlanmıştır. Amacı ise “kemâl-i edeb ve iffet dairesinde yazılmak şartı ile kadınlara mahsus her türlü ahvâl, faydalı makaleler ve günlük havadisler neşretmek” şeklinde belirtilmiştir. (…)

 

 

Satın Al


Künye

Kitabın Adı:

Yeni Harflerle Hanımlara Mahsus Gazete (1895-1908) Osmanlı ve Erken Cumhuriyet Kadın Dergileri – Talepler, Engeller, Mücadele – Cilt 8 (Sayı 14-25)

Yazan:

Cavide Pala

Dizi Adı:

Kültür İncelemeleri: 73

Yayın Yılı:

2022

Sayfa:

556

Ebat:

13,5 x 21 cm.

Kağıt:

Enzo 70 gr.

Kapak:

Cevdet Mehmet Kösemen

Cilt/Kapak:

250 gr. Mat, Amerikan Bristol, 4 renk

ISBN/Barkod:

978-625-8472-29-5

İÇİNDEKİLER

SUNUŞ ..........................................................................................................................................................................  15

ÖNSÖZ .........................................................................................................................................................................  17

ÇEVİRİ YAZIDA İZLENEN METOD .....................................................................................................  21

HANIMLARA MAHSŪS GAZETE / SAYI 14

Ātıfet-i Seniyye-i Hazret-i Hilâfet-penâhî ...............................................................................................  25

Mûsikī ............................................................................................................................................................................  25

Bir Hikâye "Tashîh" - Makbûle Lem‘ān ...................................................................................................  28

Manzûme ......................................................................................................................................................................  34

Dâhilî Havâdis ..........................................................................................................................................................  35

Bî-kes Gelinlik Kızlara Muāvenet-i İnsâniyet-kârâne ....................................................................  37

Hâricî Havâdis ..........................................................................................................................................................  39

Matbah ...........................................................................................................................................................................  41

Astra ................................................................................................................................................................................  44

On iki Numaralı Nüshamızdaki Bilmecelerin Halli ve Halleden Hanımefendiler ...........  49

Bilmeceleri Kısmen Halleden Hanımefendiler .....................................................................................  49

Evvelki Bilmeceleri Hallettikleri Hâlde Mektûbları Vaktiyle Yetişemeyen Hanımefendiler                50

Taşrada Halleden Hanımefendiler ................................................................................................................  50

İ‘lân .................................................................................................................................................................................  50

HANIMLARA MAHSŪS GAZETE’NİN
ON DÖRDÜNCÜ NÜSHASINA İLÂVE
.......................................................................................  54

Son Moda, Örnekler, Mes’elelerimiz ..........................................................................................................  54

Genç Kadınlar İçin Son Moda Libâs ...........................................................................................................  55

Çocuklar İçin Bir Kat Libâs ..............................................................................................................................  55

Son Moda Kış Libâsı ............................................................................................................................................  56

Bilmece  ........................................................................................................................................................................  57

İhtār .................................................................................................................................................................................  58

Muhâberât-ı Aleniyye ..........................................................................................................................................  58

HANIMLARA MAHSŪS GAZETE / SAYI 15

Selâmlık Resm-i Ālîsi ..........................................................................................................................................  63

Teblîğât-ı Resmiyye ..............................................................................................................................................  63

Korse Mes’elesi .......................................................................................................................................................  64

Vâlide Muhabbeti ...................................................................................................................................................  70

Tulû‘ - Keçeci-zâde E. İkbâl ............................................................................................................................  73

Hasta Kız – Üsküdarlı Münîre ........................................................................................................................  74

Hasta ve Fakir Bir Dul Kadının Çocuklarına Tesellî ........................................................................  76

Şefkat-i Mâderâne ..................................................................................................................................................  77

Dâhilî Havâdis ..........................................................................................................................................................  78

Şuûn-i İslâmiyye ......................................................................................................................................................  81

Hâricî Havâdis ..........................................................................................................................................................  82

Astra ................................................................................................................................................................................  84

