eski cag dan gunumuze tutak ve hamur selve yeni

Bu eserde 16 -19. yüzyıllar arası dönemde Şelve Sancağı olarak isimlendirilen Tutak ve Hamur kazalarının tarihi irdelenmektedir. Alanında uzman araştırmacılar, bu çalışmada Eskiçağ’dan günümüze değin Kafkasya ve İran coğrafyasını Anadolu’ya bağlayan, Doğu Anadolu’daki önemli kavşak noktalarından olan bu iki kazanın tarihi gelişmelerini analiz etmektedir. Kronolojik bir sıralamaya göre düzenlenen kitapta, sırası ile Eskiçağ ve Ortaçağ dönemlerinden kalan eserlerin ve arkeolojik buluntuların analizi yapılmakta, bu dönemlerdeki sınırlı da olsa Tutak ve Hamur hakkında tarihi bilgiler verilmektedir. Çalışmada 16. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Osmanlı idaresinde Şelve sancağı olarak karşımıza çıkan Tutak-Hamur bölgesinin idari statüsü, vergi düzeni ve sosyo-ekonomik yapısı hakkında bilgiler paylaşılmaktadır. Yakınçağ döneminde merkezileşen idari sistemin bu iki kazaya yansımalarının eğitim ve aşiretler üzerindeki etkisi değerlendirilmektedir. Cumhuriyet döneminde bölge nüfusu ve siyasetinde bazı eşrafın siyasete eklemlenme biçimine değinilmekte ve Hamur kazasındaki idare-nüfus ile ilgili yaşanan değişimlerden bahsedilmektedir. Bu iki kazanın tarihi coğrafyasına dair verilen bilgiler ile coğrafyanın toplumsal yaşam üzerindeki etkisi irdelenmektedir. Ayrıca 16. yüzyılın son çeyreğinde Şelve sancağının idari alt birimi olan Ağrı’nın (Karakilise) geçmişten günümüze değin yaşanan kentleşme süreci izah edilmektedir.

 

 

 

 

 

 

 

Satın Al


Künye

Kitabın Adı:

Eski Çağ’dan Günümüze Tutak ve Hamur(Şelve)

Yazan:

Hakan Kaya / Erdal Çiftçi

Dizi Adı:

Tarih: 467

Yayın Yılı:

2022

Sayfa:

435

Ebat:

13,5 x 21 cm.

Kağıt:

Enzo 70 gr.

Kapak:

Cevdet Mehmet Kösemen

Cilt/Kapak:

250 gr. Mat, Amerikan Bristol, 4 renk

ISBN/Barkod:

978-625-8472-47-9

İÇİNDEKİLER

Kısaltmalar .................................................................................................................  7

Önsöz .....................................................................................................................................  9

Eskiçağ'da Tutak  /  İnan YÜKSEL ......................................................................  17

Ortaçağ Hamur-Tutak (Şelve) Tarihi ve
Taşınmaz Kültür Varlıkları  / 
Yusuf ÇETİN ............................................  37

16- 17. Yüzyıllarda Şelve Sancağının
Sosyo-Ekonomik ve İdari
Yapısı  /  Hakan KAYA .................................  89

Şelve Sancağında Cizye Tahsili Meselesi
(16. Yüzyılın Sonlarından
18. Yüzyılın İlk Yarısına)
  /  Mehmet Emin TÜRKLÜ ........................  127

Şelve Sancağı'nın İdari Yapısı (1700-1840)  /  Talat KARATAŞ ......  147

Tutak Kazası Rüşdiyesi ve İptidai Mekteplerinde
Modern Eğitim
(1884-1912)  /  Erdal ÇİFTÇİ ..........................................  173

19. Yüzyılın İkinci Yarısında Tutak Kazasında Toplumsal Çalkantılar:
Aşiretlerin Taht-ı Nizama Alınmasına Yönelik
Girişimler ve Sened-i Umumi
  /  Hayrettin PULAT ..............................  199

Hudud-ı Serhadde Hamidiye Alaylarındaki İlk Aşiretler:
Spîkan-Zîlan
  /  Mehmet Rêzan EKİNCİ .....................................................  227

Bir Cumhuriyet Şehri Olan Ağrı'nın
Kentleşme Süreci  /
  Yakup KARATAŞ ......................................................  281

Hamur ve Tutak İlçelerinin (Şelve)
Tarihi Coğrafyası  / 
Faruk KAYA .................................................................  323

Cumhuriyet Döneminde Nahiyeden İlçe Olmasına Kadar
Geçen Sürede Hamur
'da İdari Alanda Yapılan
Düzenlemeler ve Nüfus
Hareketleri (1923-1958)  /  Bilal TUNÇ .  357

Aşiret- Siyaset Bağlamında:
Sepki
Aşireti ve Halis Öztürk  /  Harun AYDIN ....................................  393

YAZARLAR .....................................................................................................................  417

 

DİZİN ...................................................................................................................................  423

Hakan Kaya / Erdal Çiftçi