kuleli karargahi nda egitim ve ogretim 1845 1922

Hüseyin Zekâi Paşa, Kuleli Askeri İdadisi bünyesinde eğitim alan ressam öğrencilerden yalnızca birisiydi. Onun gibi pek çok askeri okul öğrencisi Osmanlı Ordusu’nda hizmet vermiş ve şanlı bir coğrafyanın koruyucu kanatları olarak kılıç ve süngüleri ile vatan sathına eşsiz tablolar nakşetmişlerdi. Devrin modern eğitim imkânlarından yararlanan bu subay adayları idealist kader çizgilerini vatana, halifeye ve saltanata liyakat içerisinde takip ettiler. Bir İmparatorluğun tan yerinde beliren şafağa uyanan bu gençler kısa sürede halife ve saltanatın ölümlü ancak ölümsüz olabilen vatanın varlığını keşfetmede gecikmediler. Ölümsüzlüğün peşinde bir ömrü feda edenlere adanan bu eserde Osmanlı Ordusu’nun komuta kademesini oluşturan Kuleli Askeri Lisesi öğrencilerinin eğitim tarihindeki serüveni ve seyir defteri gün yüzüne çıkarılmıştır.

 

 

 

 

Satın Al


Künye

Kitabın Adı:

Kuleli Karargâhı’nda Eğitim ve Öğretim (1845-1922)

Yazan:

Mehmet Yavuz Erler

Dizi Adı:

Tarih: 475

Yayın Yılı:

2023

Sayfa:

308

Ebat:

13,5 x 21 cm.

Kağıt:

Enzo

Kapak:

Nedim Bali

Cilt/Kapak:

250 gr. Mat, Amerikan Bristol, 4 renk

ISBN/Barkod:

9786258472721

İÇİNDEKİLER 

TABLOLAR LİSTESİ ...................................................  11

KISALTMALAR ...........................................................  13

ÖZEL TERİMLER ........................................................  15

ÖNSÖZ ..........................................................................  17

GİRİŞ .............................................................................  21

BİRİNCİ BÖLÜM

KULELİ'DEKİ MİMARİ KOMPLEKSİN GELİŞİMİ

                                     (1845-1920) ...............................  25

1.. Kuleli İdadisi'nin Yer Aldığı Mekân ve
İlk Binalar
................................................................  30

2.. Kuleli'de Osmanlı Ordusuna Ait Binalar .............  34

3.. Kırım Savaşı ve Kuleli'de Yeniden Yapılanma ....  52

.... Zabitan (Subay) Koğuşu  ..........................................  61

.... Neferat (Askerler) Koğuşu ve Divanhane
(Oturma Salonu)  .......................................................  61

.... Kışlanın Deniz Kapısı ...............................................  62

.... Abdesthane ................................................................  62

.... Mutfak ve Çamaşırhane ............................................  62

.... Kışla Binası Duvarları  ..............................................  63

.... Hangar Dairesi  .........................................................  63

.... Kule ve Duvar  ..........................................................  63

.... Kışla Çeşmesi  ...........................................................  63

.... Kuleli Hamamı  .........................................................  64

4.. Sultan II. Abdülhamit Devrine Ait Binalar ..........  65

5.. İttihat Terakki Devrinde Kuleli İnşaatları  ..........  67

İKİNCİ BÖLÜM

KULELİ İDADİSİ'NDE İDARİ YAPI

                                     (1845-1920) ...............................  73

1. Kuruluştan Kırım Savaşı Sürecine Kadar
Kuleli İdadisi'nde İdari Kadro (1845-1856)
.........  89

a) Kuleli Yerleşkesinde Komuta Kademesi
(1845-1856)
..........................................................  91

b) Kuleli Yerleşkesinde Eğitmen ve
Sağlık Hizmetleri Kadrosu (1845-1856)
...........  94

c) Kuleli Yerleşkesinde İstihdam Edilen Öğrenciler
(1845-1856)
..........................................................  98

d) Kuleli Yerleşkesinde Görevli Güvenlik Birimleri
(1845-1856)
 .......................................................  100

e) Kuleli Yerleşkesinde Çevre Güvenliği ve
Hizmet Birimleri (1845-1856)
..........................  102

f) Kuleli Yerleşkesinde Görevli Teknik Kadro
(1845-1856)
........................................................  103