On üç Numaralı Nüshamızdaki Bilmecelerin Halli ve Halleden Hanımefendiler ...........  88

Diğer Halleden Hanımefendilerin İsimleri Ber-vech-i âtîdir ........................................................  88

Bilmeceleri Kısmen Halleden Hanımefendiler .....................................................................................  90

Evvelki Nüshamızdaki Bilmeceleri Hallettikleri Hâlde Mektûbları Geç Vârid olan Hanımefendiler                  90

İ‘lân .................................................................................................................................................................................  91

HANIMLARA MAHSŪS GAZETE’NİN ON BEŞİNCİ NÜSHASINA İLÂVE ...........  94

Son Moda, Örnekler, Mes’elelerimiz ..........................................................................................................  94

Son Moda Bir Kat Libâs .....................................................................................................................................  95

Kışlık Son Moda Bir Ceket ...............................................................................................................................  95

Beş yaşından sekiz yaşına kadar kızlar için libâs ................................................................................  97

Bilmece  ........................................................................................................................................................................  98

Muhâberât-ı Aleniyye ..........................................................................................................................................  98

HANIMLARA MAHSŪS GAZETE / SAYI 16

Ātıfet-i Seniyye-i Hazret-i Hilâfet-penâhî .............................................................................................  103

Madalya ......................................................................................................................................................................  103

Hıfz-ı Sıhhat-i Beden- Hıfz-ı Sıhhat-i Ahlâk .......................................................................................  103

Romanlar ve Tiyatrolar  ...................................................................................................................................  107

Hicrân-ı Ebedî - Nigâr bint-i Osmân ........................................................................................................  114

fl-i Gehvâre-nişîn ............................................................................................................................................  117

Çırpıcı Çayırı ..........................................................................................................................................................  119

Dâhilî Havâdis ........................................................................................................................................................  122

Biri Osmânlı Diğeri Fransız İki Muharrire ...........................................................................................  122

Bî-kes Gelinlik Kızlara Muāvenet-i İnsâniyet-kârâne ..................................................................  123

Hanımefendilere İhtār ........................................................................................................................................  126

Hâricî Havâdis ........................................................................................................................................................  126

Astra .............................................................................................................................................................................  126

On Dört Numaralı Nüshamızdaki Bilmecelerin Halli ve Halleden Hanımefendiler ........  132

Bilmecelerin cümlesini doğru olarak halleden hanımefendiler ................................................  133

Bilmeceleri kısmen halleden hanımefendiler ......................................................................................  134

Evvelki Nüshamızdaki Bilmeceleri Hallettikleri Hâlde Mektûbları Geç vârid olan Hanımefendiler                   134

İ‘lân ...............................................................................................................................................................................  134

HANIMLARA MAHSŪS GAZETE’NİN ON ALTINCI NÜSHASINA İLÂVE ........  135

Son Moda, Örnekler, Mes’elelerimiz .......................................................................................................  135

Son Moda Kadın Libâsı ....................................................................................................................................  136

Güzel Bir Çocuk Libâsı ....................................................................................................................................  136

Küçük Hanım Kızlara Libâs ..........................................................................................................................  137

Bilmece  .....................................................................................................................................................................  137

Muhâberât-ı Aleniyye ........................................................................................................................................  138

HANIMLARA MAHSŪS GAZETE / SAYI 17

Selâmlık Resm-i Ālîsi ........................................................................................................................................  143

Ātıfet-i Seniyye-i Hazret-i Hilâfet-penâhî .............................................................................................  143

Teblîgât-ı Resmiyye ............................................................................................................................................  144

Dadılar ........................................................................................................................................................................  144

Çocukları Ne Vakit Yürütmeli? ...................................................................................................................  149

Şâ'ir Ressâmdır Ressâm Şâ'irdir ..................................................................................................................  151

Dâhilî Havâdis ........................................................................................................................................................  155

Bî-kes ve gelinlik kızlara mu‘āvenet-i insâniyet-kârâne ..............................................................  156

Saççılık .......................................................................................................................................................................  158

