karamanogullari

Karamanoğulları Beyliği, Orta Anadolu ve güneyinde iki yüz yirmi iki yıl (1261-1483) hüküm sürmüştür. Türkiye Selçuklu Devleti’nin dağıldığı evrede ortaya çıkan Karamanoğulları, Kilikya’daki Ermenilere ve Anadolu’daki Moğollara karşı mücadele ederek XIII. Asır Türk İstiklal Hareketi’nin önderi olmuştur. Söz konusu mücadelede, beyliğin kurucusu olan Karaman Bey Ermeniler tarafından, oğlu Şemseddin I. Mehmed Bey Moğollar tarafından şehit edilmiştir. Bu yönüyle Karamanoğulları, bir yerel tarih konusu olmayıp Türk tarihinin önemli bir devrini teşkil eder.

Karamanoğulları, Osmanlı merkezli anlatımların bir sonucu olarak bazı ölçüsüz yergilerin muhatabı olmuştur. Buna karşı, özellikle yerel seviyede müdafaa edici/yüceltici içerikte gayri ilmî eserler de ortaya konulmuştur. Elimizdeki eser, ne kimseyi bayraklaştırmak ne de yermek kastıyla kaleme alınmıştır. Eserin amacı, yaşanan gerçeği ilmî usullerle ortaya koymak, tarihin bu eksik halkasını hakkıyla yerine oturtmaktır.

 

 

 

 

 

 

 

Satın Al


Künye

Kitabın Adı:

Karamanoğulları

Yazan:

Kürşat Solak

Dizi Adı:

Tarih: 476

Yayın Yılı:

2023

Sayfa:

475

Ebat:

15,8 x 23,5 cm.

Kağıt:

Enzo

Kapak:

Cevdet Mehmet Kösemen

Cilt/Kapak:

250 gr. Mat, Amerikan Bristol, 4 renk

ISBN/Barkod:

9786258472585

İÇİNDEKİLER

KISALTMALAR .....................................................................................................................  11

ÖNSÖZ .....................................................................................................................................  13

GİRİŞ ........................................................................................................................................  25

A.  Uc’da Türkmenler ve Uc’un Öteki Yakası ................................................................  25

B.  Selçukluların Toroslar Uc’unda Uyguladığı İskânın Sebepleri .............................  31

 

BİRİNCİ BÖLÜM

BEYLİK DÖNEMİ:
KURULUŞ’TAN KARAMANOĞLU ALÂEDDİN BEY’İN
CÜLÛSUNA (1356) KADAR

A.   Karamanoğullarının Menşei Meselesi .........................................................................  35

B.   Karamanoğullarını Oluşturan Aşiretler .....................................................................  39

C.   Karamanlı Aşiretlerin Anadolu’ya Gelişi ve Ermenek Havalisinde
İskân Edilmesi
..................................................................................................................  43

Ç.   Karaman Bey’in Dedesi ve Babası ...............................................................................  48

D.   Kerimüddin Karaman Bey Dönemi (1256-1263) ve
Karamanoğulları Beyliği’nin Ortaya Çıkışı (1261)
 ..................................................  53

1. .  Karaman Bey’in Uc’da Öne Çıkışı ve Emirlik Tevcihi Alması  .............................  54

2.   Karaman Bey’in Konya Muhasarası (1261) .............................................................  59

3.   Karaman Bey’in Ermeni Seferi ve Şehadeti ..............................................................  62

E.   Karamanoğlu Şemseddin I. Mehmed Bey Dönemi (1263-1277) .............................  65

1.   Memlûk Sultanı Baybars’ın Anadolu Seferi ve Karamanoğulları ile
Temas Kurması
............................................................................................................  67

2.   Konya’nın İlk Zaptı (1277) .........................................................................................  77

3.   Moğol Kongurtay’ın Anadolu Seferi ve
Karamanoğlu Şemseddin I. Mehmed Bey’in Şehadeti
 ............................................  85

F.   Karamanoğlu Güneri Bey Dönemi (1277-1300)  .......................................................  90

1.   Memlûklerin Çukurova’nın Fethine Teşvik Edilmesi  ..............................................  92

2.   İlhanlılarla Münasebetler ...........................................................................................  94

a.  İlk İlhanlı Tâbiyeti ................................................................................................  97

b.  İlk İlhanlı Tâbiyetinin Sonlanması ....................................................................  99

3.    İlhanlılara İsyan Eden Moğol Valilerle İlişkiler .........................................................  104

G.  Karamanoğlu Bedreddin Mahmud Bey Dönemi (1300-1307/08) ........................  111

Ğ.  Karamanoğlu Yahşihan Bey Dönemi (1307/08-1311) ve Konya’nın İkinci Zaptı  114