2. II. Abdülhamit Devrinde Kuleli İdadisi'nde
İdari Yapı
(1876-1908)
.............................................................  112

a) Kuleli İdari Kadrosu (1876-1908) ...................  112

b) Kuleli Ders Nazırları (1876-1908) ...................  115

c) Kuleli Yarbayları (Kaymakam) (1876-1908) .  116

d) Kuleli Binbaşıları (1876-1908) ........................  117

e) Kuleli Özel Kalemi (1876-1908) ......................  118

f) Kuleli Süvari Birliği (1876-1908) ....................  118

g) Kuleli İstihkâm Taburu (1876-1908) ..............  119

h) Kuleli Nizamiye Taburu (1876-1908) .............  120

i) Kuleli Personel Dairesi (1876-1908) ...............  120

j) Kuleli Topçu Birliği (1876-1908) .....................  120

k) Kuleli Yüzbaşıları (1876-1908) ........................  121

l) Kuleli Eğitmen, Kütüphane ve
Sağlık Personeli (1876-1908)
...........................  123

m) Kuleli Hizmet Sınıfı .........................................  124

3.. İttihat Terakki Devrinde Kuleli İdadisinde İdari Yapı
(1908-1920)
.............................................................  126

 

a) Kuleli Okul Komutanları ve Yardımcıları
(1908-1920)
 .......................................................  128

b) Tabur, Bölük, Takım ve Kısım Komutanları
(1908-1920)
........................................................  130

ba) Birinci Tabur Personeli (1908-1920) ...........  130

bb) İkinci Tabur Personeli (1908-1920) .............  135

c) Muhasebe Memurları ve Tahrirat Kâtipleri
(1908-1920)
 .......................................................  140

d) Kuleli'de Eğitmen Komutanlar (1908-1923)  .  141

da) Tarih Muallimleri .........................................  142

db) Cebr ve Müsellesat Muallim ve Muavinleri  144

dc) Makine Muallim ve Muavinleri  ..................  145

de) Topografya Muallimleri ...............................  146

df) Lisan-ı Osmanî Muallim ve Muavinleri  ......  147

dg) Coğrafya ve Kozmografya Muallim ve Muavinleri          150

dh) Riyaziye ve Hendese Muallim ve Muavinleri  151

di) Fransızca Muallim ve Muavinleri .................  152

dj) İngilizce Muallim ve Muavinleri  .................  154

dk) Jimnastik Muallim ve Muavinleri  ...............  155

dl) Rusça Muallimleri  .......................................  155

dm) Hıfz-ıl Sıhha (Hıfz'ıs-Sıhha) Muallim ve
Muavinleri  ....................................................  157

dn) Arabî Ulûm-u Diniyye Muallimleri  ............  158

e) Kuleli'de Kıta Eğitmenleri
(Öğrenci [Şakirdan] Bölükleri ve Zabitler)
...  159

f) Kuleli'de İmamlar ............................................  163

g) Kuleli'de Hamam Görevlisi Hamamcılar
(1908-1920)
 .......................................................  164

h) Kuleli'de Bahçıvanlar ......................................  165

i) Kuleli'de Aşçılar  ..............................................  165

j) Makine Memurları ...........................................  166

k) Kuleli'de Hademeler ........................................  166

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

KULELİ'DE ASKERİ ÖĞRENCİLER

                                     (1845-1922) .............................  169

1. Kuleli'de Askeri Öğrenci Miktarı .......................  175

2. Kuleli Öğrencileri ve Sosyal Aidiyetlerine Dair .  198

3. Kuleli'de Eğitim-Öğretim Süresi .........................  205

4. Kuleli'de Kılık Kıyafete Dair Uygulamalar ........  207

5. Kuleli'de Eğitime Dair ..........................................  214

a) Kuleli Askeri İlkokulu (İbtidai) Bünyesinde
Görülen
Dersler (1918-1921)
..........................................  252

b) Kuleli Askeri Ortaokulu (Rüştiye) Bünyesinde
Görülen
Dersler (1919-1920)
..........................................  254

c) Kuleli Askeri Lisesi (İdadi) Bünyesinde
Görülen Dersler (1918-1920)
...........................  255

d) Kuleli'de Lise (İdadi-i Müteşekkil) Dersleri
(1918-1919)
........................................................  259

SONUÇ ........................................................................  265

EKLER ........................................................................  269

KAYNAKÇA ...............................................................  285

DİZİN ..........................................................................  293