Kimlerin Saçları Çabuk Ağarır? ..................................................................................................................  159

Hâricî Havâdis ........................................................................................................................................................  159

Astra .............................................................................................................................................................................  160

On Beş Numaralı Nüshamızda Münderic Bilmecelerin Halli ve Halleden Hanımefendiler                   166

Gazetemizin Yeni Bir Teşebbüsü ...............................................................................................................  168

İ‘lân ...............................................................................................................................................................................  168

HANIMLARA MAHSŪS GAZETE’NİN ON YEDİNCİ NÜSHASINA İLÂVE .......  172

Son Moda Küçük Kızlar İçin İki Kat Libâs ..........................................................................................  172

Son Moda Kışlık Libâs .....................................................................................................................................  174

Bilmece  .....................................................................................................................................................................  175

Muhâberât-ı Aleniyye ........................................................................................................................................  176 

HANIMLARA MAHSŪS GAZETE / SAYI 18

İfâde-i Mahsūsa .....................................................................................................................................................  179

Te’sîrât-ı Hâriciyye Hava ve Ziyâ ..............................................................................................................  180

Rodos’ta İdim .........................................................................................................................................................  183

Meyl-i Ma'sūmâne ...............................................................................................................................................  185

Süs .................................................................................................................................................................................  186

Kerîmem Āyişe Mefharet İçin Söylediğim Târih-i velâdettir ...................................................  187

Âhh Olsa Bu Yer Benim Mekânım ...........................................................................................................  187

Kadınlara Mahsūs Güzel Sözler ..................................................................................................................  189

Dâhilî Havâdis ........................................................................................................................................................  189

Bî-kes Gelinlik Kızlara Muāvenet-i İnsâniyet-kârâne ..................................................................  191

Hâricî Havâdis ........................................................................................................................................................  194

Astra .............................................................................................................................................................................  194

Mütenevvi'a ..............................................................................................................................................................  200

Burun Kanamasına Karşı Çâre .....................................................................................................................  202

Çocuk Hastalıkları - Kabakulak ..................................................................................................................  202

Soğuktan ve Keyfiyet-i Sâireden El ve Ayaklarda Husūle Gelen Ufûnet ve
Çatlakların Tedâvîsi
....................................................................................................................................  203

Şakīka Denilen Yarım Baş Ağrısına İlac ...............................................................................................  203

İshâlât-ı Müzmineye Karşı İlac ....................................................................................................................  204

On altı Numaralı Nüshamızdaki Bilmecelerin Halli ve halleden
Hanımefendiler
..............................................................................................................................................  204

Eski Nüshalarımızdaki Bilnmeceleri Hâllettikleri Hâlde Mektûbları
Geç Gelmiş Olan Hanımefendiler
......................................................................................................  205

Hanımefendilere İhtār ........................................................................................................................................  206

İ‘lân ...............................................................................................................................................................................  206

Fotoğrafya İçin Cep Kitabı .............................................................................................................................  208

HANIMLARA MAHSŪS GAZETE’NİN ON SEKİZİNCİ NÜSHASINA İLÂVE ...  210

Son Moda, ÖRnekler, Mes’elelerimiz .....................................................................................................  210

İki Çocuk Libâsı ....................................................................................................................................................  210

Bir Çocuk Libâsı ...................................................................................................................................................  211

Kışlık Manto Bİçiminde Libâs .....................................................................................................................  212

Bilmece  .....................................................................................................................................................................  213

Muhâberât-ı Aleniyye ........................................................................................................................................  214

HANIMLARA MAHSŪS GAZETE / SAYI 19

Selâmlık Resm-i Ālîsi  ......................................................................................................................................  219

Ātıfet-i Seniyye-i Hazret-i Hilâfet-penâhî .............................................................................................  219

Hanım ile Hizmetçinin Münâsebeti ...........................................................................................................  220

İstanbul’dan Müfârakat .....................................................................................................................................  224

Küçük Fâika’ya! ....................................................................................................................................................  226

Bir Masalın Netîcesi ...........................................................................................................................................  227