H.  Karamanoğlu Bahaeddin Musa Bey (I. Dönemi 1311-1316) ................................  119

1. .  Memlûklerin Çukurova’nın Fethi İçin İkinci Defa Teşvik Edilmesi  ...................  122

I.  .  Karamanoğlu Bedreddin I. İbrahim Bey Dönemi (1318-1333?) .........................  123

1.   Konya’da Fetret Devam Ediyor: Şehrin Üçüncü ve Dördüncü Zaptı ..................  124

2.   Memlûklerle Müşterek Gerçekleştirilen Kilikya Akınları ......................................  127

3.   İlhanlılara İsyan Eden Moğol Vali Timurtaş ile İlişkiler ......................................  129

4.   Konya’nın Beşinci Zaptı ve İlhanlıların Anadolu’dan Çekilmesi .........................  134

İ. .. Karamanoğlu Alâeddin Halil Bey Dönemi (1333? - 1349)  ...................................  137

J.   Karamanoğlu Fahreddin Ahmed Bey Dönemi (1349-1350) ..................................  140

1. .  Eretnalılarla Münasebetler .....................................................................................  141

K. Karamanoğlu Şemseddin II. Mehmed Bey Dönemi (1350-1352) .........................  142

L. Karamanoğlu Bahaeddin Musa Bey (II. Dönemi 1352-1355?) .............................  145

1. Osmanlılarla İlk Niza: Ankara ..................................................................................  146

M. Karamanoğlu Seyfeddin Süleyman Bey Dönemi (1355?-1356?) ..........................  148

1.    Eretnalılarla Münasebetler .....................................................................................  148

 

İKİNCİ BÖLÜM

BEYLİKTEN DEVLETE:
KARAMANOĞLU ALÂEDDİN BEY VE OĞULLARI DÖNEMİ

A.    Karamanoğlu Alâeddin Bey Dönemi (1356-1397) ve Karamanlı Devleti ..........  153

1.    Beyliğinin Başlangıcı ve Alâeddin Bey’in İsmi Meselesi .....................................  153

2.    Osmanlılar ile Münasebetler ve İlk Savaş (1362) .................................................  159

3.    Konya’nın Kati Zaptı (768/1367) ...........................................................................  161

4.    Korykos (Görkes) Kuşatması (1367)  .....................................................................  163

5.    Çevre Beylikler ve Memlûklerle Münasebetler .....................................................  172

a.   Germiyanlılar ve Hamidlilerle Münasebetler ................................................  172

b.   Eretnalılara Karşı Kayseri ve Çevresi Mücadelesi ........................................  176

c.   Memlûklere Karşı Çukurova’da Ramazanoğullarının
Desteklenmesi (1384)
 .......................................................................................  179

ç. Kadı Burhaneddin ile Münasebetler ve Barış (1386) .....................................  182

6.    Osmanlılarla Münasebetler: Frenk Yazısı Savaşı ve Barış (1386)  ....................  184

a. Batı Anadolu Beylikleri ile İttifak ve Osmanlıların
Konya Kuşatması (1391)
...................................................................................  193

7.    Kadı Burhaneddin’e Karşı Orta Anadolu’da İktidar Mücadelesi .......................  198

8. .  Anadolu’da Timur Etkisi .........................................................................................  204

9.    Osmanlılar ile Akçay Savaşı (1397) ve Karamanoğlu Alâeddin Bey’in Sonu ....  206

B.   Karamanoğlu Nâsıreddin III. Mehmed Bey (I. Dönemi 1403-1419) ve
Karamanlı Devleti
.........................................................................................................  219

1.    Timur’un Müdahalesi ve Karamanoğlu Nâsıreddin III. Mehmed’in Tahta Geçmesi  219

2.    Osmanlı Fetreti Karşısındaki Tutumu ....................................................................  222

a. .  Konya’nın Kaybı ve Osmanlılara İtaat  .........................................................  228

3.    Tarsus Meselesi ve Memlûklerin Anadolu Seferleri (1417, 1419) .......................  232

a.    Memlûklerin Karamanlı Tahtına Müdahalesi ..............................................  238

C.   Karamanoğlu Alâeddin Ali Bey (I. Dönemi 1419-1421) ........................................  243

1.    Tahta Cülusu ve Karamanoğlu Nâsıreddin III. Mehmed Bey’in
Memlûklere Esir Düşmesi
........................................................................................  243

Ç.   Karamanoğlu Tâceddin II. İbrahim Bey (I. Dönemi 1420-1421) ........................  249