Köyde Bir Seher Ālemi ....................................................................................................................................  228

Çocukların Oyuncakları ...................................................................................................................................  230

Sert Sirke Kendi Kabına Zarar Verir! ......................................................................................................  232

Dâhilî Havâdis ........................................................................................................................................................  233

Gelinlik Fakīr Kızlara Muāvenet-i İnsâniyet-kârâne ....................................................................  237

Hâricî Havâdis ........................................................................................................................................................  237

Yüz Nasıl Yıkanılır? ...........................................................................................................................................  238

Buruşukluğu Def' Eden Merhem .................................................................................................................  240

Tuvalet Yani Çekidüzen Sirkesi ..................................................................................................................  240

Şeftalileri Nasıl Muhâfaza Etmeli? ...........................................................................................................  241

Kavunları Nasıl Muhâfaza Etmeli? ...........................................................................................................  241

Astra - Tashîh ve i'tizâr .....................................................................................................................................  242

Astra’dan Moruş’a mektûb .............................................................................................................................  242

Sander’den Astra’ya mektûb .........................................................................................................................  242

Margo’nun rûznâmesi ........................................................................................................................................  244

Astra’nın rûznâmesi ............................................................................................................................................  246

HANIMLARA MAHSŪS GAZETE KISM-I MUSAVVER ....................................................  249

İfâde-i Mahsūsa .....................................................................................................................................................  249

Karmen Silva - Romanya Kraliçesi Elizabeth Hazretleri .............................................................  250

Bir Bebeğin Bebeğine Piyano Meşki .......................................................................................................  252

İstanbul’da ve Taşrada Kārielerimize Hizmetimiz - Terzihânemiz .......................................  252

Son Moda Bir Libâs ............................................................................................................................................  253

Ölçü Almak Usūlü ...............................................................................................................................................  256

Bilmece  .....................................................................................................................................................................  257

On yedi Numaralı Nüshamızdaki Bilmecelerin Halli ve Halleden Hanımefendiler ....  258

Bilmecelerin Üçünü Birden Halleden Hanımefendiler ..................................................................  259

Bilmecelerin Yalnız İkisini Halleden Hanımefendiler ...................................................................  259

Bilmecelerin Yalnız Birini Halleden Hanımefendiler ....................................................................  261

Eski Bilmeceleri Hallettikleri Halde Mektûbları Geç Gelen Hanımefendiler .................  262

HANIMLARA MAHSŪS GAZETE / SAYI 20

Ātıfet-İ Seniyye-i Hazret-i Hilâfet-penâhî  ...........................................................................................  267

Kadınların Tahsīli Hakkında Bir Mütāle'a ............................................................................................  267

Bir Mehd-i Lahd-nişîn  .....................................................................................................................................  272

Kızımın Velâdetine Söylediğim Târih - F. Mihribân ......................................................................  273   

Sanâyi-‘i Beyâniyye ve Kadınların Şi‘ir Söylemeleri  ...................................................................  273

Kadınlar İçin Güzel Sözler .............................................................................................................................  277

Çocukların Yiyecekleri .....................................................................................................................................  277

Dâhilî Havâdis ........................................................................................................................................................  281

İzdivâc .........................................................................................................................................................................  283

Hâricî Havâdis ........................................................................................................................................................  283

Çehrenin Rengi ......................................................................................................................................................  284

Hanımlara Havâdis-i Fenniyye ve Medeniyye ...................................................................................  287

Fransa’da Zükûr ve Nisvânın Mikdârı .....................................................................................................  289

Kuşlarda Sür'at-i Tayrân ..................................................................................................................................  289

A'mâ Çocuklara Mahsūs Mekteb ................................................................................................................  290

Dünyâda Kâğıd Sarfiyâtı .................................................................................................................................  290

Astra .............................................................................................................................................................................  291

HANIMLARA MAHSŪS GAZETE KISM-I MUSAVVER ....................................................  296

Havâî Sohbet ...........................................................................................................................................................  296

Bir Kızın Meşgûliyeti ........................................................................................................................................  298

Bilmece .......................................................................................................................................................................  301

On Sekiz Numaralı Nüshamızdaki Bilmecelerin Halli ve Halleden
Hanımefendilerin Esâmîsi
.......................................................................................................................  302

Bilmecelerin Yalnız İkisini Halleden Hanımefendiler ...................................................................  305

Bilmecelerin Yalnız Birini Halleden Hanımefendiler ....................................................................  306

Geçen Nüshamızdaki ve Daha Evvelkilerdeki Bilmeceleri Hallettikleri Hâlde Mektûbları Geç gelen Hanımefendiler ..............................................................................................................................................  306

İhtār ...............................................................................................................................................................................  306

Muhâberât-ı Aleniyye ........................................................................................................................................  306

İ‘lân ...............................................................................................................................................................................  309

Gâyet Mühim Bir İ‘lân ......................................................................................................................................  310

HANIMLARA MAHSŪS GAZETE / SAYI 21

Selâmlık Resm-i Ālîsi  ......................................................................................................................................  315

Kızların TahsῙli Hakkında Bir Mütāle‘a .................................................................................................  317

Bir Sabah Hâtırası ................................................................................................................................................  321 

Terakkıyât-ı Medeniyye - Fâtıma Mevsûme  ......................................................................................  323

Mekâtîb .......................................................................................................................................................................  324

Çocuklarda Kasrü’l-basar ................................................................................................................................  326

Dâhilî Havâdis ........................................................................................................................................................  329

Beyân-ı Teşekkür .................................................................................................................................................  331

Bî-kes Gelinlik Kızlara Muāvenet-i İnsâniyet-kârâne ..................................................................  331

Hâricî Havâdis ........................................................................................................................................................  333

Çehredeki Buruşuklar ........................................................................................................................................  336

Kulak Ağrısına Karşı Çâre ..............................................................................................................................  338

Kaşınmaya Karşı Çâre .......................................................................................................................................  339

Kemik Üzerine Yazı Yazmak .......................................................................................................................  339

Fildişinin Taklîdini Anlamak ........................................................................................................................  340

Astra .............................................................................................................................................................................  340

HANIMLARA MAHSŪS GAZETE KISM-I MUSAVVER ....................................................  345

Havâî Sohbet ...........................................................................................................................................................  346

Büyük Peder ve Hafîdleri ................................................................................................................................  347

Bilmece  .....................................................................................................................................................................  347

Son Moda Güzel Bir Libâs .............................................................................................................................  349

On Dokuz Numaralı Nüshamızdaki Bilmecelerin Halli ve Halleden
Hanımefendilerin Esâmîsi
.......................................................................................................................  349

Bilmeceleri Kısmen Halleden Hanımefendiler ...................................................................................  354

Bilmecelerin Yalnız Birini Halleden Hanımefendiler ....................................................................  354

Eski Bilmeceleri Hallettikleri Hâlde Mektûbları Geç Gelen Hanımefendiler .................  354

Ölçü Almak Usūlü ...............................................................................................................................................  356                                 

İ‘lân ...............................................................................................................................................................................  358

HANIMLARA MAHSŪS GAZETE / SAYI 22

Kızların Tahsīli Hakkında Bir Mütāle'a ..................................................................................................  363

Kadınlara Mahsūs Güzel Sözler ..................................................................................................................  367

Kinetoskop Nedir? ...............................................................................................................................................  368

Etfâle Mahsūs Küçük Fıkralar ......................................................................................................................  371

Dâhilî Havâdis ........................................................................................................................................................  372

Sūret-i Nutuk ...........................................................................................................................................................  373

Muhterikan Vefât .................................................................................................................................................  375

Hâricî Havâdis ........................................................................................................................................................  376

Yüze Ārız Olan Hastalıklar ............................................................................................................................  378

Yüzdeki kıllar .........................................................................................................................................................  380

Mütenevvi'a ..............................................................................................................................................................  381

Hanımlara Havâdis-i Fenniyye ....................................................................................................................  381