1.    Osmanlıların Karaman Tahtına Müdahalesi ve İbrahim’in Tahta Cülusu ........  249

D.   Karamanoğlu Nâsıreddin III. Mehmed Bey (II. Dönemi 1421-1423) ..................  251

1.    Karamanoğlu Nâsıreddin Mehmed Bey’in Esaretten Dönüşü .............................  251

2.    Osmanlı Fetreti’ne Müdahale ve Şehzade Mustafa İsyanının
Desteklenmesi (1421-1422)
......................................................................................  252

3.    Karamanoğlu Nâsıreddin III. Mehmed Bey’in Antalya Kuşatması ve Ölümü (1423)  253

E.    Karamanoğlu Alâeddin Ali Bey (II. Dönemi 1423-1424) ......................................  257

Osmanlıların Beylik Tahtına Müdahalesi ...........................................................................  257

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

DEVLETTEN YIKILIŞA:
KARAMANOĞLU SULTAN TÂCEDDİN II. İBRAHİM VE SONRASI

A.   Karamanoğlu Tâceddin II. İbrahim Bey (II. Dönemi 1424-1464) ve
Karamanlı Devleti
.........................................................................................................  261

1.    Memlûklerle Münasebetler ......................................................................................  264

2.    Kayseri’nin Dulkadirli Elinden Zaptı (1435) ........................................................  268

3.    Memlûkler ve Osmanlılar ile Münasebetler ..........................................................  273

4.    Korykos’un Fethi (1448) .........................................................................................  287

5.    Osmanlılar, Venedikliler ve Memlûkler ile Münasebetler ....................................  291

a.    Venediklilere Verilen Ahidnâme (1453) ........................................................  293

b.    Ramazanlı Ülkesinin Ele Geçirilmesi ve
Memlûklerin Karamanlı Üzerine Seferi
 ........................................................  298

c.    Osmanlılara İtaat Edilmesi .............................................................................  302

6.    Karamanoğlu Tâceddin II. İbrahim Bey’in Ölümü (1464) ..................................  304

B.   Akkoyunlu Müdahalesi: Karamanoğlu İshak Bey Dönemi
(1464-1465) ve Taht Kavgaları
...................................................................................  312

C.   Karamanoğlu Pir Ahmed Bey Dönemi (1465-1474) ...............................................  315

1.    Osmanlı Devleti’nin Karaman Tahtına Müdahalesi .............................................  315

2.    Osmanlı İtaatinin Terk Edilmesi Sonucu Sultan Fatih’in
Konya’ya Hâkim Olması (1468)
..............................................................................  320

3. .  Karamanoğlu Pir Ahmed Bey’in Mücadelesi ........................................................  322

4.    Karamanlı Pir Ahmed ve Kasım Kardeşlere Akkoyunlu Desteği ve
Müşterek Sefer (1472)
..............................................................................................  326

5.    Karamanlı Pir Ahmed ve Kasım Kardeşlerin Mücadelesi ve
Pir Ahmed Bey’in Ölümü
.........................................................................................  334

Ç.   Karamanoğlu Kasım Bey Dönemi (1474-1483) ve Beyliğin Yıkılışı ....................  339

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

TEŞKİLAT, İKTİSAT VE KÜLTÜR

A.   Devlet Teşkilatı ..............................................................................................................  349

1.    Hükümdar .................................................................................................................  353

2.    Karamanoğulları ve Meşruiyet ...............................................................................  354

3.    Saray .........................................................................................................................  361

4.    Divan .........................................................................................................................  363

5.    Taşra İdaresi ............................................................................................................  363

B.   Ordu .................................................................................................................................  365

C.   Adalet ..............................................................................................................................  368

Ç.   İktisat ...............................................................................................................................  369

1.    Toprak Yönetimi .......................................................................................................  369

2.    Ticaret .......................................................................................................................  370

D.    Kültür .............................................................................................................................  381

1.    Karamanoğulları - Hz. Mevlana ve Mevlevîler .....................................................  392

SONUÇ ..................................................................................................................................  397

EKLER ...................................................................................................................................  405

A.   Kitabeler ...................................................................................................................  407

B. . Sikkeler .....................................................................................................................  418

C.   Ahidnâme (1444) .....................................................................................................  426

D.    818 (1415/16) Tarihli Ak Medrese Vakfiyesi ....................................................  429

E.   Osmanlı Sultanı II. Murad’ın Karamanoğlu II. İbrahim Bey Hakkındaki
Fetva İsteği
...............................................................................................................  430

F.   Karamanoğlu II. İbrahim Bey Hakkında Verilen Fetvalar ............................  431

G.  ........................................................................................................................... Haritalar       436

Karamanoğulları Şeceresi .................................................................................  441

KAYNAKÇA .........................................................................................................................  443

DİZİN .....................................................................................................................................  463