Kadınlar Hakkında Akvâl-i Hikemiyye ..................................................................................................  382

Tenbîhât-ı Sıhhıyye .............................................................................................................................................  383

Göz Arpacığı ...........................................................................................................................................................  384

Sıcak Suyun Fâidesi ............................................................................................................................................  385

Maydanozun Fâidesi ...........................................................................................................................................  385

Limondan İstifâde ................................................................................................................................................  386

Astra .............................................................................................................................................................................  386

Astra’nın Rûz-nâmesi ........................................................................................................................................  387

Margo’nun Rûz-nâmesi ....................................................................................................................................  390

HANIMLARA MAHSŪS GAZETE KISM-I MUSAVVER ....................................................  393

Havâî Sohbet ...........................................................................................................................................................  393

Moda Örneklerinin Ta‘rifâtı Çocuklar İçin İki Kat Libas ............................................................  395

Şayak Ceket  ............................................................................................................................................................  397

Bilmece .......................................................................................................................................................................  398

Yirmi Numaralı Nüshamızdaki Bilmecelerin Halli ve Halleden Hanımefendilerin Esâmîsi                 399

İ‘lân ...............................................................................................................................................................................  400

HANIMLARA MAHSŪS GAZETE / SAYI 23

Selâmlık Resm-i Ālîsi  ......................................................................................................................................  405

Kızların TahsῙli Hakkında Bir Mütāle‘a .................................................................................................  405 

Se‘ādet Servette midir? .....................................................................................................................................  409

Kadınlık ve Tütün İçmek .................................................................................................................................  412

Vesâit-ı Nakliyye ..................................................................................................................................................  412

Hitāb-ı Mâderâne ..................................................................................................................................................  413 

Çocuk Hastalıkları - Çiçek Aşısı .................................................................................................................  414

Güzel Sözler ............................................................................................................................................................  417

Etfâle Mahsūs Küçük Fıkralar ......................................................................................................................  417

Dâhilî Havâdis ........................................................................................................................................................  418

Hâricî Havâdis ........................................................................................................................................................  422

Mütenevvi‘a .............................................................................................................................................................  424

Güneş urmak - Güneşten kararma – Sam çarpması – Yüzde hâsıl olan çiller –
Bunların sūret-i tedâvîleri
........................................................................................................................  424

Sararmış Melbûsâtı Nasıl Beyazlatmalı? ...............................................................................................  426

İpleri Çürütmemek İçin Çâre .........................................................................................................................  426

Çinkodan Ma‘mûl Kapların Temizliği ....................................................................................................  427

Fevâid-i Beytiyye .................................................................................................................................................. 427

Astra .............................................................................................................................................................................  427

HANIMLARA MAHSŪS GAZETE KISM-I MUSAVVER ....................................................  433

Havâî Sohbet ...........................................................................................................................................................  433

Moda Örneklerinin Ta‘rîfi Bir Kat Son Moda ve Ağır Libâs ....................................................  436

Bilmece  .....................................................................................................................................................................  438

Yirmi Bir Numaralı Nüshamızdaki Bilmecelerin Halli ve Halleden
Hanımefendilerin Esâmîsi
.......................................................................................................................  438

Bilmeceleri Kısmen Halleden Hanımefendiler ...................................................................................  439

Eski Bilmeceleri Hallettikleri Hâlde Mektûbları İdâremize Geç Gelen
Hanımefendiler
..............................................................................................................................................  440

Muhâberât-ı Aleniyye ........................................................................................................................................  440

İ‘lân ...............................................................................................................................................................................  442

Muharrir Kadınlar ................................................................................................................................................  442

Gâyet Mühim Bir İ‘lân ......................................................................................................................................  443

Ma‘den Suları .........................................................................................................................................................  443

HANIMLARA MAHSŪS GAZETE / SAYI 24

Terbiye-i Etfâl Hakkında Bazı Mülâhazât  ...........................................................................................  451

Kızların TahsῙli Hakkında Bir Mütāle‘a .................................................................................................  457

Kadınlar Hakkında Bazı Efkâr .....................................................................................................................  460

Hüsn-i İdâre .............................................................................................................................................................  462

Güzel Sözler ............................................................................................................................................................  464

Etfâle Mahsūs Küçük Fıkralar ......................................................................................................................  465

Dâhilî Havâdis ........................................................................................................................................................  466

Mekteb-i Risâle-i Nefîsesi ..............................................................................................................................  468

Hâricî Havâdis ........................................................................................................................................................  469

Mütenevvi‘a .............................................................................................................................................................  469

Yüze Sürülen Şeyler ...........................................................................................................................................  469

Hanımlara Mahsūs Havâdis-i Fenniyye ve Medeniyye .................................................................  471 

Fâideli Reçeteler - Başta Hâsıl Olan Kepeğe Karşı Çâre .............................................................  472

Tertîbât-ı Sıhhıyye - Hazımsızlığı Def‘ Eden Toz ...........................................................................  473

Başta Hâsıl Olan Kepek ...................................................................................................................................  473

Vasāyâ-yı Beytiyye - Çinkodan Mamûl Kapların Temizliği .....................................................  473

Astra .............................................................................................................................................................................  474

HANIMLARA MAHSŪS GAZETE KISM-I MUSAVVER ....................................................  480

İhtār-ı Mahsūs ........................................................................................................................................................  480

Havâî Sohbet ...........................................................................................................................................................  480

Moda Örneklerinin Ta‘rîfâtı - Son Moda Bir Libâs ........................................................................  484

Suâl ...............................................................................................................................................................................  484

Bilmece .......................................................................................................................................................................  485

Yirmi İki Numaralı Nüshamızdaki Bilmecelerin Halli ve Halleden
Hanımefendilerin Esâmîsi
.......................................................................................................................  486

Bilmecelerin Cümlesini Birden Halleden Hanımefendiler ..........................................................  486

Bilmeceleri Kısmen Halleden Hanımefendiler ...................................................................................  489

Eski Bilmeceleri Hallettikleri Hâlde Mektûbları Geç Gelen Hanımefendiler  ................  489

Muhâberât-ı Aleniyye ........................................................................................................................................  489

İ‘lân ...............................................................................................................................................................................  491

HANIMLARA MAHSŪS GAZETE / SAYI 25

Selâmlık Resm-i Ālîsi ........................................................................................................................................  497

Kızların Tahsīli ve Çocuk Büyütmek .......................................................................................................  497

Kadınlarda Vazîfe ................................................................................................................................................  501

Hanım Ninem .........................................................................................................................................................  506

Güzel Sözler ............................................................................................................................................................  508

Etfâle Mahsūs Küçük Fıkralar ......................................................................................................................  508

Hangi Sütü İçmeli ................................................................................................................................................  509

Dâhilî Havâdis ........................................................................................................................................................  511

İzdivâc .........................................................................................................................................................................  515

Vefeyât ........................................................................................................................................................................  516

Hâricî Havâdis ........................................................................................................................................................  518

Mütenevvi‘a .............................................................................................................................................................  519

Astra .............................................................................................................................................................................  520

HANIMLARA MAHSŪS GAZETE KISM-I MUSAVVER ....................................................  524

Son Moda Bir Libâs ............................................................................................................................................  525

Bilmece  .....................................................................................................................................................................  526

Yirmi üç Numaralı Nüshamızdaki Bilmecelerin Halli ve Halleden
Hanımefendilerin Esâmîsi
.......................................................................................................................  527

Bilmeceleri Kısmen Halleden Hanımefendiler ...................................................................................  529

Eski Bilmeceleri Hallettikleri Hâlde Mektûbları Geç Vâsıl Olan
Hanımefendiler
..............................................................................................................................................  530

Muhâberât-ı Aleniyye ........................................................................................................................................  530

Hayırlı İ‘lân .............................................................................................................................................................  533

Muharrir Kadınlar ................................................................................................................................................  534

Ma‘den Suları .........................................................................................................................................................  536

DİZİN ..........................................................................................................................................................................  541